ประกวดราคาประจำเดือน  สิงหาคม 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
1 ส.ค 59 ทต.สว่างแดนดิน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    28 ก.ค 59 - 11 ส.ค 59 22 ส.ค 59  
  อ.สว่างแดนดิน จำนวน 2 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ โครงการที่ 1  
    1)โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1,350,000 งานพัสดุและทรัพย์สิน 09.30 น. - 10.30 น.  
    ถนนสีห์พนม หมู่ 11   กองคลัง ทต.สว่างแดนดิน โครงการที่ 2  
    2)โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 1,551,000   10.40 น. - 11.10 น.  
    ถนนเจริญพาณิชย์ หมู่ 11     ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
          ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน  
4 ส.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 2,471,000 3 - 11 ส.ค 59 22 ส.ค 59 12 ก.ย 59
    แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน. 2010 บ้านผักคำภู   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.30 น. - 11.00 น.
    ถึงบ้านนาขาม อำเภอพรรณานิคม, อำเภอกุดบาก   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    จังหวัดสกลนคร   กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
4 ส.ค 59 โรงพยาบาลเต่างอย ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ    27 ก.ค 59 - 18 ส.ค 59   19 ส.ค 59
  อ.เต่างอย ของโรงพยาบาลเต่างอย จำนวน 17 รายการ   ในวันและเวลาราชการ   10.00 น. เป็นต้นไป
    1)วัสดุสำนักงาน                     จำนวน 3 รายการ   งานพัสดุ    โรงพยาบาลเต่างอย
    2)วัสดุงานบ้านงานครัว             จำนวน 4 รายการ   ฝ่ายบริหารทั่วไป   สนง.สาธารณสุขจังหวัด
    3)วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                จำนวน 1 รายการ   โรงพยาบาลเต่างอย   สกลนคร
    4)ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว        จำนวน 2 รายการ   สนง.สาธารณสุขจังหวัด    
    5)ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์             จำนวน 3 รายการ   สกลนคร    
    6)ครุภัณฑ์โฆษณาฯ                 จำนวน 4 รายการ        
8 ส.ค 59 ตำรวจภูธรจังหวัด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ยานพาหนะ ประเภท   3 - 18 ส.ค 59   19 ส.ค 59
  สกลนคร รถจักรยานยนต์ที่เสื่อมสภาพ จำนวน 191 คัน   ในวันและเวลาราชการ   10.00 น. เป็นต้นไป
        งานส่งกำลังบำรุง   งานส่งกำลังบำรุง
        ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร   ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนค
8 ส.ค 59 อบต.หนองกวั่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.   3 - 10 ส.ค 59 19 ส.ค 59 2 ก.ย 59
  อ.บ้านม่วง จำนวน 8 โครงการ   09.00 น. - 15.30 น. 09.00 น. - 12.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    1)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ชัยสอง หมู่ 11 392,000 กองคลัง อบต.หนองกวั่ง 255 หมู่ 1 อบต.หนองกวั่ง อบต.หนองกวั่ง
    2)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาดี หมู่ 9 343,000      
    3)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกรุงศรี หมู่ 7 400,000      
    4)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแสบง หมู่ 6 392,000      
    5)ก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 980,000      
    หมู่ 4 - หมู่ 7        
    6)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 3 392,000      
    7)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านนาดูน หมู่ 2 392,000      
    8)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองกวั่ง หมู่ 1 343,000      
15 ส.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,792,000 11 - 22 ส.ค 59 30 ส.ค 59 13 ก.ย 59
    รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
    2,000 - 3,000 ซีซี จำนวน 4 คัน   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          หลังเก่า หลังเก่า
17 ส.ค 59 สำนักงานเทศบาล ประมูลให้เช่าพื้นที่ในอาคารป้องกันและบรรเทา   11 - 26 ส.ค 59 30 ส.ค 59 30 ส.ค 59
  นครสกลนคร สาธารณภัย (ศูนย์อาหารเดิม) จำนวน 6 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    ของเทศบาลนครสกลนคร   งานผลประโยชน์ ห้องประชุมอาคาร ห้องประชุมอาคาร
        ฝ่ายผลประโยชน์และ สำนักงานเทศบาลนคร สำนักงานเทศบาลนคร
        กิจการพาณิชย์ สกลนคร (ห้องเล็ก ชั้น 5) สกลนคร (ห้องเล็ก ชั้น 5)
        ส่วนพัฒนารายได้    
        สำนักการคลัง ชั้น 4    
        สำนักงานเทศบาลนคร    
        สกลนคร    
19 ส.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนา 4,252,000 17 - 25 ส.ค 59 2 ก.ย 59 19 ก.ย 59
    ศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.30 น. - 11.00 น.
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          หลังเก่า หลังเก่า
19 ส.ค 59 สำนักงานทางหลวง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ (งานเงินทุนฯ)   ในวันและเวลาราชการ   6 ก.ย 59
  ที่ 3 (สกลนคร) จำนวน 3 รายการ   ส่วนเครื่องจักรกล   10.00 น. เป็นต้นไป
    1)รถตักล้อยาง(ตักอย่างเดียว)ขนาดแรงม้าเกินกว่า   สำนักงานทางหลวงที่ 3   ส่วนเครื่องจักรกล
    100 - 150 แรงม้า   (สกลนคร)   สำนักงานทางหลวงที่ 3
    2)รถบรรทุกติดเครน สามารถยกน้ำหนักได้ เกินกว่า       (สกลนคร)
    5 - 10 ตัน-เมตร        
    3)รถยกกระเช้าขนาดยกได้สูงเกินกว่า 10 เมตรขึ้นไป        
19 ส.ค 59 ทต.สว่างแดนดิน ประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 6,247,000 17 - 26 ส.ค 59 5 ก.ย 59 15 ก.ย 59
  อ.สว่างแดนดิน พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยโคม Ultra LED    ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. - 10.30 น.
    จำนวน 111 ต้น   งานพัสดุและทรัพย์สิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
        กองคลัง ทต.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน
19 ส.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 6,470,000 18 - 26 ส.ค 59 5 ก.ย 59 19 ก.ย 59
    (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 5 คัน   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 11.10 น. - 11.40 น.
        ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          หลังเก่า หลังเก่า
23 ส.ค 59 ทต.กุดบาก ประมูล เก็บ ขน สิ่งปฏิกูล ในเขต ทต.ตำบลกุดบาก   19 ส.ค 59 - 2 ก.ย 59 5 ก.ย 59 5 ก.ย 59
  อ.กุดบาก     ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 10.30 น. 11.00 น. - 12.00 น.
        งานผลประโยชน์ ทต.กุดบาก ทต.กุดบาก
        กองคลัง ทต.กุดบาก    
25 ส.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษาตามโครงการพัฒนา 10,047,840 24 ส.ค 59 - 1 ก.ย 59 9 ก.ย 59 23 ก.ย 59
    ศักยภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนในสำนักงาน   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 14.00 น. - 14.30 น.
    เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 2 และ 3   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
30 ส.ค 59 อบต.โพนงาม ประกวดราคาซื้อรถเครนติดกระเช้าซ่อมไฟฟ้า 2,100,000 26 ส.ค 59 - 8 ก.ย 59 16 ก.ย 59 26 ก.ย 59
  อ.อากาศอำนวย จำนวน 1 คัน   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง อบต.โพนงาม ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ห้องประชุม ชั้น 2 ห้องประชุม ชั้น 2
          อ.อากาศอำนวย อ.อากาศอำนวย
30 ส.ค 59 การประปาส่วนภูมิภาค ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็น 1,210,000 25 ส.ค 59 - 5 ก.ย 59 6 ก.ย 59 6 ก.ย 59
  เขต 7 ต้องใช้งาน (มาตรวัดน้ำ) จำนวน 1 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
  อ.เมือง จ.อุดรธานี 1)มาตรวัดน้ำทองเหลือง 1/2"    งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิ ห้องประชุม ชั้น 3 ห้องประชุม ชั้น 3
    จำนวน 10,000 เครื่อง   กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค
        การประปาส่วนภูมิภาค เขต 7 เขต 7
        เขต 7