ประกวดราคาประจำเดือน  กรกฎาคม 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
4 ก.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ 2,172,000 30 มิ.ย 59 - 12 ก.ค 59 25 ก.ค  59 28 ก.ค  59
    และบ่อพักภายในชุมชนหนองทรายขาว    ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น.  10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 4 โครงการ   สำนักการคลัง ห้องประชุม ห้องประชุม
    1)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก   เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    ซอยประชาอุทิศ 10 แยกที่ 1     ชั้น 5 ชั้น 5
    2)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก        
    ซอยสุขาวดี 1 แยกที่ 1        
    3)ก่อสร้างถนนขยายผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้        
    และบ่อพัก ซอยประชาอุทิศ 4         
    4)ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก        
    ซอยประชาอุทิศ 4 แยกที่ 3        
4 ก.ค 59 ทต.โพนแพง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเอนกประสงค์เทท้าย   1 - 11 ก.ค 59 22 ก.ค 59 8 ส.ค 59
  อ.อากาศอำนวย ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน   09.00 น. - 16.00 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง ทต.โพนแพง ทต.โพนแพง ทต.โพนแพง
12 ก.ค 59 ทต.สว่างแดนดิน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วบ่อขยะ 2,323,000 8 - 21 ก.ค 59 29 ก.ค 59 10 ส.ค 59
  อ.สว่างแดนดิน เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.30 น. 09.30 น. - 10.00 น.
        กองคลัง ทต.สว่างแดนดิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน
12 ก.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจัดซื้อวัสดุการศึกษา ตามโครงการพัฒนา 16,497,760 11 - 22 ก.ค 59 1 ส.ค 59 18 ส.ค 59
    ศักยภาพการเรียนการสอนของนักเรียนในสังกัด   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.30 น. - 11.00 น.
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
15 ก.ค 59 สนง.สรรพากรพื้นที่ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   12 - 29 ก.ค 59   2 ส.ค 59
  สกลนคร 2 รายการ จำนวน 7 คัน ที่หมดความจำเป็นต้องใช้   ในวันและเวลาราชการ   10.30 น. เป็นต้นไป
    งานในราชการ    งานพัสดุ    บริเวณลานจอดรถด้าน
    1)รถยนต์โดยสาร(ดีเซล) ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน 360,000 ส่วนบริหารงานทั่วไป   หลังอาคาร
    2)รถยนต์บรรทุก(ดีเซล)  จำนวน 4 คัน 510,000 สนง.สรรพากรพื้นที่   สนง.สรรพากรพื้นที่
        สกลนคร   สกลนคร
15 ก.ค 59 โรงพยาบาลสมเด็จ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 124 รายการ   ในวันและเวลาราชการ   22 ก.ค 59
  พระยุพราชธาตุพนม     ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2   13.30 น. เป็นต้นไป
  อ.ธาตุพนม     งานพัสดุ    บริเวณด้านหลังคลังพัสดุ
  จ.นครพนม     กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ   โรงพยาบาลสมเด็จ
        โรงพยาบาลสมเด็จ   พระยุพราชธาตุพนม
        พระยุพราชธาตุพนม    
15 ก.ค 59 อบต.หลุบเลา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 2,630,000 14 - 27 ก.ค 59 3 ส.ค 59 16 ส.ค 59
  อ.ภูพาน จำนวน  9 โครงการ   08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 15.30 น.
    1)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 2 300,000 กองคลัง อบต.หลุบเลา ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อบต.หลุบเลา
    2)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านด่านตึง หมู่ที่ 4 300,000 หมู่ที่ 5 ที่ว่าการ อ.ภูพาน  
    3)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหล่ม หมู่ที่ 5 300,000      
    4)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านจัดระเบียบ หมู่ที่ 6 300,000      
    5)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านกกแต้ หมู่ที่ 7 300,000      
    6)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านน้อยโนนสวรรค์ หมู่ที่ 8 300,000      
    7)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านฮ่องสิม หมู่ที่ 9 300,000      
    8)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านภูน้อยพัฒนา หมู่ที่ 12 300,000      
    9)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านชลประทาน หมู่ที่ 13 230,000      
21 ก.ค 59 ทต.พังโคน ประมูลจ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคาร  2,478,000 15 - 29 ก.ค 59 9 ส.ค 59 19 ส.ค 59
  อ.พังโคน อาคารตลาดสด ที่ทำการชุมชน และก่อสร้างรั้ว คสล.   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    รอบโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 5 รายการ   กองคลัง ทต.พังโคน สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน
    1)ก่อสร้างรั้ว คสล.รอบโรงฆ่าสัตว์ 764,000      
    2)ต่อเติมอาคารชุมชนหนองสระพัง 129,000      
    3)ก่อสร้างรางระบายน้ำฝนอาคารตลาดสด 146,000      
    4)เปลี่ยนหลังคาอาคารตลาดสดเทศบาล 355,000      
    5)ปูกระเบื้องอาคาร บุผนังและพื้นแท่นขายสินค้า คสล. 1,084,000      
21 ก.ค 59 อบต.ดงหม้อทองใต้ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเหล่าสมบูรณ์ 2,490,000 14 - 28 ก.ค 59 8 ส.ค 59 11 ส.ค 59
  อ.บ้านม่วง ถึงบ้านนาเจริญ    ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 12.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.ดงหม้อทองใต้ ห้องประชุม ห้องประชุม
          ที่ว่าการ อ.บ้านม่วง ที่ว่าการ อ.บ้านม่วง
21 ก.ค 59 ทต.โคกสี ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารทะเบียนและบัตร 2,909,000 21 - 29 ก.ค 59 8 ส.ค 59 22 ส.ค 59
  อ.สว่างแดนดิน     08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง ทต.โคกสี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน
22 ก.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างหอพักนักเรียนขนาด 3 ชั้น 9,599,000 15 - 29 ก.ค 59 8 ส.ค 59 24 ส.ค 59
     27 ห้อง ห้องน้ำรวม โรงเรียนภูดินแดงวิทยา   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 13.30 น. - 14.00 น.
    โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
22 ก.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 5,631,000 21 - 29 ก.ค 59 8 ส.ค 59 28 ส.ค 59
    แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สน.3010 บ้านเหล่าใหญ่   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 14.10 น. - 14.40 น.
    ถึงบ้านนาเตียง อ.ส่องดาว, อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   ฝ่ายพัฒนารายได้ ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
        กองคลัง อบจ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)