ประกวดราคาประจำเดือน  มิถุนายน 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
2 มิ.ย 59 ทต.พังโคน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล 33,530,000 1 - 15 มิ.ย 59 24 มิ.ย 59 6 ก.ค 59
  อ.พังโคน ตำบลพังโคน บริเวณศูนย์ราชการอำเภอพังโคน   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 11.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ทต.พังโคน สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน สนง.ท้องถิ่น อ.พังโคน
2 มิ.ย 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรรถฟาร์มแทรกเตอร์ 3,300,000 31 พ.ค 59 - 8 มิ.ย 59 16 มิ.ย 59 30 มิ.ย 59
    ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 3 คัน   ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 10.30 น. 11.00 น. - 11.30 น.
        กองคลัง อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
          จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
16 มิ.ย 59 อบจ.สกลนคร ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร 6,470,000 15 - 23 มิ.ย 59 1 ก.ค 59 22 ก.ค 59
     ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 5 คัน   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 11.00 น. - 11.30 น.
        กองคลัง อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
          จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
17 มิ.ย 59 อบต.คอนสวรรค์ ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ 2,190,000 15 - 23 มิ.ย 59 1 ก.ค 59 1 ก.ค 59
  อ.วานรนิวาส ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)    08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    จำนวน ๒ คัน   อบต.คอนสวรรค์ ห้องศูนย์รวมข่าวฯ ห้องศูนย์รวมข่าวฯ
          ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส ที่ว่าการ อ.วานรนิวาส
             
20 มิ.ย 59 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา 2,889,000 16 - 22 มิ.ย 59 30 มิ.ย 59  
  เขต 7 และอาคารปีงบประมาณ 2559 งานวางท่อจ่ายน้ำ   08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 10.30 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี หน่วยบริการบ้านเชียง เชื่อมประสานกับท่อจ่ายน้ำ   กองบัญชีและการเงิน ห้องประชุม ชั้น 1  
  จ.อุดรธานี สถานีจ่ายน้ำหนองเม็ก ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน   การประปาส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  
    จ.อุดรธานี กปภ.สาขาสว่างแดนดิน (น.บ้านเชียง)   เขต 7 เขต 7  
21 มิ.ย 59 อบจ.สกลนคร ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4,792,000 20 - 28 มิ.ย 59 6 ก.ค 59 25 ก.ค 59
    (รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 11.00 น. - 11.30 น.
    2,000 - 3,000 ซีซี จำนวน 4 คัน)   กองคลัง อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
          จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
24 มิ.ย 59 โรงพยาบาลกุมภวาปี ประมูลขายทอดตลาดทรัพย์สินของทางราชการ   21 มิ.ย 59 - 5 ก.ค 59   5 ก.ค 59
  อ.กุมภวาปี โรงพยาบาลกุมภวาปี จำนวน 131 รายการ   ในวันและเวลาราชการ   13.30 น.
  จ.อุดรธานี     งานพัสดุ   ห้องประชุมชั้น HA
        โรงพยาบาลกุมภวาปี   หน้าตึกผู้ป่วยอายุรกรรม
            โรงพยาบาลกุมภวาปี