ประกวดราคาประจำเดือน  พฤษภาคม 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
11 พ.ค 59 สำนักงานสาธารณสุข ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ    2 - 16 พ.ค 59 19 พ.ค 59 19 พ.ค 59
  จังหวัดอุดรธานี จำนวน 2 กลุ่ม   09.30 น. เป็นต้นไป 10.00 น. - 10.30 น. 10.50 น. เป็นต้นไป
  อ.เมือง จ.อุดรธานี กลุ่มที่ 1 ครุภัณฑ์ชำรุดเสนอราคาแบบเหมารวม 17,075 กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข
    ทั้งหมด 92 รายการ   สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
    กลุ่มที่ 2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1 รายการ 30,000 จังหวัดอุดรธานี    
16 พ.ค 59 ทต.ไร่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 4 สาย   13 - 24 พ.ค 59 1 มิ.ย 59 16 มิ.ย 59
  อ.พรรณานิคม และก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 12.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    ติกคอนกรีตสายบ้านโคกสะอาด - บ้านทิดไชย 2 ช่วง   กองคลัง ทต.ไร่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    1)ก่อสร้างถนน คสล. สาย สน.2018 หน้าศูนย์พัฒนา 703,000   ที่ว่าการ อ.พรรณานิคม ที่ว่าการ อ.พรรณานิคม
    เด็กเล็กบ้านโคก หมู่ 5        
    2)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านคำเจริญ หมู่ 14 680,800      
    3)ก่อสร้างถนน คสล. บ้านไร่ หมู่ 15 602,000      
    4)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านไฮ่น้อย หมู่ 16 542,000      
    5)ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 1,134,000      
    คอนกรีต สายบ้านโคกสะอาด-บ้านทิดไทย        
16 พ.ค 59 การประปาส่วนภูมิภา ประกวดราคาจ้างเหมางานควบคุมน้ำสูญเสีย(ค่าปรับ 3,370,500 12 - 18 พ.ค 59 27 พ.ค 59  
  เขต 7 ปรุงเส้นท่อ/เปลี่ยนท่อใหม่แทนท่อเดิม)ปรับปรุงเส่นท่อ   08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 10.30 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี เพื่อรองรับระบบ DMA ปีงบประมาณ 2559 งานปรับ   การประปาส่วนภูมิภาค ห้องประชุม ชั้น 1  
  จ.อุดรธานี ปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย   เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาค  
          เขต 7  
19 พ.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   16 - 26 พ.ค 59 3 มิ.ย 59 17 มิ.ย 59
    1)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,168,000 ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. - 11.10 น.
    ถนนสายบ้านเหล่าละโมง หมู่ 7 ตำบลดงชน ถึงบ้าน   กองคลัง อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    หนองห้าง หมู่ 4 ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร     จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    จังหวัดสกลนคร     (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    2)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,590,000      
    สายสน.2006 บ้านกลาง ถึง บ้านโพนงามโคก        
    อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร        
24 พ.ค 59 อบต.วาริชภูมิ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 กลุ่ม   18 พ.ค 59 - 1 มิ.ย 59 9 มิ.ย 59 15 มิ.ย 59
  อ.วาริชภูมิ กลุ่มที่ 1  จำนวน 7 โครงการ 1,206,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านธาตุ หมู่ 3 (1) 146,000 กองคลัง อบต.วาริชภูมิ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    2)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านธาตุ หมู่ 3 (2) 274,000   ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น ห้องประชุม สนง.ท้องถิ่น
    3)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดพร้าว หมู่ 7 92,000   อ.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ
    4)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านกุดตะกาบ หมู่ 5  137,000      
    5)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านตาดโพนไผ่ หมู่ 18 274,000      
    6)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนไผ่ หมู่ 10  92,000      
    7)ขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน 191,000      
    บ้านกุดตะกาบทุ่ง หมู่ 17        
    กลุ่มที่ 2  จำนวน 6 โครงการ 792,000      
    1)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านภูแฉะ หมู่ 11  183,000      
    2)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยบาง หมู่ 4 201,000      
    3)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงน้อย หมู่ 15 (1) 92,000      
    4)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงน้อย หมู่ 15 (2) 92,000      
    5)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงศรีชมภู หมู่ 13 (1) 183,000      
    6)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านดงศรีชมภู หมู่ 13 (2) 41,000      
    กลุ่มที่ 3  จำนวน 6 โครงการ 724,000      
    1)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวง หมู่ 9 92,000      
    2)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงคำ หมู่ 19 (1) 92,000      
    3)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองแวงคำ หมู่ 19 (2) 154,000      
    4)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านเหล่า หมู่ 6 92,000      
    5)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขอนกว้าง หมู่ 8 194,000      
    6)ก่อสร้างถนนใหม่พร้อมลงหินลูกรัง พร้อมลงท่อ 100,000      
    บ้านธาตุพัฒนา หมู่ 20        
25 พ.ค 59 ทต.ปทุมวาปี ประมูลราคาจ้างตามโครงการขุดลอกและปรับปรุง 9,431,000 23 - 31 พ.ค 59 8 มิ.ย 59 23 มิ.ย 59
  อ.ส่องดาว พัฒนาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคำจวง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 10.00 น.
    หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำติ้ว - หมู่ที่ 11 บ้านทรายทอง   กองคลัง ทต.ปทุมวาปี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.ส่องดาว ที่ว่าการ อ.ส่องดาว