ประกวดราคาประจำเดือน  เมษายน 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
8 เม.ย 59 ทต.วาริชภูมิ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ประมูลด้วยวาจา   1 - 20 เม.ย 59   21 เม.ย 59
  อ.วาริชภูมิ จำนวน 3 กลุ่ม รวม 37 รายการ   ในวันและเวลาราชการ   09.40 น. เป็นต้นไป
        ทต.วาริชภูมิ   ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
            ที่ว่าการ อ.วาริชภูมิ
12 เม.ย 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน จำนวน 5 โครงการ 3,540,000 8 - 25 เม.ย 59 3 พ.ค 59 10 พ.ค 59
    1)ก่อสร้างถนน คสล. ซอยดงพัฒนา 7    ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    (ชุมชนดงพัฒนา)   เทศบาลนครสกลนคร ห้องประชุมสำนักงาน ห้องประชุมสำนักงาน
    2)ก่อสร้างถนน,ขยายผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบาย     เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    น้ำและบ่อพัก ซอยนวลมณี (ชุมชนบ้านธาตุ)     ชั้น 5 ชั้น 5
    3)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก        
    ซอยรุ่งพัฒนา 4 แยกที่ 3 (ชุมชนรุ่งพัฒนา 1)        
    4)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก        
    ซอยรุ่งพัฒนา 4 แยกที่ 4 (ชุมชนรุ่งพัฒนา 1)        
    5)ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ        
    และบ่อพัก ซอยโยธิน (ชุมชนมะขามป้อม)        
12 เม.ย 59 อบต.สว่างแดนดิน ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 13 โครงการ   11 - 25 เม.ย 59 3 พ.ค 59 4 พ.ค 59
  อ.สว่างแดนดิน 1)ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 5 699,000 08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น.  - 12.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
    หมู่ 12, 25   อบต.สว่างแดนดิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    2)ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ 6 514,000   ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน
    3)จ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล.รอบศาลาประชาคม 577,000      
    หมู่ 4,16        
    4)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 17 (1),(2),(3) และเททาง 788,800      
    เท้า คสล. หมู่ 17        
    5)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 13 (1),(2) 816,000      
    6)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 12,18 752,000      
    7)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2, 26 (1), (2) 587,000      
    8)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 21 (1) ,(2) 588,000      
    9)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 23 (1),(2) 786,000      
    10)ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 24,8,10 และเททางเท้า 912,000      
    คสล. หมู่ 24        
    11)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 14 491,000      
    12)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 3 384,000      
    13)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 491,000      
12 เม.ย 59 อบต.คอนสวรรค์ ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 2,190,000 7 - 20 เม.ย 59 28 เม.ย 59  
  อ.วานรนิวาส 6 ตัน จำนวน 1 คัน   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น.  
        อบต.คอนสวรรค์  อบต.คอนสวรรค์  
             
12 เม.ย 59 การประปาส่วนภูมิภา ประกวดราคาจ้าง จำนวน 5 โครงการ   7 - 18 เม.ย 59 26 เม.ย 59  
  เขต 7 1)งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ค่าปรับปรุงเส้น/เปลี่ยนท่อ ####### 08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 14.30 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี ใหม่แทนท่อเดิม) งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย   การประปาส่วนภูมิภาค ห้องประชุมชั้น 1  
  จ.อุดรธานี กปภ.สาขาบ้านผือ(แม่ข่าย)และหน่วยบริการน้ำโสม   เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาค  
    อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี     เขต 7  
    2)งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ค่าปรับปรุงเส้น/เปลี่ยนท่อ #######      
    ใหม่แทนท่อเดิม) งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย        
    กปภ.สาขาศรีสงคราม(แม่ข่าย) น.นาหว้า,        
    น.อากาศอำนวย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม        
    3)งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ค่าปรับปรุงเส้น/เปลี่ยนท่อ 7,129,000      
    ใหม่แทนท่อเดิม) งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย        
    งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาวังสะพุง        
    อ.วังสะพุง จ.เลย        
    4)งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ค่าปรับปรุงเส้น/เปลี่ยนท่อ 3,231,400      
    ใหม่แทนท่อเดิม) งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย        
    งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาเลย อ.เมือง จ.เลย        
    5)งานควบคุมน้ำสูญเสีย(ค่าปรับปรุงเส้น/เปลี่ยนท่อ 2,637,550      
    ใหม่แทนท่อเดิม) งานบริหารจัดการน้ำสูญเสีย        
    งานปรับปรุงเส้นท่อ กปภ.สาขาธาตุพนม        
    หน่วยบริการนาแก อ.ธาตูพนม จ.นครพนม        
12 เม.ย 59 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมประกอบติดตั้งเครื่องสูบ   11 - 21 เม.ย 59 27 เม.ย 59 27 เม.ย 59
  สกลนคร น้ำชนิดหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์อื่นๆรวม 2 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    งานโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือวัดป่าดงชมภูพาน   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    ต.สร้างค้อ อ.กุดบาก จ.สกลนคร   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
19 เม.ย 59 สำนักงานบังคับคดี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัด   ในวันและเวลาราชการ   3 พ.ค 59
  จังหวัดสกลนคร สกลนครที่ชำรุดไม่สามารถใช้งานในราชการได้   สำนักงานบังคับคดี   10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 4 รายการ   จังหวัดสกลนคร   สำนักงานบังคับคดี
            จังหวัดสกลนคร
20 เม.ย 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   18 - 26 เม.ย 59 11 พ.ค 59 26 พ.ค 59  
    1)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2,725,000 ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. - 11.10 น.
    สาย สน.3137 บ้านนาเวง - บ้านนาคำ    กองคลัง อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร     จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ก่อสร้างสะพาน คสล. ลำห้วยปลาเข็ง ถนนสาย 2,014,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    บ้านสายปลาหลาย ต.หนองลาด - ทต.ดงมะไฟ        
    อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร        
22 เม.ย 59 อบต.ห้วยยาง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. 9,205,000 21 - 29 เม.ย 59 10 พ.ค 59 18 พ.ค 59
  อ.เมืองสกลนคร สายบ้านนานกเค้า หมู่ 10 - บ้านห้วยยาง หมู่ 2   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 14.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง อบต.ห้วยยาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร
22 เม.ย 59 ทต.งิ้วด่อน ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   22 เม.ย 59 - 2 พ.ค 59 11 พ.ค 59  19 พ.ค 59
  อ.เมืองสกลนคร 1)ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 1,521,500 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 11.10 น.
    สายกลางบ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 16    กองคลัง ทต.งิ้วด่อน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    2)ขยายผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก 850,000   สนง.ท้องถิ่น  สนง.ท้องถิ่น 
    สายภายในหมู่บ้าน หมู่ 1     อ.เมืองสกลนคร อ.เมืองสกลนคร
29 เม.ย 59 ทต.วังยาง ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 16 โครงการ   25 เม.ย 59 - 10 พ.ค 59 18 พ.ค 59 31 พ.ค 59
  อ.พรรณานิคม 1)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังยาง หมู่ 10 136,900 08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 12.00 น. 08.30 น. เป็นต้นไป
    2)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านขมิ้น หมู่ 3 342,500 ทต.วังยาง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    3)ก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองหวาย หมู่ 4 301,000   ที่ว่าการ อ.พรรณานิคม ที่ว่าการ อ.พรรณานิคม
    4)ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลักและถนนลูกรัง 600,000      
    เพื่อการเกษตรภายในเขต ทต.วังยาง หมู่ 1 - 13        
    5)ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยาง หมู่ 10 550,000      
    6)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านบึง หมู่ 9 275,700      
    7)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านเปือย หมู่ 2 193,900      
    8)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านวังยาง หมู่ 1 258,500      
    9)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านหนองหวาย หมู่ 13 186,700      
    10)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านบึง หมู่ 5 234,700      
    11)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านวังยาง หมู่ 10 135,800      
    12)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านวังยาง หมู่ 11 351,500      
    13)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านวังยาง หมู่ 12 257,000      
    14)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านวังยาง หมู่ 6 265,000      
    15)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านวังยาง หมู่ 7 274,000      
    16)ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.บ้านวังยาง หมู่ 8 244,000      
29 เม.ย 59 รพ.โคกศรีสุพรรณ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโรงพยาบาล   25 เม.ย 59 - 17 พ.ค 59   18 พ.ค 59
  อ.โคกศรีสุพรรณ โคกศรีสุพรรณ จำนวน 120 รายการ   ในวันและเวลาราชการ   10.00 น. เป็นต้นไป
        รพ.โคกศรีสุพรรณ   รพ.โคกศรีสุพรรณ