ประกวดราคาประจำเดือน  มีนาคม 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
3 มี.ค 59 ทต.คำตากล้า ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 2,956,000 26 ก.พ 59 - 7 มี.ค 59 14 มี.ค 59 24 มี.ค 59
  อ.คำตากล้า 2 ชั้น 8 ห้องเรียน (แบบเสาเข็มเจาะ)   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        ทต.คำตากล้า ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.คำตากล้า ที่ว่าการ อ.คำตากล้า
3 มี.ค 59 ทต.กุดบาก ประมูลเก็บค่าเข้าหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 488,000 26 ก.พ 59 - 11 มี.ค 59 14 มี.ค 59 14 มี.ค 59
  อ.กุดบาก ของ ทต.กุดบาก จำนวน 2 รายการ   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 11.00 น. 14.00 น. - 15.30 น.
    1)ตลาดสด ทต.กุดบาก   ทต.กุดบาก ทต.กุดบาก ทต.กุดบาก
    2)สถานีท่ารถโดยสาร ทต. กุดบาก        
3 มี.ค 59 อบต.นาฮี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ    8 มี.ค 59   8 มี.ค 59
  อ.อากาศอำนวย หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป   09.30 น. - 10.00 น.   10.01 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 18 รายการ   อบต.นาฮี   ห้องประชุม อบต.นาฮี
9 มี.ค 59 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผลิตน้ำ 53,714,000 3 - 8 มี.ค 59 14 มี.ค 59  
  เขต 7 จาก 250 เป็น 500 ลบ.ม/ชม. สถานีผลิตน้ำ   08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 10.30 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี สำนักงานและวางท่อน้ำดิบ(อ่างเก็บน้ำหนองสำโรง)   การประปาส่วนภูมิภาค ห้องประชุม ชั้น 1  
  จ.อุดรธานี กปภ.สาขารอุดรธานี (ชั้นพิเศษ)   เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาค  
          เขต 7  
15 มี.ค 59 ทต.ท่าแร่ ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 12 โครงการ 2,982,000 10 - 21 มี.ค 59 29 มี.ค 59 1 เม.ย 59
    1)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 448,000 08.30 น. - 15.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ถนนชูสวัสดิ์ พร้อมบ่อพัก   ทต.ท่าแร่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    2)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 632,000   ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร
    ถนนถิ่นไทย 1 พร้อมบ่อพัก        
    3)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 326,000      
    ถนนศรัทธาอุทิศ พร้อมบ่อพัก (เฟื่องฟู-ทล 2132)        
    4)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 430,000      
    ถนนศรัทธาอุทิศ พร้อมบ่อพัก        
    (ทล 2132 ท่าแร่ศรีสงคราม-กระจ่างแจ้ง)        
    5)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 267,000      
    ถนนราษฎร์เจริญ (ซอย 2)พร้อมบ่อพัก        
    6)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 210,000      
    ซอยชูสวัสดิ์ พร้อมบ่อพัก        
    7)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 87,000      
    ถนนสมจิตรประชา (ซอย 3) พร้อมบ่อพัก        
    8)ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมขยายผิวจราจร 44,000      
    ถนนเฟื่องฟู พร้อมบ่อพัก        
    9)ก่อสร้างถนน คสล.ถนนกระจ่างแจ้งตอนล่าง 148,000      
    10)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ 126,000      
    ถนนท่าแร่-โพนสวาง  (ซอย 1)        
    11)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ 165,000      
    ถนนท่าแร่-โพนสวาง  (ซอย 2)        
    12)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ 99,000      
    ถนนท่าแร่-โพนสวาง (ซอย 3)        
17 มี.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลให้เช่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างลานสินค้า   15 - 30 มี.ค 59 31 มี.ค 59 31 มี.ค 59
    ชุมชนหลังวัดพระธาตุเชิงชุม จำนวน 3 อาคาร   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
        สำนักการคลัง ชั้น 4 ห้องประชุม ชั้น 5 ห้องประชุม ชั้น 5
        เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
18 มี.ค 59 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี   17 - 24 มี.ค 59 30 มี.ค 59 30 มี.ค 59
  สกลนคร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ รวม 50 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    งานโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือวัดป่าดงชมภูพาน   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
18 มี.ค 59 ทต.ส่องดาวหนองแดง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย 2,300,000 17 - 28 มี.ค 59 5 เม.ย 59 21 เม.ย 59
  อ.ส่องดาว ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 12.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ชนิด 6 ล้อ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า   ทต.ส่องดาวหนองแดง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    จำนวน 1 คัน     ที่ว่าการ อ.ส่องดาว ที่ว่าการ อ.ส่องดาว
24 มี.ค 59 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิด   22 - 29 มี.ค 59 4 เม.ย 59 4 เม.ย 59
  สกลนคร หอยโข่งและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ จำนวน 2 รายการ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    งานโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือวัดป่าดงชมภูพาน   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
31 มี.ค 59 โครงการชลประทาน ประกวดราคาซื้อจัดหาพร้อมประกอบแผ่นดินเหนียว   24 - 31 มี.ค 59 18 เม.ย 59 18 เม.ย 59
  สกลนคร สังเคราะห์ สระน้ำ กรป.กลางและสระเก็บน้ำกรม   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    พัฒนาที่ดิน รวม 2 รายการ งานโครงการจัดหาน้ำ   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    ช่วยเหลือวัดป่าดงชมภูพาน ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน    ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    จ.สกลนคร   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
31 มี.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลให้เช่าพื้นที่ในอาคาร   29 มี.ค 59 - 18 เม.ย 59 20 เม.ย 59 20 เม.ย 59
    ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์อาหารเดิม)   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    ของเทศบาลนครสกลนคร จำนวน 8 รายการ   สำนักการคลัง ชั้น 4 ห้องประชุมอาคาร ห้องประชุมอาคาร
        เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
          (ห้องเล็ก ชั้น 5 ) (ห้องเล็ก ชั้น 5 )
31 มี.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างภายในเขตเทศบาล  2,131,000 29 มี.ค 59 - 12 เม.ย 59 25 เม.ย 59 28 เม.ย 59
    จำนวน 3 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1)ก่อสร้างถนน คสล.ซอยรุ่งเรือง แยกที่ 3   สำนักการคลัง  ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
    (ชุมชนวัดป่าสุทธาวาส 1)   เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    2)ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ     ชั้น 5 ชั้น 5
    และบ่อพัก ซอยการุณเทพ (ชุมชนวัดป่าสุทธาวาส 1)        
    3)ก่อสร้างขยายผิวจราจร คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ        
    และบ่อพัก ซอยเมรุมาศ (ชุมชนวัดป่าสุทธาวาส 1)