ประกวดราคาประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
1 ก.พ 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเพื่อเพิ่ม 133,005,000 29 ม.ค 59 - 10 ก.พ 59 29 ก.พ 59 7 มี.ค 59
    ประสิทธิภาพศูนย์จัดการมูลฝอยรวม    ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.30 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ของเทศบาลนครสกลนคร ตามรายการ ดังนี้   เทศบาลนครสกลนคร ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
    1)งานก่อสร้างบ่อฝังกลบ 1     เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    2)งานก่อสร้างบ่อฝังกลบ 2     ชั้น 5 ชั้น 5
    3)งานระบบบำบัดน้ำเสีย        
    4)งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสียและบ่อพักน้ำ        
    5)อาคารคัดแยกมูลฝอย        
    6)อาคารหมักปุ๋ย        
    7)อาคารบรรจุ-เก็บปุ๋ยหมัก        
    8)อาคารเก็บมูลฝอยอันตราย        
    9)ระบบระบายน้ำรอบบริเวณ        
    10)งานเตรียมพื้นที่และงานก่อสร้างถนน        
    11)ระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร        
    12)ลานล้างรถ        
    13)บ่อหมักสิ่งปฏิกูล        
    14)งานเครื่องจักร        
    15)อุปกรณ์เครื่องจักรระบบคัดแยกและหมักปุ๋ย        
3 ก.พ 59 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ   29 ม.ค 59 - 3 ก.พ 59 11 ก.พ 59  
  เขต 7 1)งานปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาค 2,560,000 08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 11.00 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี สาขาสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร   การประปาส่วนภูมิภาค ห้องประชุม ชั้น 1  
  จ.อุดรธานี 2)งานปรับปรุงเส้นท่อการประปาส่วนภูมิภาค 2,257,000 เขต 7   จ.อุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาค  
    สาขาโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย     เขต 7   จ.อุดรธานี  
5 ก.พ 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ   2 - 10 ก.พ 59 18 ก.พ 59 7 มี.ค 59
    1)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 5,195,000 08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 11.20 น. 10.00 น. - 11.50 น.
    ถนนสาย สน.5276 บ้านสี่แยก - บ้านเม่นน้อย   อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร     จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 7,103,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    สายบ้านนาเหมืองน้อย หมู่ 3        
    ตำบลพังโคน - บ้านสมสะอาด หมู่ 2 ตำบลแร่        
    อ.พังโคน จ.สกลนคร        
    3)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,697,000      
    ถนนสาย สน.2041 บ้านหนองสามขา - บ้านท่าแร่        
    อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร        
11 ก.พ 59 อบต.ดงเหนือ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 10 โครงการ   8 - 17 ก.พ 59 26 ก.พ 59 8 มี.ค 59
  อ.บ้านม่วง 1)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโนนไทย หมู่ 1 485,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    2)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านน้ำจั้น หมู่ 3 482,000 อบต.ดงเหนือ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    3)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 4 358,000   สนง.ท้องถิ่น อ.บ้านม่วง สนง.ท้องถิ่น อ.บ้านม่วง
    4)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดอนแดง หมู่ 5 384,900      
    5)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านดงเหนือ หมู่ 6 476,900      
    6)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำยาง หมู่ 8 465,100      
    7)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านคำปลาฝา หมู่ 9 482,000      
    8)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าช้าง หมู่ 10 343,100      
    9)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านนาทวี หมู่ 11 362,000      
    10)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเจริญไพศาล  476,100      
    หมู่ 12        
11 ก.พ 59 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 2 โครงการ   8 - 12 ก.พ 59 19 ก.พ 59  
  เขต 7 1)ซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อมอุปกรณ์   08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 11.00 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี (งบทำการ)ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 20,000 เครื่อง   การประปาส่วนภูมิภาค ห้องประชุม ชั้น 1  
  จ.อุดรธานี 2)งานติดตั้งและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปี 4,286,979 เขต 7 การประปาส่วนภูมิภาค  
    2559 โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์     เขต 7  
    อ.เมือง. จ.นครพนม กปภ.สาขานครพนม        
15 ก.พ 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   11 - 19 ก.พ 59 1 มี.ค 59 16 มี.ค 59
    1)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,477,000 08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 10.40 น. 10.00 น. - 11.10 น.
    ถนนสาย สน.2047 บ้านดงบัง - บ้านดงแสนสุข    อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.คำตากล้า จ.สกลนคร     จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติก 3,324,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    คอนกรีต สายบ้านหนองปลาหมัด หมู่ 2 ต.คูสะคาม-        
    บ้านวังโพน หมู่ 6 ต.อินทร์แปลง อ.วานรนิวาส        
    จ.สกลนคร        
15 ก.พ 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร 4,088,000 11 - 19 ก.พ 59 1 มี.ค 59 16 มี.ค 59
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนหัน หมู่ 2   08.30 น. - 16.30 น. 10.50 น. - 11.20 น. 11.20 น. - 11.50 น.
    ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน - บ้านสีสุก หมู่ 5    อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร     จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
15 ก.พ 59 ทต.เมืองทองท่าแร่ ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ   17 ก.พ 59 - 2 มี.ค 59 9 มี.ค 59 17 มี.ค 59
    1)ก่อสร้างถนน คสล. ถนนปูนา หมู่ 8 1,973,700 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น. 11.30 น. - 12.00 น.
    บ้านสร้างแก้วสมานมิตร   ทต.เมืองทองท่าแร่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    2)ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ 4 591,900   ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร
    บ้านหนองบัวทอง เชื่อมระหว่าง หมู่ 2 บ้านพะโค        
    3)ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนนาหนองจาน หมู่ 4 673,800      
    บ้านหนองบัวทอง        
16 ก.พ 59 อบจ.สกลนคร ประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ   12 - 23 ก.พ 59 2 มี.ค 59 16 มี.ค 59
    1)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,118,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.30 น. 13.30 น. - 15.20 น.
    ถนนสายสน.3108 บ้านง่อน-บ้านโพนถ่อน   อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร     จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,237,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    ถนนสายสน.2048 แยกทางหลวงหมายเลข 22 -        
    บ้านเหล่าใหญ่ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร        
    3)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,666,000      
    ถนนสายสน.3008 บ้านวาริชภูมิ-บ้านดอนเขือง        
    อ.วาริชภูมิ,อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร        
23 ก.พ 59 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ 31,017,160 17 - 24 ก.พ 59 2 มี.ค 59  
  เขต 7 งานวางท่อน้ำดิบพร้อมก่อสร้างแพสูบน้ำ   08.30 น. - 15.00 น. 09.30 น. - 10.30 น.  
  อ.เมืองอุดรธานี กปภ.สาขาธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม   การประปาส่วนภูมิภาค ห้องประชุม ชั้น 1  
  จ.อุดรธานี     เขต 7 อ.เมืองอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาค  
        จ.อุดรธานี เขต 7 อ.เมืองอุดรธานี  
          จ.อุดรธานี  
23 ก.พ 59 โรงพยาบาลพังโคน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพของ   9 ก.พ 59 - 3 มี.ค 59   4 มี.ค 59
  อ.พังโคน โรงพยาบาลพังโคน จำนวน 44 รายการ   ในวันและเวลาราชการ   10.00 น. เป็นต้นไป
    1)ครุภัณฑ์โฆษณา-เผยแพร่ จำนวน 5 รายการ   โรงพยาบาลพังโคน   โรงพยาบาลพังโคน
    2)ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ        
    3)ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 30 รายการ        
    4)ครุภัณฑ์งานบ้าน-งานครัว จำนวน 3 รายการ        
25 ก.พ 59 สำนักงานจัดรูปที่ดิน ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่นๆ   19 - 29 ก.พ 59 4 มี.ค 59 4 มี.ค 59
  จังหวัดสกลนคร รวมจำนวน 13 รายการ สำหรับงานปรับปรุง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    จัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ส่วนที่ 3   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    ตำบลแร่ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จ.สกลนคร   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
    พื้นที่ 1,300 ไร่   www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th