ประกวดราคาประจำเดือน  มกราคม 2559
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ  ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
5 ม.ค 59 สำนักงานทรัพยากร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากร 4,399,000 29 ธ.ค 58 - 7 ม.ค 59 13 ม.ค 59 13 ม.ค 59
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
  จังหวัดสกลนคร     ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
5 ม.ค 59 ทต.กุดแฮด ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบล 2,546,000 30 ธ.ค 58 - 11 ม.ค 59 19 ม.ค 59 1 ก.พ 59
  อ.กุดบาก กุดแฮด จำนวน 3 โครงการ   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 12.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1)ก่อสร้างถนนลูกรังสายดงคำโปง หมู่ 5 1,000,000 กองคลัง ทต.กุดแฮด กองคลัง ทต.กุดแฮด กองคลัง ทต.กุดแฮด
    2)ก่อสร้างถนนลูกรังสายห้วยนาแซง หมู่ 9  1,398,000      
    พร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แห่ง        
    3)ก่อสร้างพนังกั้นน้ำ ลำห้วยทราย หมู่ 6 148,000      
5 ม.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย 4,242,000 28 ธ.ค 58 - 12 ม.ค 59 20 ม.ค 59 25 ม.ค 59
    น้ำและบ่อพัก ซอยหนองมันปลา 16   08.30 น. - 15.30 น. 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        สำนักการคลัง ห้องประชุมเปรมปรีดา ชั้น 5 ห้องประชุมเปรมปรีดา ชั้น 5
        เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
5 ม.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าวัด 2,262,000 30 ธ.ค 58 - 13 ม.ค 59 21 ม.ค 59 25 ม.ค 59
    หนองสิม(ชุมชนแวงใหญ่) เริ่มจากซอยหนองบัวใหญ่   08.30 น. - 15.30 น. 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ไปทางทิศตะวันออก   สำนักการคลัง ห้องประชุมเปรมปรีดา ชั้น 5 ห้องประชุมเปรมปรีดา ชั้น 5
        เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
6 ม.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 3,091,000 4 - 12 ม.ค 59 20 ม.ค 59 3 ก.พ 59
    1)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต    08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 10.00 น. - 10.30 น.
    ถนนสาย สน.3048  บ้านหนองโจด-บ้านนางัว    กองคลัง อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร     จังหวัดสกลนคร (ชั้น 2) จังหวัดสกลนคร (ชั้น 2)
    2)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต     หลังเก่า หลังเก่า
    ถนนสาย สน.2047 บ้านดงบัง-บ้านดงแสนสุข        
    อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร        
13 ม.ค 59 ทต.พังโคน ประมูลจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3,745,000 6 - 15 ม.ค 59 25 ม.ค 59 28 ม.ค 59
  อ.พังโคน จำนวน 14 รายการ   08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น. - 11.00 น. 13.00 น. เป็นต้นไป
    1)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต   กองคลัง ทต.พังโคน สำนักงานท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่น
    ถนนซอยจำปาลา 1 หมู่ 1     อำเภอพังโคน อำเภอพังโคน
    2)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนซอยจำปาลา 2 หมู่ 1        
    3)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนซอยจำปาลา 3 หมู่ 1        
    4)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ซอยสนธยา 5 หมู่ 1        
    5)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนศรีไชยอุทิศ 2 หมุ่ 1        
    6)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนศรีไชยอุทิศ 3 หมู่ 1        
    7)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนประชาอุทิศ หมุ่ 1        
    8)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนคุณอนันต์ 1 หมู่ 8        
    9)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนคุณอนันต์ 2 หมู่ 8        
    10)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนคุณอนันต์ 3 หมู่ 8        
    11)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนศรีสุข 2 หมู่ 8        
    12)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนจินตนา หมู่ 8        
    13)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนสุขาภิบาล 1 - ถนนกมลอุทิศ (ช่วงที่ 2) หมู่ 9        
    14)เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต        
    ถนนรจนา หมู่ 1        
13 ม.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   7 - 18 ม.ค 59 26 ม.ค 59 9 ก.พ 59
    1)ซ่อมโครงการสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 3,441,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.30 น. - 11.00 น. 10.40 น. - 11.10 น.
    ติคคอนกรีต สาย สน.3260 บ้านห้วยปลาใย ถึง   กองคลัง อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    บ้านบึงน้อย อ.เมืองสกลนคร,อ.เต่างอย จ.สกลนคร     จังหวัดสกลนคร (ชั้น 2) จังหวัดสกลนคร (ชั้น 2)
    2)ซ่อมโครงการสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ 2,496,000   หลังเก่า หลังเก่า
    ติคคอนกรีตถนนสายบ้านดอนม่วย หมู่ 6        
    ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณนานิคม-บ้านต้นผึ้ง หมู่ 1 ต.ต้นผึ้ง        
    อ.พังโคน จ.สกลนคร        
13 ม.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ 3,020,000 6 - 18 ม.ค 59 26 ม.ค 59 29 ม.ค 59
    1)ก่อสร้าง คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก   08.30 น. - 15.30 น. 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ซอยหนองสนมแยกที่ 1 (ชุมชนหนองสนม)   เทศบาลนครสกลนคร ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
    2)ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก     เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    ซอยประชาอุทิศ 3 (ชุมชนหนองทรายขาว)     ชั้น 5 ชั้น 5
13 ม.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล   7 - 19 ม.ค 59 26 ม.ค 59 29 ม.ค 59
    นครสกลนคร จำนวน 1 โครงการ   08.30 น. - 15.30 น. 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    1)ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก 2,650,000 เทศบาลนครสกลนคร ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
    ซอยหลังโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา     เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    (ชุมชนธาตุดุม 4)     ชั้น 5 ชั้น 5
13 ม.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 2,457,500 12 - 25 ม.ค 59 2 ก.พ 59 5 ก.พ 59
    25 เมตร ยาว 45 เมตร ภายในเขตเทศบาลนคร   08.30 น. - 15.30 น. 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    สกลนคร ชุมชน 301 พัฒนา จำนวน 1 แห่ง   เทศบาลนครสกลนคร ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
        ชั้น 4  เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
          ชั้น 5 ชั้น 5
13 ม.ค 59 แขวงทางหลวงสกลนคร ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาทำการก่อสร้าง 4,170,000 8 - 15 ม.ค 59 22 ม.ค 59 22 ม.ค 59
  ที่ 1 กรมทางหลวง อาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบบ้านพัก   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    เรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ    ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
        ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
13 ม.ค 59 ทต.เมืองทองท่าแร่ ประมูลซื้อครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนพร้อม 2,450,000 18 - 29 ม.ค 59 3 ก.พ 59 15 ก.พ 59
    กระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน   ในวันและเวลาราชการ 10.00 น. - 12.00 น. 11.30 น. - 12.00 น.
        ทต.เมืองทองท่าแร่ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ห้องประชุม
          ที่ว่าการ อ.เมืองสกลนคร ทต.เมืองทองท่าแร่
18 ม.ค 59 อบต.เจริญศิลป์ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิว 4,840,000 13 - 21 ม.ค 59 29 ม.ค 59 17 ก.พ 59
  อ.เจริญศิลป์ จราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสร้างฟาก   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.30 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    ถึงบ้านกุดนาขาม   อบต.เจริญศิลป์ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.เจริญศิลป์ ที่ว่าการ อ.เจริญศิลป์
18 ม.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 2,238,000 12 - 25 ม.ค 59 2 ก.พ 59 5 ก.พ 59
    1)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก   08.30 น. - 15.30 น. 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ซอยรุ่งพัฒนา 5 ด้านทิศเหนือ(ชุมชนรุ่งพัฒนา 1)   เทศบาลนครสกลนคร ห้องประชุม ชั้น 5 ห้องประชุม ชั้น 5
    2)ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก     เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร
    ซอยเศรษฐี 1 (ชุมชนรุ่งพัฒนา 1 )        
    3)ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก        
    ซอยพูลทรัพย์(ชุมชนรุ่งพัฒนา 2 )        
18 ม.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 2,154,000 13 - 21 ม.ค 59 29 ม.ค 59 16 ก.พ 59
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย สน.3035   08.30 น. - 16.30 น. 09.30 น - 10.00 น. 09.30 น. - 10.00 น.
    บ้านหนองย่างชิ้น - บ้านนาดินจี่ อ.สว่างแดนดิน   อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    จ.สกลนคร     จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          หลังเก่า หลังเก่า
18 ม.ค 59 แขวงทางหลวงสกลนคร ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุง 8,000,000 13 - 20 ม.ค 59 29 ม.ค 59 29 ม.ค 59
  ที่ 1 กรมทางหลวง ภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 น. - 16.30 น. 08.30 น. - 16.30 น.
    ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนควบคุม 0303   ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง ทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
    ตอน นาคำ - สกลนคร   ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
        www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th www.gprocurement.go.th
21 ม.ค 59 สำนักงาน คปภ. ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   ในวันและเวลาราชการ   3 ก.พ 59
  จังหวัดสกลนคร ประเภท รถยนต์ จำนวน 2 รายการ   สำนักงาน คปภ.   09.00 น.
        จังหวัดสกลนคร   สำนักงาน คปภ.
            จังหวัดสกลนคร
21 ม.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล ภายในเขต 2,457,500 ในวันและเวลาราชการ 2 ก.พ 59  
    เทศบาลนครสกลนคร ชุมชน 301 พัฒนา   เทศบาลนครสกลนคร 09.30 น. - 10.00 น.  
          ห้องประชุมเปรมปรีดา  
          เทศบาลนครสกลนคร   
          ชั้น 5  
21 ม.ค 59 สำนักงานทางหลวงที่ 3 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ   ในวันและเวลาราชการ   10 ก.พ 59
  (สกลนคร) (งานเงินทุนฯ) จำนวน 2 รายการ   ส่วนเครื่องจักรกล   10.00 น. เป็นต้นไป
    1)รถบรรทุกขนาด 3.5 - 4 ตัน   สำนักงานทางหลวงที่ 3   ส่วนเครื่องจักรกล
    2)รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ   (สกลนคร)   สำนักงานทางหลวงที่ 3
            (สกลนคร)
21 ม.ค 59 ทต.โคกสี ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 กลุ่มงาน   19 - 27 ม.ค 59 4 ก.พ 59 18 ก.พ 59
  อ.สว่างแดนดิน กลุ่มงานที่ 1 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,273,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 10.30 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 4 โครงการ   ทต.โคกสี ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    1)ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 ช่วงที่ 1 634,000   ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน
    2)ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 552,000      
    3)ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 ช่วงที่ 1 570,000      
    4)ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 517,000      
    กลุ่มงานที่ 2 โครงการวางรางระบายน้ำ 2,620,000      
    จำนวน 4 โครงการ        
    1)วางรางระบายน้ำ หมู่ 12 619,000      
    2)วางรางระบายน้ำ หมู่ 10 758,000      
    3)วางรางระบายน้ำ หมู่ 5 743,000      
    4)วางรางระบายน้ำ หมู่ 8 500,000      
21 ม.ค 59 อบต.สว่างแดนดิน ประกวดราคาจัดซื้อเตาเผาขยะ เพื่อใช้ในกิจการ 2,200,000 15 - 26 ม.ค 59 3 ก.พ 59 8 ก.พ 59
  อ.สว่างแดนดิน ของ อบต.สว่างแดนดิน จำนวน 1 เตา   08.30 น. - 16.30 น. 09.00 น. - 12.00 น. 09.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.สว่างแดนดิน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน ที่ว่าการ อ.สว่างแดนดิน
21 ม.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ 3,220,000 14 - 26 ม.ค 59 3 ก.พ 59 8 ก.พ 59
    1)ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก   08.30 น. - 15.30 น. 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    ซอยหลังตลาดบ้านธาตุ ช่วงที่ 2 (ชุมชนบ้านธาตุ)   เทศบาลนครสกลนคร ห้องประชุมเปรมปรีดา ห้องประชุมเปรมปรีดา
    2)ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก     เทศบาลนครสกลนคร  เทศบาลนครสกลนคร 
    ซอยหลังธรรมกุล 2 (ชุมชนนาเวง)     ชั้น 5 ชั้น 5
    3)ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก        
    ซอยศาลากลางบ้าน (ชุมชนนาเวง)        
21 ม.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจร 3,875,000 19 - 27 ม.ค 59 4 ก.พ 59 23 ก.พ 59
    แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายสน.2062   08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 10.30 น. 11.00 น. - 11.30 น.
    บ้านโพนสมุทรชัย - บ้านนาดูน อ.บ้านม่วง   อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    จ.สกลนคร     จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
          (หลังเก่า) (หลังเก่า)
22 ม.ค 59 อบต.ห้วยยาง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เสื่อมสภาพ   21,22,25 ม.ค 59   26 ม.ค 59
  อ.เมือง  จ. สกลนคร จำนวน 7 รายการ   09.00 น. - 16.30 น.   10.00 น. - 12.00 น.
    1)กระบะบรรทุกขยะ จำนวน 1 กระบะ   งานพัสดุและทรัพย์สิน   อบต.ห้วยยาง
    2)เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง   อบต.ห้วยยาง    
    3)เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง        
    4)เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง        
    5)ตู้ถุงยางอนามัย จำนวน 5 เครื่อง        
    6)กล้องถ่ายรูปดิจิตอล Sonycyber จำนวน 1 เครื่อง        
    7)กล้องถ่ายรูปดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง        
22 ม.ค 59 อบต.หนองแปน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนา 2,546,000 20 ม.ค 59 - 2 ก.พ 59 8 ก.พ 59 15 ก.พ 59
  อ.เจริญศิลป์ เด็กเล็กบ้านนาสีนวล หมู่ที่ 11   09.00 น. - 15.00 น. 10.00 น. - 11.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.หนองแปน ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ที่ว่าการ อ.เจริญศิลป์ ที่ว่าการ อ.เจริญศิลป์
28 ม.ค 59 ทต.เชียงเครือ ประมูลจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 2,972,000 25 ม.ค 59 - 2 ก.พ 59 10 ก.พ 59 12 ก.พ 59
    จำนวน 5 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ 09.30 น. - 10.00 น. 11.00 น. เป็นต้นไป
    1)ก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าหน้าตลาดสด 610,000 ทต.เชียงเครือ หอประชุมประชาคม ทต.เชียงเครือ
    ทต.เชียงเครือ     ทต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
    2)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกสว่าง 570,000   อ.เมือง จ.สกลนคร  
    หมู่ 9        
    3)ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน  492,000      
    บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ 5        
    4)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาคำไฮ หมู่ 10 650,000      
    5)ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนศาลา 650,000      
    หมู่ 12        
28 ม.ค 59 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ   25 ม.ค 59 - 3 ก.พ 59 11 ก.พ 59 26 ก.พ 59
    1)ซ่อมสร้างและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2,844,000 08.30 น. - 16.30 น. 10.00 น. - 11.00 น. 14.00 น. - 15.10 น.
    ถนนสาย สน.3053 บ้านขมิ้น - บ้านฮางโฮง   อบจ.สกลนคร ห้องประชุมศาลากลาง ห้องประชุมศาลากลาง
    อ.เมือง จ.สกลนคร     จังหวัดสกลนคร ชั้น 2 จังหวัดสกลนคร ชั้น 2
    2)ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำห้วยปลาเข็ง 2,039,000   (หลังเก่า) (หลังเก่า)
    ถนนสายบ้านสายปลาหลาย ต.หนองลาด ถึง        
    ทต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร        
28 ม.ค 59 ทต.ส่องดาวหนองแดง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,111,000 25 ม.ค 59 - 3 ก.พ 59 11 ก.พ 59  
  อ.ส่องดาว บ้านทันสมัย บ้านทันสมัย หมู่ 7 ต.ส่องดาว   ในวันและเวลาราชการ 09.00 น. - 12.00 น.  
    อ.ส่องดาว จ.สกลนคร   ทต.ส่องดาวหนองแดง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
          ที่ว่าการ อ.ส่องดาว  
29 ม.ค 59 เทศบาลนครสกลนคร ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบาย 3,300,000 26 ม.ค 59 - 5 ก.พ 59 15 ก.พ 59 18 ก.พ 59
    น้ำและบ่อพัก ซอยหนองมันปลา 3 ช่วงที่ 2   08.30 น. - 15.30 น. 09.30 น. - 10.00 น. 10.00 น. เป็นต้นไป
    (ชุมชนหนองมันปลา 1)   เทศบาลนครสกลนคร ห้องประชุม   ชั้น 5 เทศบาลนครสกลนคร
          เทศบาลนครสกลนคร