สอบราคาประจำเดือน  มีนาคม  2556
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
4-มี.ค.-56 สนง.ปศุสัตว์ สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร   1-12 มี.ค. 56 1-12 มี.ค. 56 13-มี.ค.-56
        เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป้นต้นไป
        งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
        สนง.ปสุสัตว์ สนง.ปสุสัตว์  
4-มี.ค.-56 มหาวิททยาลัยสารคาม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้รางเลื่อนระบบมือผลัก  จำนวน 2 ตู้   28 ก.พ. -18 มี.ค. 56 28 ก.พ. -18 มี.ค. 56 19-มี.ค.-56
  คณะสาธารณสุขศาสตร์     เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
        ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1  
        คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
        มหาวิททยาลัยสารคาม มหาวิททยาลัยสารคาม  
4-มี.ค.-56 อบต.หนองบัวสิม สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   4-15 มี.ค. 56 4-18 มี.ค. 56 19-มี.ค.-56
        เวลา 08.30-15.00 น.  เวลา 08.30-15.00 น.  เวลา 10.00 น. เป้นต้นไป
        กองคลัง ที่ทำการ อบต.หนองบัวสิม  กองคลัง ที่ทำการ อบต.หนองบัวสิม  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
4-มี.ค.-56 อบต.บงเหนือ ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา        
    ยาเสพติดโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง        
     - เนื่องจากได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการแกครองท้องถิ่น        
    จำนวน 16 จุด เป็นเงิน 999,000 บาท แต่คณะกรรมการ        
    กำหนดราคากลางเป็น 16 จุด ทำให้รายละเอียดไม่ตรง        
    กันกับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรมาให้         
    ทั้งนี้ถ้ามีการประกาศสอบราคาโครงการดังกล่าวใหม่ภายหลัง        
    จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป        
4-มี.ค.-56 อบต.อินแปลง  - โครงการที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนา 250,000 26 ก.พ. - 12 มี.ค. 56 13-มี.ค.-56 13-มี.ค.-56
    หมู่ที่ 3    ในวันเวลาราชการ เวลา 10.00-11.30 น. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
     - โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายม 250,000 ส่วนการคลัง  ที่ทำการ อบต.อินแปลง ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   
    หมู่ที่ 5      ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส  
     - โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  250,000      
    บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 9         
     - โครงการที่ 4 ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  200,000      
    บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 8 รางระบายน้ำรูปตัวยู        
4-มี.ค.-56 อบต.บงเหนือ ประกาศสอบราคาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา 999,000 1-14 มี.ค. 56 1-14 มี.ค. 56 15-มี.ค.-56
    ยาเสพติดโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ เวลา 09.00 น เป็นต้นไป
        อบต.บงเหนือ งานพัสดุ ห้องส่วนการคลัง  
          อบต.บงเหนือ   
4-มี.ค.-56 อบต.วาริชภูมิ สอบราซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 16 รายการ  131,750 28 ก.พ. - 11 มี.ค. 56 28 ก.พ. - 11 มี.ค. 56 13-มี.ค.-56
        ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ เวลา 10.00 น. เป้นต้นไป
        อบต.วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ  
          และวันที่ 12 มี.ค. 56  
          เวลา 09.30-10.30 น.  
          ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ   
6-มี.ค.-56 ทศ.นครสกลนคร สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล.  พร้อมท่อระบายน้ำ 1,557,000 1-19 มี.ค. 56 1-19 มี.ค. 56 20-มี.ค.-56
    และบ่อพัก ซอยน้ำคำ 1 (ชุมชนนาเวง)   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        และวันที่ 19 มี.ค. 56 และวันที่ 19 มี.ค. 56 ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด
        ภายในเวลา 12.00 น.  ภายในเวลา 15.00 น.  (หลังเก่า)
        ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  
        เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร  
6-มี.ค.-56 อบต.ค้อใต้ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศเพื่อศึกษาดูงานนอก 132,800 1-11 มี.ค. 56 1-11 มี.ค. 56 12-มี.ค.-56
    สถานที่ (จันทบุรี - ระยอง)    เวลา 08.30-16.30 น.  เวลา 08.30-16.30 น.  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
        ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันที่ 11 มี.ค. 56  
        ห้องส่วนการคลัง  อบต.ค้อใต้ ณ ห้องข้อมูลข่าวสารฯ  
6-มี.ค.-56 ทต.วาริชภูมิ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผดุงวารีย์ 700,000 1-14 มี.ค. 56 1-14 มี.ค. 56 18-มี.ค.-56
    หมู่ที่ 1 ช่วงสี่แยกเจ้าปู่ ถึงแยกถนนวาริชถวาย   ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน ทต.วาริชภูมิ  งานพัสดุ กองคลัง ทต.วาริชภูมิ  
          และวันที่ 15 มี.ค. 56  
          เวลา 10.00-11.00 น.   
          ณ ห้องข้อมูลข่าวสารฯ  
6-มี.ค.-56 ทต.แพด  1 โครงการสอบราคาก่อสร้างถนนสู่แหล่งเกษตรกรรม 753,000 28 ก.พ. -12 มี.ค. 56 28 ก.พ. -12 มี.ค. 56 13-มี.ค.-56
    จำนวน  14 รายการ   ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.  เวลา 09.00 เป็นต้นไป
     2 โครงการสอบราคาซ่อมแซมถนนสู่แหล่งเกษตรกรรม 753,500 กองคลัง ทต.แพด อ.คำตากล้า สนง.ทต.แพด  
    จำนวน  39  รายการ     12-มี.ค.-56  
          เวลา 08.30-16.30 น.   
          ณ ห้องข้อมูลข่าวสารฯ  
          ที่ว่าการอำเภอตากล้า  
12-มี.ค.-56 อบต.ค้อเขียว สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างการป้องกันกัดเซาะ 373,000 8-22 มี.ค. 56 8-22 มี.ค. 56 26-มี.ค.-56
    ลำห้วยกุดฮัง (ดาด ค.ส.ล.)หมู่ที่ 1  บ้านค้อเขี่ยว    เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 09.30 น.
    พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย    อบต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ  อบต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
          และวันที่ 25 มี.ค. 56  
          เวลา 09.30-11.30 น.  
          ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  
12-มี.ค.-56 อบต.คำตะกล้า  1 สอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน  500 ตัว 105,000 7-20 มี.ค. 56 7-20 มี.ค. 56 22-มี.ค.-56
     2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เต็นท์ผ้าใบ  จำนวน  10 หลัง  240,000 ในวันเวลาราการ ในวันเวลาราการ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
     3 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานพร้อมติดป้ายโครงการ   งานพัสดุและทรัพย์สินส่วนการคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สินส่วนการคลัง  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
    จำนวน 1 ป้าย   อบต.คำตากล้า อบต.คำตากล้า  
          และวันที่ 21 มี.ค. 56  
          ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  
12-มี.ค-56 อบต.ห้วยยาง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนตัวถังรถยนต์   6-15 มี.ค. 56 6-15มี.ค.56 18-มี.ค.-56
    บรรทุกขยะมูลฝอยฯ   เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราการ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.ห้วยยาง อบต.ห้วยยาง  
          และวันที่ 15 มี.ค. 56  
          เวลา 10.00-11.30 น  
          อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3  
12-มี.ค-56 อบต.ห้วยยาง แก้ไขสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนตัวถังรถยนต์        
    บรรทุกขยะมูลฝอยฯ        
    กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6-15 มี.ค. 56 และ15 มี.ค.56         
    เวลา 10.00-11.00 น. ณ.อาคารเฉลิมเกียรติ ชั้น3 ที่ทำการ        
    อ.เมืองสกลนคร กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่18 มี.ค56        
    ผู้สนใจซื้อเอกสาร อบต.ห้วยยาง  ในวันที่ 6-15-มี.ค-56        
     ขอแก้ไขเป็น          
     กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7-18 มี.ค.5 6และ 18 มี.ค.56        
    เวลา 10.00-11.00 น. ณ.อาคารเฉลิมเกียรติ ชั้น3ที่ทำการ        
    อ.เมืองสกลนคร กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่19 มี.ค 56        
    ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป        
    ผู้สนใจซื้อเอกสาร   อบต.ห้วยยาง   ในวันที่ 7-18-มี.ค-56        
12-มี.ค-56 อบต.ห้วยยาง แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก 576,300 6-15 มี.ค. 56 6-15 มี.ค. 56 18-มี.ค.-56
    จำนวน 9 ศูนย์   ในวันเวลาราชการ  ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในวันเวลาราการ เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป
        อบต.ห้วยยาง แลวันที่ 15 มี.ค. 56  
          เวลา 10.00-11.00 น.   
          อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ชั้น 3  
12-มี.ค-56 อบต.ห้วยยาง แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ดเล็ก        
    จำนวน 9 ศูนย์        
     - อบต.ห้วยยางขอแจ้งแก้ไขประกาศสอบราคาซื้อจากเดิม        
        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 6 มี.ค.56-15 มี.ค.56        
    เวลา 10.00-11.00 น. ณ.อาคารเฉลิมเกียรติ ชั้น3ที่ทำการ        
    อ.เมืองสกลนคร กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่18 มี.ค56        
    ผู้สนใจซื้อเอกสาร อบต.ห้วยยาง  ไม่เว้นวันหยุดราขการ        
    ในวันที่ 6-15-มี.ค-56 ขอแก้ไขเป็น  ขอแก้ไขเป็น        
        กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 7 มี.ค.56-18 มี.ค.56        
    เวลา 10.00-11.00 น. ณ.อาคารเฉลิมเกียรติ ชั้น3ที่ทำการ        
    อ.เมืองสกลนคร กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่19มี.ค 56        
    ตั้งแต่เวลา 10.00 น เป็นต้นไป        
    ผู้สนใจซื้อเอกสาร   อบต.ห้วยยาง   ไม่เว้นวันหยุดราขการ        
    ในวันที่ 7-18-มี.ค-56        
12-มี.ค.-56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตรการวิชาชีพเพื่อการวาง   7-18 มี.ค.-56 7-18 มี.ค.-56 19-มี.ค.-56
  ราชมงคลอีสาน วิทยา รูปแบบระบบบัญชี   เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
  เขตสกลนคร     ณ.ฝ่ายออกแบบและพัสดุงายบริหารแผน ณ.ฝ่ายออกแบบและพัสดุงายบริหารแผน  
        และการคลังอาคาร สนง.เขตสกลนคร และการคลังอาคาร สนง.เขตสกลนคร  
        อ.พังโคน อ.พังโคน  
12-มี.ค.-56 รร.โคกสีวิทยาสรรค์ สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่อง   8-18 มี.ค. 56 8-18 มี.ค. 56 20-มี.ค.-56
    คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) พร้อมระบบและรายการ   เวลา 08.30-16.00 น. เวลา 08.30-16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    โทรทัศน์  ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า  46 นิ้ว ประจำปี   ห้องธุรการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ห้องธุรการโรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์  
    งบประมาณ พ.ศ. 2556        
12-มี.ค.-56 ทต.ท่าแร่ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น  180,000 11-25 มี.ค. 56 11-25 มี.ค. 56 26-มี.ค.-56
    จำนวน  2  คัน    ในวันเวลาราชการ  เวลา 09.00-15.00 น. เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป 
        กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  งานพัสดุและทรัพย์สิน ห้องประชุม ชั้น 3 
        ทต.ท่าแร่ ทต.ท่าแร่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 ปี 
          ยกเว้นวันที่ 18 มีนาคม 2556  
          เวลา 09.00-15.00 น.   
          ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
          50 ปี   
12-มี.ค.-56 รร.บงเหนือวิทยาคม สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่อง   8-18 มี.ค. 56 8-18 มี.ค. 56 20-มี.ค.-56
    คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) พร้อมระบบและรายการ   เวลา 08.30-16.00 น. เวลา 08.30-16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    โทรทัศน์  ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า  46 นิ้ว   ห้องบริหารงานงบประมาณ   ห้องบริหารงานงบประมาณ    
        โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม  โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม   
12-มี.ค.-56 รพ.กุมภวาปี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1,700,000 8-22 มี.ค. 56 8-22 มี.ค. 56 25-มี.ค.-56
     - เตียงผ่าตัด  จำนวน 1 เครื่อง    ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ เวลา 11.00 นง เป็นต้นไป
     - โคมไฟผ่าตัด  จำนวน 1 ชุด 1,400,000 งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ  งานพัสดุ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ   
        รพ.กุมภวาปี รพ.กุมภวาปี  
12-มี.ค.-56 รพ.สกลนคร สอบราคาวื้อเวชภัณฑ์ยา   8-19 มี.ค. 56 8-19 มี.ค. 56 22-มี.ค.-56
        เวลา 09.0016.00 น. เวลา 09.0016.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สกลนคร ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  
          อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สกลนคร  
12-มี.ค.-56 รพ.นาหว้า สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 198,000 8-17 มี.ค. 56 8-17 มี.ค. 56 21-มี.ค.-56
     - ตู้อบสมุนไพรระบบดิจิตอล  สำหรับ 2 ท่าน   ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    จำนวน 9 ตู้ ตู้ละ 22,000  บาท   งานพัสดุ  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.นาหว้า งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.นาหว้า  
12-มี.ค.-56 รพ.นาหว้า สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 468,988.99 8-17 มี.ค. 56 8-17 มี.ค. 56 21-มี.ค.-56
        ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.นาหว้า งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป รพ.นาหว้า  
12-มี.ค.-56 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   7-18 มี.ค. 56 7-19 มี.ค. 56 21-มี.ค.-56
        เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สกลนคร ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม  
          อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สกลนคร  
12-มี.ค.-56 ปศุสัตว์ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน   6-18 มี.ค. 56 6-18 มี.ค. 56 19-มี.ค.-56
        เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
        สนง.ปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์  
12-มี.ค.-56 ทต.แพด โครงการที่ 1 สอบราคาจ้างขยายท่อเมนต์  41,000 7-21 มี.ค. 56 7-20 มี.ค. 56 22-มี.ค.-56
    โครงการที่ 2 สอบราคาจ้างปรับปรุงร่องระบายน้ำ 106,000 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
    โครงการที่ 3 สอบราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีจเสริมเหล็ก 287,000 กองคลัง  ทต.แพด กองคลัง  ทต.แพด ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
    โครงการที่ 4 สอบราคาจ้างย้ายและลงท่อระบายน้ำ 12,000   21-มี.ค.-56 ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า
    โครงการที่ 5 สอบราคาจ้างซ่อมแซมประตูน้ำห้วยป่าหว้าน 10,000   เวลา 08.30-16.30 น.  
          ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  
          ที่ว่าการอำเภอคำตากล้า  
12-มี.ค.-56 ทต.ท่าศิลา สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก 890,000 6-19 มี.ค. 56 6-19 มี.ค. 56 21-มี.ค.-56
    เล็ก  บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศิลา อ.ส่องดาว    เวลา 08.30-15.30 น.  เวลา 09.00-15.00 น. เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป
        ทต.ท่าศิลา และวันที่ 20 มี.ค. 56 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
          เวลา 09.30-16.30 น. ที่ว่าการอำเภอส่องดาว
          ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  
          ที่ว่าการอำเภอส่องดาว  
12-มี.ค.-56 ทต.ท่าศิลา สอบราคาโครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน 390,000 6-19 มี.ค. 56 6-19 มี.ค. 56 21-มี.ค.-56
    บ้านท่าดินแดงพัฒนา  หมู่ที่ 12    เวลา 08.30-15.30 น.  เวลา 09.00-15.00 น. เวลา 13.30 น.  เป็นต้นไป
        ทต.ท่าศิลา และวันที่ 20 มี.ค. 56 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
          เวลา 09.30-16.30 น. ที่ว่าการอำเภอส่องดาว
          ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  
          ที่ว่าการอำเภอส่องดาว  
12-มี.ค.-56 ทต.วานรนิวาส สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 985,000 6-19 มี.ค. 56 6-19 มี.ค. 56 22-มี.ค.-56
    (CCTV) จำนวน 15 ชุด   ในวันเวลาราชการ ในวันเวลาราชการ เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
        และวันที่ 20 มี.ค. 56 และวันที่ 20 มี.ค. 56  
        เวลา 08.30-15.00 น. เวลา 08.30-15.00 น.  
        งานพัสดุและทรัพย์สินส่วนการคลัง  ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  
        ทต.วานรนิวาส ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส  
12-มี.ค.-56 รพ.สมเด็จพระยุพราช สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการด้านหลัง สำหรับโรงพยาบาล 270,000 1-13 มี.ค. 56 1-13 มี.ค. 56 15-มี.ค.-56
  ธาตุพนม ส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดฉิม   ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานพัสดุ  ชั้น 2 กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2   
        รพ.สมเด็จยุพราชธาตพนม ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์   
          รพ.สมเด็จยุพราชธาตพนม  
12-มี.ค.-56 สสจ. จ.นครพนม สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นห้องประชุมด้วยระบบทางไกล 152,900 4-15 มี.ค. 56 4-15 มี.ค. 56 21-มี.ค.-56
    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม   ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม  
12-มี.ค.-56 ทต.ธาตุนาเวง โครงการที่ 1 สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนดินผิวจราจรลูกรัง 192,000 4-15 มี.ค. 56 4-15 มี.ค. 56 18-มี.ค.-56
    บ้านรุ่งพัฒนา  หมู่ที่ 3   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
    โครงการที่ 2 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนดินบ้านมะขามป้อง หมู่5 239,000 กองคลัง ทต.ธาตุนาเวง กองคลัง ทต.ธาตุนาเวง  
    (ข้างศูนย์สูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า        
    โครงการที่ 3 สอบราคาซื้อถังขยะแบบมีฝาเปิด-ปิด ติดล้อ 2 ข้าง        
    โครงการที่ 4 สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ        
    (นอกบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์)         
15-มี.ค.-56 ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โครงการที่1 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาการจัดการ   8 มี.ค.56-19 มี.ค.56 8 มี.ค.56 - 19 มี.ค.56 20-มี.ค.-56
  วิทยาเขตสกลนคร เรียนการสอนคณะทรัพยากรธรรมชาติ   เวลา 09.00 - 16.00 น.  เวลา 09.00 - 16.00 น.  เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
    โครงการที่2 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ   ณ ฝ่ายออกแบบพัสดุ งานบริหารแผนและ ณ ฝ่ายออกแบบพัสดุ งานบริหารแผนและ กำหนดเปิดซองส่วนที่ 1
    การเรียนรู้สู่อาเซียน   การคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร การคลัง อาคารสำนักงานวิทยาเขตสกลนค ตั้งแต่เวลา 09.30 น.
             
15-มี.ค.-56 อบต.ท่าก้อน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก 2,000,000 13 มี.ค.56 - 1 เม.ย.56 13 มี.ค.56 - 1 เม.ย.56 2-เม.ย.-56
    ขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6   ณ กองคลัง อบต.ท่าก้อน เวลา 08.30 - 16.30 น. เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 
    ลูกบาศก์เมตร ชนิด 6 ล้อ     ในวันเวลาราชการ ณ อบต.ท่าก้อน   ณ.ศูฯย์ข้อมูลข่าวสารฯ
          และ 2 เม.ย.56 อ.อากาศอำนวย 
          เวลา 10.00 - 10.30 น.   
          ณ.ศูฯย์ข้อมูลข่าวสารฯ  
          อ.อากาศอำนวย   
15-มี.ค.-56 ม.เทคโนโลยี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติงานวัดละเอียด   11 มี.ค.56 - 21 มี.ค. 56 11 มี.ค.56 - 21 มี.ค. 56 22-มี.ค.-56
  ราชมงคลอีสาน     เวลา 09.00 -16.00 น. เวลา 09.00 -16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
  วิทยาเขตสกลนคร     ณ ฝ่ายออกแบบพัสดุ งานบริหารแผนและ ณ ฝ่ายออกแบบพัสดุ งานบริหารแผนและ  
        การคลัง อาคารสำนักวานวิทยาเขตสกลนคร การคลัง อาคารสำนักวานวิทยาเขตสกลนค  
15-มี.ค.-56 ศาลากลางจังหวัด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์   8 มี.ค. - 20 มี.ค.56 8 มี.ค. - 20 มี.ค.56 22-มี.ค.-56
  นครพนม     ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ งานพัสดุ รพ.สมเด็จยุพราชธาตุพนม ณ งานพัสดุ รพ.สมเด็จยุพราชธาตุพนม  
             
15-มี.ค.-56 อบจ.สกลนคร จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 11 ตันจำนวน1คัน   12 มี.ค. - 14 มี.ค.56 12 มี.ค. - 14 มี.ค.56 26-มี.ค.-56
        เวลา 09.00 - 15.30 น. เวลา 09.00 - 15.30 น. เวลา 14.00น. เป็นต้นไป
        อบจ.สกลนคร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  
          หรือ 15 มี.ค.-25 มี.ค.56  
          ณกองพัสดุและทรัพย์สิน  อบจ.สกลนคร  
15-มี.ค.-56 ทต.กุดบาก สอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำ PVC 8 คิว 246,000 26-มี.ค.-56 12 มี.ค.-25 มี.ค.56 27-มี.ค.-56
    ข้ามลำห้วยร่องเชือก   เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 09.00-16.00 น.  เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ  อ.กุดบาก ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน ทต.กุดบาก  
          26-มี.ค.-56  
          เวลา 09.00-16.00 น.   
          ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อ.กุดบาก  
             
15-มี.ค.-56 อบต.กกปลาซิว สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุดำเนินการก่อสร้างฝาย 174,791.34 18 มี.ค. - 1 เม.ย.56 2-เม.ย.-56 2-เม.ย.-56
    ประชาอาสา บ้านกกโด่ หมู่ที่ 4   ในวันและเวลาราชการ เวลา 10.00-11.00 น. เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อ.ภูพาน  
             
15-มี.ค.-56 ทต.ท่าศิลา โครงการที่1 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 890,000 13-26 มี.ค.56 13-26 มี.ค.56 28-มี.ค.-56
    ศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10   เวลา 08.30-15.30 น เวลา 09.00-15.30 น เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
    โครงการที่2 โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน 390,000 ณ ทต.ท่าศิลา  ณ ทต.ท่าศิลา และ  
    บ้านดินแดงพัฒนา  หมู่  12     27-มี.ค.-56  
          เวลา 09.00-15.30 น  
          ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อ.ส่องดาว  
             
15-มี.ค.-56 อบต.ปทุมวาปี โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน   14-27 มี.ค.56 14-27 มี.ค.56 29-มี.ค.-56
    โครงการที่1 หมู่ที่ 2 บ้านถ้ำติ้ว 359,000 เวลา 09.30-16.00น. เวลา 09.30-16.00น. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
    โครงการที่2 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อแกน้อย 278,000 ณ อบต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว ณ อบต.ปทุมวาปี  และ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ
    โครงการที่3 หมู่ที่ 5 บ้านบ่อแกใหญ่ 297,000 ในวันและเวลาราชการ 28-มี.ค.-56 อ.ส่องดาว
    โครงการที่4 หมู่ที่ 6 บ้านปทุมวาปี 240,000   เวลา 09.30-16.00น.  
    โครงการที่5 หมู่ที่ 11 บ้านทรายทอง 367,000   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อ.ส่องดาว  
    โครงการที่6 หมู่ที่ 12 บ้านดงสร้างคำ 247,000      
15-มี.ค.-56 อบต.ไร่ สอบราซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนา   13-26 มี.ค.56 13-26 มี.ค.56 27-มี.ค.-56
    เด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ อบต.ไร่ อ.พรรณานิคม ณ อบต.ไร่ อ.พรรณานิคม  
             
15-มี.ค.-56 ทต.ท่าศิลา ตามที่หนังสือเทศบาลตำบลท่าศิลา ได้ประกาศสอบราคา        
    โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก        
    บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว        
    จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 5 มีนาคม 2556         
    ซึ่งมีกำหนดจำหน่ายเอกสารสอบราคา        
    วันที่ 6-19 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น.        
    ยื่นซองสอบราคาวันที่ 6-19 มีนาคม 2556 ระหว่าง        
    เวลา 08.30-15.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา        
    สำหรับวันที่ 20 มีนาคม 2556 ยื่นซองสอบราคา         
    ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2        
    ที่ว่าการอำเภอส่องดาว และกำหนดเปิดซองสอบราคา        
    วันที่ 21 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร        
    การจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอ        
    ส่องดาวตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปนั้น        
        เนื่องจากประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคาร        
    อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10        
    ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร         
    สำนักงานเทศบาลท่าศิลาไม่สามารถที่จะเผยแพร่        
    ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต ไปยังบัญชีกลาง        
    และผู้รับจ้างที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องได้ ซึ่งอาจก่อให้เกิด        
    ความเสียหายต่อทางราชการ        
18-มี.ค.-56 รพ.สมเด็จพระยุพราช สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการด้านหลัง สำหรับ 270,000 14-27 มี.ค.56 14-27 มี.ค.56 29-มี.ค.-56
  ธาตุพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝั่งแดง   ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ งานพัสดุ รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2  
          รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  
18-มี.ค.-56 รพ.สมเด็จพระยุพราช สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการด้านหลัง สำหรับ 140,900 14-27 มี.ค.56 14-27 มี.ค.56 29-มี.ค.-56
  ธาตุพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนแพง   ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ งานพัสดุ รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ณ ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 2  
          รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  
18-มี.ค.-56 สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม สอบราคาจ้างติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสง 1,067,391 14 มี.ค.- 1 เม.ย.56 14 มี.ค.- 1 เม.ย.56 3-เม.ย.-56
    อาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานภายในโรงพยาบาลสมเด็จ   ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    พระยุพราชธาตุพนม (ครั้งที่ 2)   ณ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 2 รพ.สมเด็จพระยุพ ณ งานพัสดุ ชั้น 2 รพ.สมเด็จพระยุพ  
        ราชธาตุพนม ราชธาตุพนม  
18-มี.ค.-56 อบต.เต่างอย สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ฝาปิด 293,500 14-27 มี.ค.56 14-27 มี.ค.56 29-มี.ค.-56
    ตะแกรงเหล็ก บ้านเต่างอยใต้ หมู่ที่ 7   เวลา 08.30-16.30น . เวลา 10.00-16.00 น. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
        กองคลัง อบต.เต่างอย ณ อบต.เต่างอย  
18-มี.ค.-56 ทต.แพด สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนสู่แหล่งเกษตรกรรม 130,000 15-28 มี.ค.56 15-27 มี.ค.56 29-มี.ค.-56
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 225,000 ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
        ณ กองคลัง  ทต.แพด อ.คำตากล้า ณ กองคลัง งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          ทต.แพด อ.คำตากล้า  และ  อ.คำตากล้า
          28-มี.ค.-56  
          เวลา 08.30-16.30 น.  
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อ.คำตากล้า  
18-มี.ค.-56 อบต.กุสุมาลย์ 1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 499,800 14 มี.ค. -2 เม.ย.56 14 มี.ค. -2 เม.ย.56 4-เม.ย.-56
       หมู่บ้าน บ.กุสุมาลย์ หมู่ 1   ณ ส่วนกลางคลัง อบต.กุสุมาลย์ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
    2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 402,000   ณ อบต.กุสุมาลย์  และ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
       หมู่บ้าน บ.โนนสะอาด หมู่ 7     3-เม.ย.-56  อ.กุสุมาลย์
    3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 487,500   09.30-10.30 น.  
       หมู่บ้าน บ.นาล้อม หมู่ 9     ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อ.กุสุมาลย์  
    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง 494,000      
       หมู่บ้าน หมู่ 1 - หมู่ 9        
    4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กระหว่าง 536,700      
       หมู่บ้าน หมู่ 2 - หมู่ 6        
    5. โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำดื่มพร้อมอาคาร 440,000      
       อเนกประสงค์ บ.กุสุมาลย์ หมู่ที่ 6        
    6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน 494,000      
       หมู่บ้าน บ.กุสุมาลย์ หมู่ 10        
18-มี.ค.-56 อบต.โพนงาม สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโพนงาม - 1,949,000 15-29 มี.ค.56 2-เม.ย.-56 2-เม.ย.-56
    บ้านดงมะกุ้ม หมู่ที่ 1   เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ เวลา 10.00-11.00 น. เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป
        ณ อบต.โพนงาม ณ สูนย์ข้อมูลข่าวสาร อ.อากาศอำนวย ณ สูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
            อ.อากาศอำนวย
19-มี.ค.-56 ตำรวจภูธรจังหวัด สอบราคาซ่อมแซมอาคารที่ทำการชั่วคราวสถานีตำรวจภูธร   14-25 มี.ค. 56 14-25 มี.ค. 56 26-มี.ค.-56
  สกลนคร หนองสนม   เวลา 09.00-15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00-16.00 น.เว้นวันหยุดราชการ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        งานส่งกำลังบำรุง งานส่งกำลังบำรุง  
        ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร  
20-มี.ค.-56 อบต.นาฮี โครงการที่ 1 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 370,000 15-28 มี.ค.56 15-28 มี.ค.56 29-มี.ค.-56
    ท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านสงเปลือย   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. และ เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป
    โครงการที่ 2 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง   ณ ส่วนการคลัง อบต.นาฮี 29-มี.ค.-56 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
    ท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านโนนสวรรค์ 300,000    โครงการที่ 1 เวลา 09.31-10.00 น. อ.อากาศอำนวย
          โครงการที่ 2 เวลา 10.01-10.30 น.  
          ณ ส่วนการคลัง อบต.นาฮี    
20-มี.ค.-56 อบต.นาฮี สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)   15-28 มี.ค.56 15-28 มี.ค.56 29-มี.ค.-56
        เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. และ เวลา 10.35 น. เป็นต้นไป
        ณ ส่วนการคลัง อบต.นาฮี 29-มี.ค.-56  
          เวลา 09.00-09.30 น.  
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
          อ.อากาศอำนวย  
20-มี.ค.-56 ม.เทคโนโลยีราชมงคล สอบราคาซื้อครุภัณฑ์บันทึกข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา   15-25 มี.ค.56 15-25 มี.ค.56 26-มี.ค.-56
    จำนวน 1 ชุด   09.00-16.00 น. 09.00-16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ  ณ ฝ่ายออกแบบและพัสดุ   
        ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ  
20-มี.ค.-56 อบต.บึงทวาย สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยหลวง  197,000 18-29 มี.ค.56 18-29 มี.ค.56 2-เม.ย.-56
    บ้านดงหลวง   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. และ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
        ณ กองคลัง อบต.บึงทวาย 1-เม.ย.-56 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          09.00-12.00 น. อ.เต่างอย
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
          อ.เต่างอย  
20-มี.ค.-56 อบต.บึงทวาย สอบราคาก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าสามัคคี 215,000 18-29 มี.ค.56 18-29 มี.ค.56 2-เม.ย.-56
        เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. และ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
        ณ กองคลัง อบต.บึงทวาย 1-เม.ย.-56 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          09.00-12.00 น. อ.เต่างอย
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
          อ.เต่างอย  
             
20-มี.ค.-56 อบต.ดงเหนือ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการขุดลอก 1,739,000 18-28 มี.ค.56 18-29 มี.ค.56 1-เม.ย.-56
    อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งบ้านดอนเหนือ หมู่ที่ 6   เวลา 08.30-16.30 น. โดยวันที่ 22 มี.ค.56 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ อบต.ดงเหนือ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          อ.บ้านม่วง  และ อ.บ้านม่วง
          29-มี.ค.-56  
          เวลา 10.00-11.00 น.  
          ณ อบต.ดงเหนือ  
20-มี.ค.-56 สาธารณสุขจังหวัดนครพนม สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสาธารณสุข 400,000 15-28 มี.ค.56 15-28 มี.ค.56 4-เม.ย.-56
    และสิ่งประกอบ จ.นครพนม   ในวันเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ งานพัสดุ สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม ณ สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม
22-มี.ค.-56 อบต.จันทร์เพ็ญ สอบราคาจ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำระหว่างหมู่บ้าน 1,009,000 18 มี.ค.-1 เม.ย. 56 18 มี.ค.-1 เม.ย. 56 2-เม.ย.-56
    หมู่ที่1 หมู่ที่2 และหมู่ที่7   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น.  และ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
        ในวันและเวลาราชการ 2-เม.ย.-56  
        ณ กองคลัง อบต.จันทร์เพ็ญ เวลา 09.30-11.00 น.  
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  อ.เต่างอย  
22-มี.ค.-56 อบต.นาคำ โครงการที่ 1 โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำ 200,000 19 มี.ค.-2 เม.ย. 56 19 มี.ค.-2 เม.ย. 56 3-เม.ย.-56
    ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    โครงการที่ 2 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อ   ณ กองคลัง อบต.นาคำ ณ กองคลัง อบต.นาคำ ณ กองคลัง อ.วานรนิวาส
    การเกษตรในหมู่บ้าน ภายในเขตตำบลนาคำ   (ยกเว้น) 20 มี.ค.56 (ยกเว้น) 20 มี.ค.56  
    จำนวน 2 โครงการ คือ   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อ.วานรนิวาส ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อ.วานรนิวาส  
         2.1 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร 100,000      
    บ้านหนองแฝก หมู่ 5        
         2.2 โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเพื่อการเกษตร 200,000      
    บ้านเหล่าสิมมา หมู่ 7        
27-มี.ค.-56 รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. 811,740 21 มี.ค.-4 เม.ย.56 21 มี.ค.-4 เม.ย.56 5-เม.ย.-56
    ความยาว 163 เมตร ที่โรงพยาบาลกุมภวาปี   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
    จังหวัดอุดรธานี   ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป ณ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
        รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี รพ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี  
27-มี.ค.-56 ทต.พรรณานิคม สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน(วัสดุ ครุภัณฑ์ และ 102,000 22 มี.ค.-3 เม.ย.56 22 มี.ค.-3 เม.ย.56 5-เม.ย.-56
    สื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น.   ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ 
        ณ กองคลัง ทต.พรรณานิคม ณ กองคลัง ทต.พรรณานิคม  และ อ.พรรณานิคม
          4-เม.ย.-56  
          เวลา 10.00-12.00 น.  
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อ.พรรณานิคม  
27-มี.ค.-56 รพ.เต่างอย สอบราคาซื้อเครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ 2556   22 มี.ค.-2 เม.ย.56 22 มี.ค.-2 เม.ย.56 4-เม.ย.-56
        เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
        ณ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ณ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
        รพ.เต่างอย รพ.เต่างอย  
27-มี.ค.-56 รพ.โคกศรีสุพรรณ สอบราคาซื้อเครื่อง Ultrasound  จำนวน 1 เครื่อง   25 มี.ค.-4 เม.ย.56 25 มี.ค.-4 เม.ย.56 5-เม.ย.-56
        ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ  
        รพ.โคกศรีสุพรรณ รพ.โคกศรีสุพรรณ  
27-มี.ค.-56 รพ.เต่างอย สอบราคาซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 2556   22 มี.ค.-2 เม.ย.56 22 มี.ค.-2 เม.ย.56 4-เม.ย.-56
        เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ  
        ณ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ณ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
        รพ.เต่างอย รพ.เต่างอย  
27-มี.ค.-56 รพ.โคกศรีสุพรรณ สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอ ดึงหลัง จำนวน 1 เครื่อง   26 มี.ค.-5 เม.ย.56 26 มี.ค.-5 เม.ย.56 9-เม.ย.-56
        ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ งานพัสดุ รพ.โคกศรีสุพรรณ ณ งานพัสดุ รพ.โคกศรีสุพรรณ ณ ห้องประชุมธรรมรักษ์
            รพ.โคกศรีสุพรรณ
27-มี.ค.-56 รพ.สมเด็จพระยุพราช สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการด้านหลัง สำหรับ 270,000 25 มี.ค.-10 เม.ย.56 25 มี.ค.-10 เม.ย.56 12-เม.ย.-56
  ธาตุพนม จ.นครพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนาด   ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ งานพัสดุ รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ณ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ชั้น 2  
        จ.นครพนม รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  
          จ.นครพนม  
27-มี.ค.-56 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา   25 มี.ค.-9เม.ย.56 25 มี.ค.-9 เม.ย.56 11-เม.ย.-56
        เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 ณ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2  
        รพ.สกลนคร รพ.สกลนคร  
27-มี.ค.-56 ทต.คำตากล้า สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน 1,360,000 25 มี.ค.-9 เม.ย.56 25 มี.ค.-9 เม.ย.56 11-เม.ย.-56
    คำตากล้า   ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น.   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ กองคลัง ทต.คำตากล้า ณ กองคลัง ทต.คำตากล้า  และ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          10-เม.ย.-56 อ.คำตากล้า
          เวลา 10.00-11.00 น.  
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อ.คำตากล้า  
29-มี.ค.-56 รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม สอบราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียง   26 มี.ค.-9 เม.ย.56 26 มี.ค.-9 เม.ย.56 11-เม.ย.-56
    ความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. 
        ณ งานพัสดุ รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ณ งานพัสดุ รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ณ ห้องประชุมกลุ่มงาน
            เวชศาสตร์ครอบครัว
            รพ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
29-มี.ค.-56 รพ.สกลนคร สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Bortezomib Vial Dry   28 มี.ค.-17 เม.ย.56 28 มี.ค.-17 เม.ย.56 19-เม.ย.-56
    3.5 Mg/10 Ml (10 Ml) จำนวน 30 หลอด   เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สกลนคร ณ อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2 รพ.สกลนคร  
29-มี.ค.-56 สนง.สาธารณสุข  ขายทอดตลาดทรัพย์สินของราชการชำรุด จำนวน 2   25 มี.ค.-3 เม.ย.56 4-เม.ย.-56 4-เม.ย.-56
  จ.หนองบัวลำภู รายการ คือ   ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-10.00 น. เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
    1. รถยนต์กระบะตอนเดียว(รถยนต์ส่วนบุคคล) ยี่ห้อ   ณ กลุ่มงานพัสดุและซ่อมบำรุง ณ ห้องประชุมร่มไทร  
    Mitsubishi จำนวน 1 คัน ราคาขั้นต่ำคันละ   สนง.สาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู สนง.สาธารณสุข จ.หนองบัวลำภู  
    10,000 บาท        
    2. รถยนต์กระบะตอนเดียว(รถบันทุกส่วนบุคคล)ยี่ห้อ        
    Nissan จำนวน 1 คัน ราคาขั้นต่ำคันละ 10,000 บาท        
29-มี.ค.-56 รพ.สมเด็จพระยุพราช สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมที่ทำการด้านหลัง สำหรับ 270,000 25 มี.ค.-10 เม.ย.56 25 มี.ค.-10 เม.ย.56 19-เม.ย.-56
  ธาตุพนม จ.นครพนม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหนาด   ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ งานพัสดุ รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ณ ตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน  ชั้น 2  
          รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม  
29-มี.ค.-56 รพ.นิคมน้ำอูน สอบราคาซื้อ เครื่องนึ่งเป่าแห้งเครื่องสายยาง   29 มี.ค.- 9 เม.ย. 56 29 มี.ค.- 9 เม.ย. 56 11-เม.ย.-56
    (ขนาดบรรจุ 600 ลิตร)   ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-16.30 น. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
        ณ งานพัสดุ รพ.นิคมน้ำอูน ณ งานพัสดุ รพ.นิคมน้ำอูน ณ รพ.นิคมน้ำอูน
29-มี.ค.-56 รพ.โคกศรีสุพรรณ สอบราคาซื้อเครื่องดึงคอ ดึงหลัง จำนวน 1 เครื่อง   26 มี.ค.-5 เม.ย. 56 26 มี.ค.-5 เม.ย. 56 9-เม.ย.-56
        ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
        ณ งานพัสดุ รพ.โคกศรีสุพรรณ ณ งานพัสดุ รพ.โคกศรีสุพรรณ ณ ห้องประชุมธรรมรักษ์
            รพ.โคกศรีสุพรรณ
29-มี.ค.-56 อบต.วาริชภูมิ สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา 526,982 8-9 เม.ย. 56 28 มี.ค.-9 เม.ย.56 10-เม.ย.-56
        ในวันและเวลาราชการ ในวันและเวลาราชการ เวลา 10.00-12.00 น.
        ณ อบต.วาริชภูมิ ยกเว้นในวันที่ 5 เม.ย.56 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ
          เวลา 09.00-16.00 น.  อ.วาริชภูมิ
          ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ อ.วาริชภูมิ  
29-มี.ค.-56 รพ.วาริชภูมิ สอบราคาซื้อเครื่อง NIBP (Patiant Monitor)   29 มี.ค.-5 เม.ย.56 29 มี.ค.-5 เม.ย.56 9-เม.ย.-56
    จำนวน 1 เครื่อง   ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.00-15.00 น. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
        ณ งานธุรกิร กลุ่มงานจัดการ รพ.วาริชภูมิ ณ งานธุรกิร กลุ่มงานจัดการ รพ.วาริชภูมิ ณ รพ.วาริชภูมิ
ประกวดราคาประจำเดือน มีนาคม  2556
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายเอกสาร วันยื่นเอกสาร วันเสนอราคา
รายงาน
4-มี.ค.-56 ม.ราชภัฎสกลนคร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวิถี 3,000,000 26 ก.พ. - 4 มี.ค. 56 8-มี.ค.-56 15-มี.ค.-56
    ธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะที่ ๑   เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 09.30-10.30 น. เวลา 10.15 น.
        งานพัสดุ  อาคาร 10 ชั้น 4  ห้องประชุมธรรมรักษา  อาคาร 10  
        ม.ราชภัฎสกลนคร ม.ราชภัฎสกลนคร  
4-มี.ค.-56 เทศบาลนครสกลนคร การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  3,532,000 26 ก.พ. 7 มี.ค. 56 15-มี.ค.-56 19-มี.ค.-56
    การจ้างเหมาก่อสร้างถนนภายในเขตเทศบาล   ในวันเวลาราชการ เวลา 09.00-19.30 น. เวลา 10.00 น.
    จำนวน 3 โครงการ (1 กลุ่มงาน)   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนคร  
     - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนข้างคู่หมากเสื่อ    เทศบาลนครสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร  
    (ชุมชนวัดศรีสุมังคล์)         
     - ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก        
    ซอยคูเมือง 1 (ชุมชนวัดศรีสุมังคล์)        
     - ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสุขาวดี         
    (ชุมชนหนองทรายขาว)        
4-มี.ค.-56 แขวงการทางสกลนคร ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็ก        
  ที่ 2  ทรอนิกส์        
     - งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ        
    อันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2307        
    ตอน ตอนควบคุม 0102 ตอน        
     - ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 อนุมัติ        
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประชาพัฒน์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        
    19,881,341 บาท         
4-มี.ค.-56 แขวงการทางสกลนคร ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็ก        
  ที่ 2  ทรอนิกส์        
     - งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณ        
    อันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2094        
    ตอน ตอนควบคุม 0100 ตอน        
     - ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 อนุมัติ        
    บริษัท สินทรัพย์อนันต์ จำกัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        
    19,960,909 บาท         
4-มี.ค.-56 แขวงการทางสกลนคร ประกาศผลการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็ก        
  ที่ 2  ทรอนิกส์        
     - งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่าน        
    ย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 222  ตอน        
    ตอนควบคุม 0201ตอน        
     - ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 อนุมัติ        
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค อี ซี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        
    13,974,619 บาท         
4-มี.ค.-56 ทต.เชียงเครือ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  3,900,000 4-12 มี.ค. 56 20-มี.ค.-56  
     - ประมูลซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิด   ในวันเวลาราชการ เวลา 09.30-10.00 น.   
    ล้อ ยาง 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ    ทต.เชียงเครือ หอประชุมประชาคม ทต.เชียงเครือ  
4-มี.ค.-56 ทต.ท่าแร่ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  59,307,000 1-11 มี.ค. 56 19-มี.ค.-56  
     - โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวม   เวลา 09.00-15.00 น. เวลา 10.00-11.00 น.  
        งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  ทต.ท่าแร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อ.เมือง  
          ห้องประชุมชั้น 3  
6-มี.ค.-56 อบจ. ประมูลซื้อสัญญาณไฟกระพริบแบบใช้พลังงาน 9,740,000 4-13 มี.ค. 56 22-มี.ค.-56 10-เม.ย.-56
    แสงอาทิตย์พร้อมติดตั้งบนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ   เวลา 08.30-15.30 น.  เวลา 10.00-10.30 น.  
    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร    ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง อบจ. ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
    จำนวน  300  จุด  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์        
6-มี.ค.-56 ทศ.นครสกลนคร ประมูลจัดหาโดยการเช่าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   1-12 มี.ค. 56 20-มี.ค.-56  
    การประมูลเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี   ในวันเวลาราชการ เวลา 09.30-10.00 น.  
    และปลัดเทศบาล   และวันที่  12 มี.ค. 56 ห้องประชุมเทศบาลนครสกลนคร  
     - เช่ารถยนต์ประจจำตำแหน่งสำหรับนายกเทศมนตรี   ภายในเวลา 15.30 น.  ชั้น 5  
     มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,400 ซีซีฯ   ฝ่านพัสดุและทรัพย์สิน สำนักการคลัง    
     - เช่ารถยนต์ประจจำตำแหน่งสำหรับปลัดเทศบาล   เทศบาลนครสกลนคร  
     มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,000 ซีซีฯ        
           
6-มี.ค.-56 แขวงการทางสกลนคร ประกาศผลการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็ก        
  ที่ 2 ทรอนิกส์  งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง        
    ผ่านย่านชุมชน        
     - ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงที่ 3   อนุมัติรับราคา        
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี. (1993) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        
    12,966,924 บาท        
6-มี.ค.-56 อบต.วาริชภูมิ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครน(เครนปั่นจั่น) 2,300,000 1-12 มี.ค. 56 20-มี.ค.-56 9-เม.ย.-56
    พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เวลา 08.30-16.30 น.  เวลา 09.30-10.30 น.  เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
        ส่วนการคลัง อบต.วาริชภูมิ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
11-มี.ค.-56 การประปาส่วนภูมิภาค  1 ประกวดราคาซื้อมาตรวัดน้ำชนิดทองเหลืองพร้อม   5-11 มี.ค. 56 15-มี.ค.-56  
  เขต ๗  อุปกรณ์ (งบลงทุน) ขนาด 1/2  จำนวน 1 รายการ     ในวันเวลารชการ  1   เวลา 09.30-10.00 น.  
    ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 10,000 เครื่อง   สำหรับวันสุดท้าย เวลา 08.30-15.00 น.  2   เวลา 09.30-10.30 น.  
     2 ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างและปรับปรุง 20,430,000 กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภา  3   เวลา 10.30-11.30 น.  
    แหลางน้ำ ปี2556 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา   เขต 7  4   เวลา  10.30-11.30  
    พังโคน (น.วาริชภูมิ-วานรนิวาส) ต.วาริชภูมิ     กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วน  
     ต.วานรนิวาส อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร     ภูมิภาค เขต 7  
     3 ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ  16,790,000      
    ประปาและอาคาร ปี 2556 ก่อสร้างโรงกรองฯ        
     4 ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ 7,080,000      
    ประปาและอาคาร ปี 2556 ฯ        
12-มี.ค.-56 อบจ. ประมุลจ้างฯ  จำนวน 2 โครงการ   8-18 มี.ค. 56 25-มี.ค.-56  
     โครงการที่ 1 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กฯ 3,565,000 เวลา 08.30-15.30 น.  เวลา 10.00-11.00 น.  
     โครงการที่ 2 ซ่อมแซมสร้างและเสริมผิวจราจร 6,979,000 ฝ่ายพัฒนารายได้  กองคลัง  อบจ. ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสกลนคร  
    แอสฟัลต์ติกคอนกรีต     ชั้น 2 หลังเก่า   
12-มี.ค.-56 สำนักทางหลวงชนบท  - ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานว่อมแซม 9,100,000 7-13 มี.ค. 56 19-มี.ค.-56 3-เม.ย.-56
    สร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต    ในวันเวลาราชการ เวลา 14.20-14.40 น.   
        สำนักทางหลวงชนบทจังหวัดสกลนคร ห้องประชุมสำนักทางหลวงชนบท  
          จังหวัดสกลนคร  
15-มี.ค.-56 ทต.นาแก้ว ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งจำนวน2รายการ   13-22 มี.ค. 56 2-เม.ย.-56  
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์        
    1.รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ 1 คัน 2,500,000 เวลา 08.30-16.00 น. เวลา 09.30-11.30 น.  
    2.รถบรรทุกพร้อมติดตั้งเครนกระเช้าไฟฟ้า 1 คัน 2,300,000 ณ กองคลัง ทต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อ.โพนนาแก้ว  
             
15-มี.ค.-56 ทต.ปลาโหล ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างจำนวน 3 กลุ่มงาน   13 -21 มี.ค.56 29-มี.ค.-56 2-เม.ย.-56
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เวลา 08.30-16.30น. เวลา 09.30-10.30 น. เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
    กลุ่มงานที่1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,423,000 ณ กองคลัง ทต.ปลาโหล ณ ศูนย์ข้อมูลข่างสารฯ อ.วาริชภูมิ  
    ภายในหมู่บ้าน        
    กลุ่มงานที่2 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 946,600      
    กลุ่มงานที่3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายใน 200,000      
    หมู่บ้าน หมู่ที่ 11        
             
15-มี.ค.-56 การประปาส่วนภูมิภาค 1.ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ 9,630,000 13-18 มี.ค.56 22-มี.ค.-56  
  เขต 7 ประปาและอาคาร ปี2556 งานติดตั้งเครื่องกวาด   ในวันและเวลาราชการ เวลา 09.30-10.30 น.  
    ตะกอนโรงกองน้ำบ้านถ่อน การประปาส่วนภูมิภาค   วันสุดท้ายเวลา18.30-15.00น. เท่านั้น ณ ห้องประชุมการประปาส่วนภูมิภาค7  
    สาขาอุดรธานี(ชั้นพิเศษ)ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์     จ.อุดรธานี  
    2.ประกวดราคาจ้างเหมา งานย้ายท่อเมนจ่ายน้ำ 6,400,000      
    ปี 2556 (งบสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วนในส่วนที่        
    สำรองไว้ที่สายงานปฏิบัติการ2)ทางหลวงหมายเลข        
    210สายหนองบัวลำภู ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์        
    3.ประกวดราคาจ้างเหมา งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ        
    ประปาและอาคาร ปี 2556 ก่อสร้างปรับปรุงอาคาร        
    สำนักงานหลังเก่า กปภ.ข.7 ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์        
             
15-มี.ค.-56 อบต.วัดหลวง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง แพสูบน้ำสถานีสูบน้ำ   13-22 มี.ค.56 1-เม.ย.-56  
    ด้วยไฟฟ้าหมูม่น ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย   ในวันและเวลาราชการ เวลา 10.00-11.00น.  
        งานพัสดุกองคลัง อบต.วัดหลวง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
          จ.หนองคาย  
             
18-มี.ค.-56 ทต.พังโครน ประมูลจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต 3,830,000 14-25 มี.ค.56 3-เม.ย.-56 5-เม.ย.-56
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  9  โครการ   ในวันเวลาราชการ เวลา 09.30-11.00 น. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
        ณ กองคลัง ทต.พังโคน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ อ.พังโคน  
20-มี.ค.-56 อบจ.สกลนคร ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  จำนวน   17-27 มี.ค.56 29-มี.ค.-56 2-เม.ย.-56
    2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 10.00-10.30 น. เวลา 13.30 เป็นต้นไป
    โครงการที่ 1 จัดซื้อรถยนต์ตู้เอนกประสงค์ชนิดที่นั่ง   ณ กองคลัง อบจ.สกลนคร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  
    พิเศษไม่น้อยกว่า 6 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน     สกลนคร(ชั้น 2)  
    คันละ3,459,000 บาท        
    โครงการที่ 2 จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง         
    จำนวน 2 คัน คันละ 1,232,400 บาท        
20-มี.ค.-56 สนง.ทางหลวงชนบท โครงการที่ 1 จ้างก่อสร้างงานซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัล 9,900,000 19-22 มี.ค.56 28-มี.ค.-56 18-เม.ย.-56
    ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling   ในวันเวลาราชการ เวลา 09.00-09.20 น.  
    โครงการที่ 2 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สาย 5,000,000 ณ สนง.ทางหลวงชนบท ณ สนง.ทางหลวงชนบท  
     แยกทล.222-บ.วังม่วง อ.อากาศอำนวย        
    โครงการที่ 3 จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สาย 8,310,000      
    แยกทล.22-บ.โพนแพง อ.กุสุมาลย์        
20-มี.ค.-56 รพ.สกลนคร ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา" แบบราคาคงที่ไม่จำกัด   1-11 เม.ย.56 17-พ.ค.-56 21-พ.ค.-56
    ปริมาณ เพื่อใช้ในราชการโรงพยาบาลในเขตพื้นที่   เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 09.00-12.00 น. เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
    เครือข่ายบริการที่ 8   ณ อาคารเภสัชกรรม รพ.สกลนคร ณ อาคารเภสัชกรรม รพ.สกลนคร  
21-มี.ค.-56 เขตพื้นที่การศึกษา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำดื่มสะอาดพร้อมติดตั้ง   20-26 มี.ค.56 2-เม.ย.-56 18-เม.ย.-56
  ประถมศึกษา เขต 1 อุปกรณ์ให้สถานที่ศึกษาของอำเภอเมืองสกลนคร   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00-11.00 น. เวลา 14.15 น. เป็นต้นไป
    50 แห่ง ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวันและเวลาราชการ ณ เขตพื้นที่การศึกษาประถม  
        ณ กลุ่มบริหารการเงินและทรัพย์สิน ศึกษา เขต 1  
        เขตพื้นที่การศึกษาประถม    
        ศึกษา เขต 1    
22-มี.ค.-56 อบจ.สกลนคร  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   11-เม.ย.-56 5-เม.ย.-56 18-เม.ย.-56
    จำนวน 2 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์        
    (แก้ไขเพิ่มเติม)        
22-มี.ค.-56 ทต.นาแก้ว โครงการที่ 1โครงการก่อสร้างขยายต่อเติมท่อเหลี่ยม 311,000 21-29 มี.ค.56 9-เม.ย.-56  
    คสล. บ้านนาเดื่อ หมู่ 2 และบ้านนาเดื่อน้อย หมู่ที่ 11   เวลา 08.30-16.00 น. โครงการที่ 1 เวลา 09.00-09.30 น.  
    โครงการที่ 2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อ 583,800 ณ กองคลัง ทต.นาแก้ว โครงการที่ 2 เวลา 09.31-10.00 น.  
    ระบายน้ำ คสล. ทต.นาแก้ว     โครงการที่ 3 เวลา 10.01-10.30 น.  
    โครงการที่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,304,000   โครงการที่ 4 เวลา 10.31-11.00 น.  
    บ้านนาเดื่อน้อย หมู่ที่ 11     ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
    โครงการที่ 4 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 442,000   อ.โพนนาแก้ว  
    บ้านโคกแก้ว หมู่ที่ 6-บ้านเทพนิมิต หมู่ที่ 7        
27-มี.ค.-56 อบจ.สกลนคร ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก 2,734,000 22 มี.ค.-1 เม.ย.56 9-เม.ย.-56 18-เม.ย.-56
    ข้ามลำห้วยสันจอด ถนนสายบ้านหัน หมู่ที่ 1   เวลา 08.30-15.30 น. เวลา 10.00-10.30 น. เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
    ตำบลสว่างแดนดิน-บ้านโพนสูง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนสูง   ณ กองคลัง อบจ.สกลนคร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  
    อำเภอสว่างแดนดิน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     สกลนคร(ชั้น2) หลังเก่า  
27-มี.ค.-56 ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและ 5,617,000 21-27 มี.ค.56 2-เม.ย.-56 10-เม.ย.-56
    เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เวลา 09.00-16.00 น. เวลา 09.30-11.00 น. เวลา 13.45 เป็นต้นไป
        ณ ฝ่ายออกแบบพัสดุ งานบริหารแผนและ ณ ห้องประชุมค้ำคูณ1 ชั้น 2  
        การคลัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคลฯ  
27-มี.ค.-56 ทต.ปลาโหล ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 946,600 25 มี.ค.-2 เม.ย.56 11-เม.ย.-56 18-เม.ย.-56
    ปรับปรุงรั้ว ก่อสร้างอาคารจอดรถ ปรับปรุงอาคารอเนก   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 09.30-10.30 น. เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
    ประสงค์(กองคลัง) ภายในสำนักงานเทศบาลปลาโหล   ณ กองคลัง ทต.ปลาโหล ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ และกำหนดการทาง
    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์     อ.วาริชภูมิ อิเล็กทรอนิกส์ 25 เมย. 56
            เวลา 14.30-15.00 น.
27-มี.ค.-56 สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีต 10,000,000 25-29 มี.ค.56 5-เม.ย.-56 24-เม.ย.-56
  ประถมศึกษา เขต 1 คสล. จำนวน 25 แห่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00-11.00 น. เวลา 14.15 น. เป็นต้นไป
        ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชั้น 2 ณ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา   
        สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา เขต 1 ประถมศึกษา เขต 1  
29-มี.ค.-56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กเหนียวและรายการอื่นๆ   26-29 มี.ค.56 10-เม.ย.-56 24-เม.ย.-56
  พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จ.นครพน รวม 41 รายการ เลขที่ Eซ.2/2556 ด้วยวิธีทาง   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00-10.30 น. เวลา 11.00 น.
    อิเล็กทรินิกส์   ณ งานพัสดุ โครงการส่งน้ำและ ณ งานพัสดุ โครงการส่งน้ำและ ณ งานพัสดุ โครงการส่งน้ำและ
        บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จ.นครพนม บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จ.นครพนม บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 
            จ.นครพนม
29-มี.ค.-56 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซีแข็งแบบท่อปลายบาน   26-29 มี.ค.56 10-เม.ย.-56 24-เม.ย.-56
  พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จ.นครพน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ชั้นคุณภาพ 8.5   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 10.00-10.30 น. เวลา 11.00 น.
    (มอกฬ17-2532) เลขที่ Eซ.1/2556   ณ งานพัสดุ โครงการส่งน้ำและ ณ งานพัสดุ โครงการส่งน้ำและ ณ งานพัสดุ โครงการส่งน้ำและ
        บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จ.นครพนม บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จ.นครพนม บำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ
    ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์        จ.นครพนม
29-มี.ค.-56 อบต.ขัวก่าย ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกดับเพลิงอเนกประสงค์ 2,600,000 27 มี.ค.-5 เม.ย. 56 19-เม.ย.-56 30-เม.ย.-56
    ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมติดตั้ง   เวลา 08.30-16.30 น. เวลา 11.00-12.00 น. เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
    เครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   ณ ส่วนการคลัง อบต.ขัวก่าย ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารฯ  
        อ.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส