ประกวดราคาประจำเดือน สิงหาคม  2554
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
 3 ส.ค. 54 สนง.เทศบาลเมือง ประมูลให้เอกชนยื่นข้อเสนอเช่าลงทุนเพื่อบริหาร         - 26 ก.ค. - 15 ส.ค. 54  17 ส.ค. 54  17 ส.ค. 54
  สกลนคร จัดการและพัฒนาระบบกำจัดขยะอินทรีย์   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น. ตั้งแต่เวลา 13.30 น.
        งานจัดหาผงประโยชน์และกิจการ ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน  
        พาณิชย์ ส่วนพัฒนารายได้ เทศบาลเมืองสกลนคร (ห้องเล็ก  
        สำนักงานคลัง ชั้น 4  ชั้น 5)  
 3 ส.ค. 54 อบต.วังยาง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์   28 ก.ค. - 8 ส.ค. 54  18 ส.ค. 54  
  ต.วังยาง จำนวน 10 โครงการ   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ  
  จ.สกลนคร 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง 189,700- อบต.วังยาง อ.พรรณานิคม จัดจ้างขององค์การบริหาร  
    หมู่ 1   จ.สกลนคร ส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการ  
    2.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านขมิ้น หมู่ 3 184,000-   อำเภอพรรณานิคม ชั้น 2) อำเภอ  
    3.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังยาง  125,000-   พรรณานิคม จ.สกลนคร  
    หมู่ 6        
    4.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึง หมู่ 9 186,700-      
    5.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 186,900-      
    บ้านหนองหวาย หมู่ 4        
    6.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 188,000-      
    บ้านวังยาง หมู่ 10         
    7.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 186,900-      
    บ้านวังยาง หมู่ 11        
    8.โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 169,600-      
    บ้านวังยาง หมู่ 12        
    9.โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 183,600-      
    บ้านหนองหวาย หมู่ 13        
    10.โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลวังยาง 397,000-      
    หมู่ 1-13        
 8 ส.ค. 54 อุทยานแห่งชาติภูผายล การคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์         -         -         -         -
  ต.จันทร์เพ็ญ ด้วยอุทยานแห่งชาติภูผายล จ.สกลนคร จะดำเนินการ        
  อ.เต่างอย จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสท์ติกคอนกรีตหนา        
  จ.สกลนคร 4 ซม. จำนวน 3,800 ตรม.        
 11 ส.ค. 54 สนง.เทศบาล ประกวดราคาจ้างเหมาเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก   5-16 ส.ค. 54  24 ส.ค. 54  
  ตำบลพังโคน คอนกรีต ภายในเขตเทศบาลตำบลพังโคน จำนวน 6   งานพัฒนารายได้ กองคลัง  ระหว่างเวลา 09.30-11.30 น.  
  อ.พังโคน โครงการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   เทศบาลตำบลพังโคน ณ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอพังโคน  
  จ.สกลนคร 1.เสริมผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต ถนนอิดพัฒนา 905,000- ในวันและเวลาราชการ อ.พังโคน จ.สกลนคร และประกาศ  
    ช่วงที่ 1,2,3     รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้  
    2.เสริมผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต ถนนเผือกอุทิศ 591,000-   เข้าเสนอราคาในวันที่ 30 ส.ค. 54  
    หมู่ 8      เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  
    3.เสริมผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต ถนนมิตรสวรรค์ 1,110,000-      
    4.เสริมผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต ถนนสุรำไพ 259,000-      
    5.เสริมผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีตถนนศรีปทุมวงศ์1 485,000-      
    6.เสริมผิวจราจรแอสฟัลทืติกคอนกรีต ถนนหลังตลาด 481,000-      
    สดนายดอ        
 15 ส.ค. 54 สนง.สาธารณสุขจังหวัด ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการเครื่อง         - 8-15 ส.ค. 54  22 ส.ค. 54  
  นครพนม กำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  
    จำนวน 1 เครื่อง สำหรับ รพ.บ้านแพง จ.นครพนม   ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ   
        สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม และ  
          แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ  
          คัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   
          26 ส.ค. 54 กำหนดวันเสนอราคา  
          ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  
           12 ก.ย. 54  
 15 ส.ค. 54 สนง.เทศบาลตำบล ประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการ 2,000,000- 8-17 ส.ค. 54   25 ส.ค. 54  
  วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ ก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงถนนผดุงวารีย์ หมู่ที่ 1   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น.  
  จ.สกลนคร รวม 4 ช่วง ตามรายละเอียดดังนี้   กองคลัง (งานพัสดุและทรัพย์สิน) ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ  
    1. ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 ม. ยาว 24 เมตร   สนง.เทศบาลตำบลวาริชภูมิ ระดับอำเภอ (ห้องประชุมท้องถิ่น  
    2. ช่วงที่ 2 กว้าง 9.00 ม. ยาว 70 ม.     อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  
    3. ช่วงที่ 3 กว้าง 12 ม. ยาว 66 ม.        
    4. ช่วงที่ 4 กว้าง 11.00 ม. ยาว 340 ม.        
 16 ส.ค. 54 สนง.สาธารณสุขจังหวัด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง อาคารผู้ป่วย  50,968,200- 10-17 ส.ค. 54  23 ส.ค. 54  
  นครพนม ๑๑๔ เตียง เป็นอาคาร คลส. 5 ชั้น   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  
        งานพัสดุ ชั้น 2 สนง.สาธารณสุข ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ  
        จังหวัดนครพนม สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม และ  
          แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ  
          คัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   
          29 ส.ค. 54 กำหนดวันเสนอราคา  
          ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
          ในวันที่ 1 ก.ย. 54  
 16 ส.ค. 54 อบต.วาริชภูมิ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน 2,000,000- 10-19 ส.ค. 54   29 ส.ค. 54  
  อ.วาริชภูมิ ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านธาตุหมู่ที่ 3 บ้านกุด-   ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ตั้งแต่เวลา 10.00-11.00 น.   
  จงสกลนคร ตะกาบหมู่ที่ 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ที่ ส่วนการคลัง อบต.วาริชภูมิ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ  
          จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ-  
          บลระดับอำเภอห้องประชุม สนง.  
          ท้องถิ่นวาริชภูมิ และกำหนดเสนอ  
          ราคาในวันที่ 1 ก.ย. 54 ตั้งแตเวลา  
          10.30 น. เป็นต้นไป  
 17 ส.ค. 54 สนง.เทศบาลตำบล ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    15-23 ส.ค. 54  30 ส.ค. 54  
  ดอนเขื่อง จำนวน 3 โครงการ   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น.  
  จ.สกลนคร 1.โครงการซื้อรถยนต์ดับเพลิงเอนกประสงค์ ชนิดถัง 4,800,000- งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอน  
    ในตัว ขนาดบรรจุ 12,000 ลิตร   เทศบาลตำบลดอนเขื่อง เขื่อง(ชั้น 2 ต.แวง อ.สว่างแดนดิน  
    2.โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย 1,950,000-   จ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ   
    และดันขยะไฮโดรลิค     ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  
    3.โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาด 15 ที่นั่ง 1,190,000-   ในวันที่ 1 ก.ย. 54 เวลา 10.00 น.  
    เครื่องยนต์ดีเวล) 5 เกียร์ จำนวน 1 คัน     ณ สนง.เทศบาลตำบลดอนเขื่อง  
          ต.แวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร  
 18 ส.ค. 54 สนง.เทศบาลตำบล ขอเปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซื้อด้วยระบบ        
  ดอนเขื่อง อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 11 ส.ค. 2554        
  จ.สกลนคร 1.แก้ไข่เปลียนแปลงข้อความจาก กำหนดยื่นซอง        
    เอกสารทางเท็คนิคในการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอ        
    นิกส์ ในวันที่ 30 ส.ค. 54 เป็น กำหนดยื่นซองเอกสาร        
    ทางเทคนิคในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์        
    ในวันที่ 31 ส.ค. 54ระหว่างเวลา 13.30-15.00 น. ณ         
    ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนเขื่อง(ชั้น2) ต.แวง        
    อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร        
 25 ส.ค. 54 สนง.เทศบาลตำบล ประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ 2,300,000- 19-31 ส.ค. 54   8 ก.ย. 54  
  เชียงเครือ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.30-10.00 น.  
  อ.เมืองสกลนคร     ณ กองคลัง สนง.เทศบาลตำบล ณ อาคารอนุสรณ์ อบต. รุ่นที่ 3  
  จ.สกลนคร     เชียงเครือ ของเทศบาลตำบลเชียงเครือ  
          ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร  
          จ.สกลนคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ   
          ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา  
          ในวันที่ 16 ก.ย. 54 เวลา 11.00 น  
          ณ สนง.เทศบาลตำบลเชียงเครือ  
          ต.เชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร  
          จ.สกลนคร  
 25 ส.ค. 54 สนง.สาธารณสุข ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์   23-29 ส.ค. 54  5 ก.ย. 54  
  จังหวัดนครพนม จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.  
    1.เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง         - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ  
    ชนิดข่าวดำ 2 หัวตรวจ จำนวน 5 เครื่อง   สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม สนง.สาธารณสุข จ.นครพนม  
    2.เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 400 mA          -   และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ  
    แบบตั้งพื้น จำนวน 3 เครื่อง     คัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่   
    3.เครื่องนึ่งฆ่าเชื่ออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร         -   9 ก.ย. 54 กำหนดวันเสนอราคา  
    (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอก จำนวน 5 เครื่อง     ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  
    4.เครื่องอบฆ่าเชื่ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอท         -    23 ก.ย. 54  
    ธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาด        
    ความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง        
 29 ส.ค. 54 แขวงการทางสกลนคร ประกวดราคาจ้างเหมาทำการแก้ไขปัญหาภัยภิบัติ 23,155,000- 25-31 ส.ค. 54  5 ก.ย. 54  
  ที่ 1 กรมทางหลวง (ทางสไลด์) ทางหลวงหมายเลข 213    ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น.  
  อ.เมือง จ.สกลนคร     แขวงการทางสกลครที่ 1 อ.เมือง แขวงการทางสกลครที่ 1 อ.เมือง  
        จ.สกลนคร จ.สกลนคร และกำหนดวันเสนอ  
          ราคาในวันที่ 8 ก.ย. 54 เวลา  
          13.40-14.10 น. ณ บริษัท กสท.  
          โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  
          อ.เมือง จ.สกลนคร   
 29 ส.ค. 54 สนง.เทศบาลตำบล ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 2 โครงการ   23 ส.ค. -1 ก.ย. 54  9 ก.ย. 54  
  บ้านม่วง ต.ม่วง 1.โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสำนักงาน 3,954,000- ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น.  
  จ.สกลนคร เทศบาลตำบลบ้านม่วง   ณ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านม่วง ณ หอประชุมเทศบาลตำบล  
    2.โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแทน 825,000-   บ้านม่วง และประกาศรายชื่อผู้มี  
    อาคารเก็บวัสดุเดิม     สิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอ  
          ราคา ในวันที่ 13 ก.ย. 54   
          เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป  
 29 ส.ค. 54 อบต.วังยาง ต.วังยาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   24 ส.ค. - 2 ก.ย. 54  13 ก.ย. 54  23 ก.ย. 54
  อ.พรรณานิคม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงหมู่ 5         - ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 10.00-10.30 น.  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
  จ.สกลนคร ถึงบ้านวังยางหมู่ 1 พร้อมป้ายโครงการ   อบต.วังยาง อ.พรรณานิคม ณ ศูนย์รวมข่าวสารการจัดซื้อ เป็นต้นไป
        จ.สกลนคร จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำ-  
          บลระดับอำเภอ(ที่ว่าการอำเภอ-  
          พรรณานิคม ชั้น 2) อ.พรรณานิคม  
          จ.สกลนคร