ประกวดราคาประจำเดือน  มกราคม 2554
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันขายแบบ วันยื่นซอง วันเปิดซอง
รายงาน
5 ม.ค. 54 อบจ.สน. ประกวดราคา (e - Auction)   ขายเอกสาร 29 ธ.ค. 53 - 11 ม.ค. 54    
    - จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวนา  หมู่ที่ 4 1,956,000 บาท ในวันและเวลาราชการ  08.30  -  ยื่นซอง  18 ม.ค. 54  
    ต.ศรีวิชัย - บ้านตาดโตน หมู่ที่ 2  ต.หนองสนม    15.00  น. ณ ฝ่ายพัฒนารายได้ ระหว่างเวลา 09.30 - 10.00 น.  
    อ.วานรนิวาส   กองคลัง  อบจ.สน. เป็นต้นไป  
    - จ้างเหมาบูรณะผิวทาง Asphaltic  Concrete ด้วยวิธี 5742000 บาท " ยื่นซอง  18 ม.ค. 54  
    Pavement  in  place  Recycling ถนนสาย สน. 3040      ระหว่างเวลา 10.30 - 11.00 น.  
    สายบ้านข้าวแป้ง - บ้านปากยาม   อ.อากาศอำนวย     เป็นต้นไป  
    - จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำน้ำยาม  3,522,000 บาท " ยื่นซอง  18 ม.ค. 54  
    บ้านพันนานคร หมู่ที่ 12 ต.พันนา - บ้านหนองหอย     ระหว่างเวลา 09.30 - 10.00 น.  
    หมู่ที่ 4  ต.ธาตุทอง  อ.สว่างแดนดิน     เป็นต้นไป  
    - จ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำห้วยผาลาด 2,905,000 บาท " ยื่นซอง  18 ม.ค. 54  
    บ้านดอนม่วย หมู่ที่ 6 ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน  - บ้าน     ระหว่างเวลา 10.30 - 11.00 น.  
    หนองแปน หมู่ที่ 1  ต.หนองแปน  อ.เจริญศิลป์     เป็นต้นไป  
    - จ้างเหมาบูรณะผิวทาง Asphaltic  Concrete ด้วยวิธี 3,968,000 บาท " ยื่นซอง  18 ม.ค. 54  
    Pavement  in  place  Recycling ถนนสาย สน. 3053      ระหว่างเวลา 09.30 - 10.00 น.  
    สายบ้านขมิ้น - บ้านฮางโฮง   อ.เมืองสกลนคร     เป็นต้นไป  
          ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด  
          สกลนคร (หลังเก่า) ชั้น 2  
6 ม.ค. 54 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกาศผลการประกวดราคา (e-Auction)        
    จ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน  14,989,232 บาท - -  
    ทางหลวงหมายเลข 222ตอนควบคุม 0100 ตอน        
    สี่แยกพังโคน - วานรนิวาส  ระหว่าง กม.27+310 -        
    กม.27+800 ระยะดำเนินการ 0.490 กม.        
    ผลอนุมัติ บริษัทพรรณีวรกิจก่อสร้างและขนส่ง จำกัด        
6 ม.ค. 54 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกาศผลการประกวดราคา (e-Auction)        
    จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์   ทางหลวง  27,976,699 บาท - -  
    หมายเลข 2091  ตอนควบคุม 0200  ตอน โคกสี -        
    กุดเรือคำ  ระหว่าง กม.31 + 760 - กม.38 + 000         
    (รวมสะพาน 3 แห่ง ยาว 86 ม.) ระยะทางดำเนินการ        
    6.240 กม. ปริมาณงาน 56,160 ตร.ม.        
    ผลอนุมัติ บริษัทซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด        
6 ม.ค. 54 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกาศผลการประกวดราคา (e-Auction)        
    จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์   ในทางหลวง  22,990,171 บาท - -  
    หมายเลข 2185  ตอนควบคุม 0101  ตอน แยกทาง        
    หลวงหมายเลข 2094 (บ้านเซือม) - กม.7+563 (ต่อ        
    เขตแขวง ฯ นครพนม) ระหว่าง กม.1 + 900 - กม.6 +        
    820 ระยะทางดำเนินการ 4.920 กม. ปริมาณงาน        
    44,280 ตร.ม        
    ผลอนุมัติ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.อี.ซี. (1993)        
6 ม.ค. 54 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกาศผลการประกวดราคา (e-Auction)        
    จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์   ในทางหลวง  17,489,287 บาท - -  
    หมายเลข 222  ตอนควบคุม 0100 ตอน สี่แยกพังโคน        
    - วานรนิวาส ระหว่าง กม.6 + 250 - กม.9+930(ส่วน        
    ขยาย 463 ตร.ม.)  ระยะทางดำเนินการ 3.650  กม.         
    ปริมาณงาน 33,583 ตร.ม.        
    ผลอนุมัติ บริษัทินทรัพย์อนันต์ จำกัด         
10 ม.ค. 54 โครงการชลประทาน ประกวดราคา (e - Auction)   ขายเอกสาร 6 - 12 ม.ค.54 ยื่นซอง  18 ม.ค. 54  
    ซื้อท่อเหล็กพร้อมหน้าจาน และอื่น ๆ จำนวน    ในวันและเวลาราชการ 08.30 -  เวลา 09.30 - 10.00 น.  
    52 รายการ   16.30 น.  (สำหรับวันสุดท้าย  ณ โครงการชลประทาน  
        ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.) สกลนคร  ต.ห้วยยาง  อ.เมือง  
        ณ หน่วยพัสดุโครงการชลประทาน    
        สกลนคร  ต.ห้วยยาง  อ.เมือง    
18 ม.ค. 54 โครงการชลประทาน ประกวดราคา (e - Auction)   ขายเอกสาร 13 - 18 ม.ค.54 ยื่นซอง  25 ม.ค. 54  
    ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนต์ กรวดแม่น้ำโขง ทรายหยาบ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 -  เวลา 09.30 - 10.00 น.  
    น้ำจืด หินใหญ่ ไม้เนื้ออ่อน และเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต   16.30 น.  (สำหรับวันสุดท้าย  ณ โครงการชลประทาน  
    จำนวน 6 รายการ  ของงานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.) สกลนคร  ต.ห้วยยาง  อ.เมือง  
    ระยะที่ 2 ประตูน้ำห้วยปลาหาง  ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน   ณ หน่วยพัสดุโครงการชลประทาน    
        สกลนคร  ต.ห้วยยาง  อ.เมือง    
18 ม.ค. 54 สำนักงานศิลปากรที่ 10  ประกวดราคา (e - Auction)   ขายเอกสาร 12 - 17 ม.ค.54 ยื่นซอง  20 ม.ค. 54  
  ร้อยเอ็ด จ้างเหมาบูรณะศาลาการเปรียญวัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา 3,290,000 บาท ในวันและเวลาราชการ 08.30 -  เวลา 11.00 - 12.00 น.  
        16.30 น.  ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ณ สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด  
        สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด  
        จังหวัดร้อยเอ็ด    
18 ม.ค. 54 การประปาส่วนภูมิภาค ประกวดราคา ( e - Auction )   ขายเอกสาร 17 - 21 ม.ค. 54 ยื่นซอง  27 ม.ค. 54  
  เขต 7 จังหวัดอุดรธานี 1. จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ   ในวันและเวลาราชการ 08.30 -  เวลา 09.30 - 10.30 น.  
    ปี ๒๕๕๔   บ้านฝั่งแดง     อำเภอพังโคน   16.30 น.  (สำหรับวันสุดท้าย  ณ ห้องประชุมการประปา  
    จังหวัดสกลนคร   ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.) ส่วนภูมิภาคเขต 7   
    2. จ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ   ณ กองบัญชีและการเงิน จังหวัดอุดรธานี  
    ปี ๒๕๕๔   บ้านไฮหย่อง หมู่ 1 , บ้านหนองเบ็น    การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7     
    หมู่ 5 , บ้านภูเงิน หมู่ 13 , บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 14   จังหวัดอุดรธานี    
    อำเภอพังโคน   จังหวัดสกลนคร        
19 ม.ค. 54 สำนักงานทางหลวงชนบท ประกวดราคา ( e - Auction ) 7,500,000 บาท ขายเอกสาร 18 - 24 ม.ค. 54 ยื่นซอง  28 ม.ค. 54  
  จังหวัดสกลนคร ก่อสร้างงานอำนวยการความปลอดภัยปรับปรุง   ในวันและเวลาราชการ 08.30 -  เวลา 09.00 - 09.20 น.  
    คอขวด : ขยายไหล่ทางและงานซ่อมสร้างผิวทาง   16.30 น. ณ สำนักงานทางหลวง ณ ห้องประชุมสำนักงาน  
    แอลฟัลต์ติกคอนกรีตโดยวิธี (Pavement    ชนบทจังหวัดสกลนคร กรมทาง ทางหลวงชนบทจังหวัด  
     in - place  Recycling) สาย สน.2021 แยกทาง   หลวงชนบท จังหวัดสกลนคร สกลนคร  
    หลวงหมายเลข 22 - บ้านคำบิด อ.สว่างแดนดิน        
    จ.สกลนคร  ระยะทาง 2.775 กม.        
19 ม.ค. 54 โครงการก่อสร้าง 2 ประกวดราคา ( e - Auction )    ขายเอกสาร 18 - 21 ม.ค. 54 ยื่นซอง  1  ก.พ. 54  
  สำนักงานชลประทานที่ 5 ซื้อ หินขนาดใหญ่ ขนาด 25-40 ซม. จำนวน    ในวันและเวลาราชการ 08.30 -  เวลา 11.30 - 12.00 น.  
    20,612 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ ของงาน   16.30 น. ณ หน่วยพัสดุ   ณ ห้องประชุมโครงการ  
    กิจกรรม ก่อสร้างอาคารประตูระบายน้ำ โครง   งานบริหารทั่วไป  โครงการ ก่อสร้าง 2 สำนักชลประทาน  
    การประตูระบายน้ำห้วยคาด ตำบลนาดง    ก่อสร้าง 2 สำนักชลประทานที่ 5 ที่ 5 ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม  
    อ.ปากคาด  จ.หนองคาย     จ.สกลนคร  
24 ม.ค. 54 สาธารณสุขจังหวัด ประกวดราคา ( e - Auction )  3,195,000 บาท ขายเอกสาร 19 - 26 ม.ค. 54 ยื่นซอง  31  ม.ค. 54  
  นครพนม ซื้อ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ได้แก่ เครื่องกำเนิด   ในวันและเวลาราชการ 08.30 -  เวลา 08.30 - 16.30 น.  
    ไฟฟ้า  ขนาด 500 กิโลวัตน์  จำนวน 1 เครื่อง   16.30 น. ณ งานพัสดุ   ณ งานพัสดุ  ฝ่ายบริหาร  
        สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุข  
        นครพนม จังหวัดนครพนม  
24 ม.ค. 54 อบต.ต้นผึ้ง ประกวดราคา ( e - Auction )  2,200,000 บาท ขายเอกสาร 20 - 28 ม.ค. 54 ยื่นซอง  7  ก.พ. 54  
    ซื้อ รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์    ในวันและเวลาราชการ 08.30 -  ระหว่างเวลา 10.00-10.30 น.  
    ขนาดความจุ 5,000 ลิตร และติดตั้งเครน (เครน   16.30 น. ณ ส่วนการคลัง ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร  
    ปั่นจั่น) สูง 10 ม. จำนวน 1 คัน   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล การซื้อการจ้างขององค์การ  
        ต้นผึ้ง บริหารส่วนตำบลระดับ  
          อำเภอ (ห้องท้องถิ่น  
          อำเภอพังโคน)