ประกวดราคาประจำเดือน มิถุนายน  2552
วัน เดือน ปี หน่วยงาน รายการ ราคากลาง วันยื่นซอง สถานที่
รายงาน
2-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกาศผลการประกวดราคราจ้าง      
    จ้างเหมาแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ       
    โดยทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์      
    สำนักทางหลวงที่ 3 ตกลงรับราคา      
    ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.รุ่งเรืองคอนกรีต      
    เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 52      
4-มิ.ย.-52 วิทยาเขต 24 ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ   เสนอราคาด้วยปากเปล่า ณ ห้องประชุมวิทยาเขต 24 สกลนคร
        ในวันที่ 16 มิ.ย. 52  
        เวลา 10.00 น. โทร. 0-4271-4911
4-มิ.ย.-52 เทศมนตรี ต.ตองโขบ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างงาน   ยื่นซอง 30 มิ.ย. 52 ณ ที่ทำการสำนักงานเทศบาลตองโขบ
    ประเภท ถนน 17 โครงการ   เวลา 09.00 - 12.00 น.  
4-มิ.ย.-52  สนง.บังคับคดี จ.สกลนคร ประกาศขายทอดตลาทรัพย์พร้อม      
    สิ่งปลูกสร้าง 27 เรื่อง      
4-มิ.ย.-52 เทศมนตรี ต.อากาศอำนวย การขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด    ยื่นซอง 16 มิ.ย. 52 ณ สำนักงานเทศบาลตำบล
    เสื่อมสภาพ   เวลา 08.30 - 12.00 น. อากาศอำนวย
4-มิ.ย.-52 อ.วานรนิวาส ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 4,246,500 บาท ยื่นซอง 19 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุม อ.วานรนิวาส ชั้น 2
    สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำยาม   เวลา 10.00 - 12.00 น.  
8-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง 12,640,100 บาท ยื่นซอง 19 มิ.ย. 52 ณ แขวงการทางสกลนครที่ 2
    ทางหลวงผ่านย่านชุมชน    เวลา 10.00 - 11.00 น. (สว่างแดนดิน) อ. สว่างแดนดิน
    ทางหลวงหมายเลข 2307 CS. 0101      
8-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง 25,000,000 บาท ยื่นซอง 19 มิ.ย. 52 ณ แขวงการทางสกลนครที่ 2
    ทางหลวง (ปรับปรุงบริเวณหรือสถานที่   เวลา 10.00-11.00 น. (สว่างแดนดิน) อ. สว่างแดนดิน
    อันตราย) ทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0100      
9-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 2 งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวง 12,640,100 บาท ยื่นซอง 19 มิ.ย. 52 ณ แขวงการทางสกลนครที่ 2
    ผ่านย่านชุมชน ในทางหลวง   เวลา  10.00 - 11.00 น. (สว่างแดนดิน) อ. สว่างแดนดิน
    หมายเลข 2307 CS. 0101      
9-มิ.ย.-52 อบต.ดงมะไฟ ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงการ   ยื่นซอง 23 มิ.ย. 52 ณ ที่ทำการ อบต.ดงมะไฟ
    ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตและกลุ่ม   เวลา 10.00 - 10.30 น. อ.เมืองสกลนคร
    งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต      
    เสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีต      
    เสริมเหล็ก      
9-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง 25,000,000 บาท ยื่นซอง 19 มิ.ย. 52 ณ แขวงการทางสกลนครที่ 2
    ทางหลวง (ปรับปรุงบริเวณหรือสถานที่   เวลา 10.00 - 11.00 น. (สว่างแดนดิน) อ. สว่างแดนดิน
    อันตราย) ทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0100      
9-มิ.ย.-52 กรมทางหลวง ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ   กำหนดการขายทอดตลาด ณ ที่ ส่วนเครื่องจักรกล 
  สำนักทางหลวงที่ 3 งานเงินทุน (ครั้งที่ 4)   26-มิ.ย.-52 สำนักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
11-มิ.ย.-52 สนง.ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ประมูลขายทอดตลาดอาคารราชพัสดุ      
    อาคาร จำนวน 3 หลัง      
    ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้      
    ณ สนง.ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร      
11-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง 17,281,000 บาท ยื่นซอง 25 มิ.ย. 52 ณ แขวงการทางสกลนครที่ 2
    ทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว   เวลา 10.00 - 11.00 น. (สว่างแดนดิน) อ. สว่างแดนดิน
    ทางหลวงหมายเลข 2280 CS. 0100      
11-มิ.ย.-52 โรงพยาบาลปลาปาก สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ   ยื่นซอง 4 - 18 มิ.ย. 52 ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลปลาปาก
    ขนส่ง รถตู้ 12 ที่ นั่ง จำนวน 1 คัน   เวลา 08.30 - 16.00 น. อ.ปลาปาก จ.นครพนม
11-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง 17,281,000 บาท ยื่นซอง 25 มิ.ย. 52 ณ แขวงการทางสกลนครที่ 2
    ทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว   เวลา 10.00 - 11.00 น. (สว่างแดนดิน) อ. สว่างแดนดิน
    ทางหลวงหมายเลข 2280 CS. 0100      
15-มิ.ย.-52 กรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทน   ยื่นซอง 23 มิ.ย. 52 ณ โครงการชลประทานสกลนคร
    ความดัน และอื่นๆ   เวลา 10.00 - 10.30 น.  
15-มิ.ย.-52 สำนักทางหลวงที่ 3 ประกวดราคางานโครงการบูรณะทางหลวง 70,000,000 บาท ยื่นซอง 26 มิ.ย. 52 ณ สำนักทางหลวงที่ 3 สกลนคร
    สายหลัก หมายเลข 22 CS.0301.0401   เวลา 10.00 11.00 น.  
15-มิ.ย.-52 สำนักทางหลวงที่ 3 ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการบูรณะ 70,000,000 บาท ยื่นซอง 26 มิ.ย. 52 ณ สำนักทางหลวงที่ 3 สกลนคร
    ทางหลวงสาย 212 CS.1100   เวลา 10.00 - 11.00 น.  
15-มิ.ย.-52 สำนักทางหลวงที่ 3 ประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการเพิ่ม 56,000,000 บาท ยื่นซอง 25 มิ.ย. 52 ณ สำนักทางหลวงที่ 3 สกลนคร
    ประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 222   เวลา 10.00 - 11.00 น.  
    CS.0400      
15-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 1 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง 14,997,000 บาท ยื่นซอง 15 มิ.ย.52 ณ แขวงการทางสกลนครที่ 1
    ทางหลวงเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว   เวลา 10.00 - 11.00 น.  
17-มิ.ย.-52 นายกเทศมนตรี ต.ตองโขบ แก้ไขเอกสารประมูลจ้างของเทศบาล      
    ต.ตองโขบ หน้า 8      
    รายละเอียดที่ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร      
18-มิ.ย.-52 อบต.หนองแวงใต้ ประมูลโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,564,000 บาท ยื่นซอง 7 ก.ค.52 ณ ที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส ชั้น 2
    สายบ้านนาบัว ม.2 บ้านนาบัวพัฒนา ม.11   เวลา 09.30 - 10.30 น.  
    บ้านรุ่งพนาไพร ม. 10 ต.หนองแวงใต้      
22-มิ.ย.-52 กรมชลประทาน ประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบ 2,441,296 บาท ยื่นซอง 30 มิ.ย. 52 ณ โครงการชลประทานสกลนคร
    ชลประทานให้สามารถนำน้ำที่มีการเก็บกัก   เวลา 09.30 - 10.00 น. ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร
    ไว้มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้      
22-มิ.ย.-52 โรงพยาบาลท่าอุเทน มีความประสงค์รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว   การคัดเลือกและเกณฑ์  
    รายเดือน ประเภทเงินนอกงบประมาณ   การสอบ ประกาศรายชื่อ  
    ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์   ผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือก  
    อัตราเงินเดือน 10,030 บาท   วันที่ 29 มิ.ย. 52  
    ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์การแพทย์    สอบข้อเขียน 30 มิ.ย. 52  
    ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เน้นทางเทคนิค   สัมภาษณ์ 1 ก.ค. 52  
    การแพทย์   สอบคัดเลือก 3 ก.ค. 52  
22-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกาศผลการประกวดราคราจ้าง      
    ประกวดราคาจ้างเหมาทำการปรับปรุง      
    ทางหลวง (ปรับปรุงบริเวณหรือสถานที่      
    อันตราย) ทางหลวงหมายเลข 2307 CS.0102      
    ตกลงราคากับ บริษัท ซอยล์ซัพพอร์ต จำกัด      
    เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 52 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      
    29,977,780 บาท      
22-มิ.ย.-52 กรมทางหลวงชนบท ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้าง 6,000,000 บาท    
    ถนนลาดยาง สายบ้านกรุงศรี ม. 1      
22-มิ.ย.-52 สนง.ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน 41,323,000 บาท ยื่นซอง 1 ก.ค. 52 ณ ห้องประชุมไหมมัดหมี่ชั้น 1
    ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น   เวลา 09.00 - 11.00 น. ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า)
22-มิ.ย.-52 อ. บ้านม่วง ประกวดราซื้อจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม   ยื่นซอง 23 มิ.ย. 52 ณ ที่ว่าการอ.บ้านม่วง
        เวลา 10.00 - 11.00 น.  
23-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมา      
    ทำการปรับปรุงทางหลวง      
    ตกลงราคากับ บ. ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง จำกัด      
    วงเงินงบประมาณ 29,996,000 บาท      
23-มิ.ย.-52 อบต.อากาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต   ยื่นซอง 6 ก.ค. 52 ณ ห้องประชุม อบต.อากาศ
    เสริมเหล็ก จำนวน 10 โครงการ   เวลา 10.00 - 15.00 น. อ.อากาศอำนวย
23-มิ.ย.-52 สนง.ประปาเขต 7 ประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งเครื่อง 3,910,000 บาท ยื่นซอง 30 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุม สนง.ประปาเขต 7
    สูบน้ำแรงสูง   เวลา 09.00 - 10.00 น.  
23-มิ.ย.-52 อบต.อากาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง   ยื่นซอง 6 ก.ค. 52 ณ ห้องประชุม อบต.อากาศ
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 โครงการ   เวลา 10.00 - 15.00 น. อ.อากาศอำนวย
23-มิ.ย.-52 สำนักทางหลวงที่ 3 ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการบูรณะ 55,000,000 บาท ยื่นซอง 9 ก.ค. 52 ณ สำนักทางหลวงที่ 3 สกลนคร
    ทางหลวงสายหลัก    เวลา 10.00 - 11.00 น.  
    ทางหลวงหมายเลข 2 CS. 1401      
26-มิ.ย.-52 ร.พ.สกลนคร ประมูลราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา"   ยื่นซอง 15 ก.ค. 52 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม
    9 รายการ   เวลา 09.00 - 11.30 น. อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2
          โรงพยาบาลสกลนคร
26-มิ.ย.-52 ร.พ.สกลนคร ประมูลราคาซื้อเวชภัณฑ์ "ยา"   ยื่นซอง 23 ก.ค. 52 ณ ห้องประชุมกลุ่มงานเภสัชกรรม
    12 รายการ   เวลา 09.00 - 11.30 น. อาคารเภสัชกรรม ชั้น 2
          โรงพยาบาลสกลนคร
29-มิ.ย.-52 นายกเทศมนตรีเมืองสกลนคร 1.ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 2,014,500 บาท ยื่นซอง 20 ก.ค. 52 ณ ห้องประชุมชั้น 2
    พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก   เวลา 09.30 - 10.00 น. สำนักงานเทศบาลเมืองสกลนคร
    2.ก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.     (ชั่วคราว)
29-มิ.ย.-52 อบต.อากาศ แก้ไขประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน   แก้ไขยื่นซอง 6 ก.ค. 52 ณ อบต.อากาศ   อ.อากาศอำนวย 
    คอนกรีตเสริมเหล็ก 10 โครงการ   เป็นยื่นซอง 9 ก.ค. 52 จ.สกลนคร
        เวลา 10.00 - 12.00 น.  
        เวลา 13.00 - 15.00 น.  
29-มิ.ย.-52 อบจ.สกลนคร ประมูลซื้อโครงการตามข้อบัญญัติ      ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สกลนคร
    อบจ.สกลนคร     ชั้น 2 (หลังเก่า)
29-มิ.ย.-52 สำนักงานที่ดิน การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด    สู้ราคา 10 ก.ค. 52 ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดิน
    จำนวน 90 รายการ   เวลา 10.00 น. จ. สกลนคร (อาคารหลังเก่า)
30-มิ.ย.-52 กรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง   ยื่นซอง 13 ก.ค. 52 ณ โครงการชลประทานสกลนคร
    พร้อมติดตั้งบนแพ   เวลา 10.00 - 10.30 น.  
30-มิ.ย.-52 อบต.แพด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ เพื่อจำหน่าย      
    ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด      
    และขอรับเอกสารการประกาศขายทอด      
    ตลาดพัสดุที่ชำรุด ได้ที่ อบต.แพด      
    ระหว่างวันที่ 26 มิ.ย. - 13 ก.ค. 52      
30-มิ.ย.-52 แขวงการทางสกลนครที่ 2 ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาทำการ      
    ปรับปรุงทางหลวง       
    เนื่องจากงานดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติเงิน      
    ประจำงวด      
30-มิ.ย.-52 นายกเทศมนตรีสามัคคีพัฒนา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,285,300 บาท ยื่นซอง 17 ก.ค. 52 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ต.สามัคคี
    หมู่ที่ 2,10 ต.สามัคคีพัฒนา   เวลา 10.00 - 12.00 น. พัฒนา อ.อากาศอำนวย