ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสกลนคร เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

         ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

             ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)

 

ประกาศผลสอบ

01 เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1

02 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1

03 เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 1

04 ช่างโยธา ระดับ 1

05 เจ้าพนักงานการเงิน ระดับ 2

06 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร โทร.0-4271-6482 , 0-4273-3090