ข่าวประชาสัมพันธ์
    จังหวัดสกลนคร ขอเชิญร่วมพิธะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรราา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีกำหนดการจัดพิธีดังนี้
      พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา ๐๖.๓๐ น. ณ บริเวณวัดพระธาตุเชิงชุม การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย /ชุดสุภาพ(สีฟ้า)
      พิธีถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ การแต่งกาย : ชุดปกติขาว
      พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ การแต่งกาย : ชุดผ้าไทย(สีฟ้า) หรือเสื้อยืดพระนามาภิไธยย่อ "สก" สีฟ้า
           
           
   

จังหวัดสกลนคร ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และภาคเอกชน ร่วมประชุม คณะกรมการจังหวัด และ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

         
      รายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗
           
     
   
การประกวดวาดภาพและเรียงความในหัวข้อ "จังหวัดสกลนครในปี ๒๐๒๐" ระดับจังหวัด
        ผลการประกวด
        ระดับประถมศึกษา(วาดภาพ)
        ระดับมัธยมศึกษา(เรียงความ)
        ระดับอุดมศึกษา(เรียงความ)
         
   
รายชื่อเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการการเมืองการปกครองฯ
           
           
     
 

หนังสือเวียน
นัดหมายงานผู้บริหาร
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
แบบฟอร์มสำหรับร้องเรียน / ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
แบบคำขอมีบัตรพิทักษ์เสรีชน
แบบคำขอมีบัตรเหรียญราชการชายแดน
แบบคำขอทำบัตรมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
ปรับปรุงการกำหนดเลขประจำหน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ นายประสงค์ คงเคารพธรรม  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการ ลูกจ้าง  
ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่พระบรมราชินีนาถ ร่วมกิจกรรม  
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาส  
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ จ.สกลนคร   
๑. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล  
๒. พิธีถวายพระพรชัยมงคล  
๓. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  

 

 

 

 

stats counter
เริ่มนับวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖


สำนักงานจังหวัดสกลนคร 
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000
โทร. ๐๔๒๗๑๑๗๖๓ แฟกซ์ : ๐๔๒๗๑๑๗๖๓   e-mail  : xxxxxxxx@gmail.com