ชนเผ่าภูไท
          ชนเผ่ากะเลิง
          ชนเผ่าย้อ
          ชนเผ่าโย้ย
          ชนเผ่าโซ
          ชนเผ่าไทลาว
          ชาวไทยเชื้อสายจีนในสกลนคร
          ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในสกลนคร
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."