ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนสำนักงานจังหวัดสกลนคร
 
 
ปีงบประมาณ
เรื่อง
ผลการดำเนินงาน
2559
-ไม่มีเรื่องร้องเรียน-
 
2560 สรุปผลร้องเรียนการปฏิบัติงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสกลนคร  
 
 
 
 
 
                                                                  
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."