ยินดีตอนรับเข้าสู่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ลำดับที่ เรื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ (อพ.สธ.) จังหวัดสกลนคร คำสั่งคณะกรรมการ (อพ.สธ.) ที่ 2716 / 2560
2 แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ (อพ.สธ.)จังหวัดสกลนคร ประกาศ ที่ อพ.สธ. 69/2560
     
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจังหวัดสกลนคร (อพ.สธ.)

ถนนราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000 โทร/fax 042-711065

 

"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."