ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
เบอร์ติดต่อ : 089-203-4339

e-mail :
sakon_spd@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นางสุภัค วรรณการ
ตำแหน่ง  :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 088-562-8808
e-mail :
oho29@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาววาริยา กำทองดี
ตำแหน่ง  :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
089-710-8868
e-mail : sakon_spd@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นายทนงศักดิ์ บูรณ์เจริญ
ตำแหน่ง  :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 061-080-2083
e-mail :
sakon_spd@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นายนภพล มาลัย
ตำแหน่ง  :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
081-181-8275
e-mail : sakon_spd@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวจีรณา ก่อเกียรติ
ตำแหน่ง  :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
090-667-6962
e-mail : sakon_spd@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวกัฐชนา ทรัพย์หล่ำ
ตำแหน่ง  :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ :
064-597-1842
e-mail : sakon_spd@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาววรางคณา ศรีมุกดา
ตำแหน่ง  :
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
082-852-5288
e-mail : sakon_spd@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นายเอกสิทธ์  มีชัย
ตำแหน่ง  :
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
093-062-0354
e-mail : tor_cake@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นายนัยยศักดิ์ วงค์เตชะ
ตำแหน่ง  :
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
088-265-6154
e-mail : sakon_spd@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวสุรีพร ประมูลจักโก
ตำแหน่ง  :
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
098-179-9536
e-mail : sakon_spd@hotmail.com

ชื่อ-นามสกุล  : นายอดิศร ทุมแสง
ตำแหน่ง  :
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
093-061-9995
e-mail : pach.na@hotmail.com

   

 

 

 


by torranin

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1065 แฟกซ์. 0 4271 1065 e-mail : sakon_spd@hotmail.com