"อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร" โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"
 

ข้อมูลโครงการพระราชดำริพื้นที่จังหวัดสกลนคร

อาศิราวาทรอยพระบาทยาตราจารึก จังหวัดสกลนคร
ทศวรรษที่ ๑ - ๕
วิสัยทัศ/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินกิจกรรม
สินค้า OTOP
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
เว็บไซต์จังหวัดสกลนคร
   
 
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน  2525 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานพระราชดำริ ให้พิจารณาวางโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดสกลนคร โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษา ทดลองงานที่พัฒนาแบบเบ็ดเสร็จและมีรูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับเป็นตัวอย่างให้ราษฎรนำไปปฏิบัติในพื้นที่ ของตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเองต่อไป และได้พระราชทานพระราชดำริ ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯเป็นศูนย์ให้บริการในด้านเทคนิคและวิชาการที่ครบวงจร  เพื่อให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
>>อ่านต่อ...
โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินซะแนนใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทบทวนการพิจารณา จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎร บ้านกุดสะกอย และหมู่บ้านใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ทำการเพาะปลูกและอุปโภค-บริโภค ตามที่ราษฎรตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ได้ขอพระราชทาน พระกรุณาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อปี ๒๕๓๕ ให้ก่อสร้างฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยหินชะแนนใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ แต่มีเหตุให้ต้องชะลอโครงการเนื่องจากมีปัญหาการกว้านซื้อที่ดิน เพื่อหวังค่าทดแทนทรัพย์สิน
>>อ่านต่อ...
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสร็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบริเวณลุ่มน้ำห้วยหวด และได้พระราชทานพระราชดำริ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2524 ให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหวดโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำส่งให้พื้นที่เพาะปลูก ของราษฎรหมู่บ้านน้อย , บ้านจันทร์เพ็ญ , บ้านบึงสาและหมู่บ้านใกล้เคียงในเขตอำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร สามารถทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝน-ฤดูแล้ง  และน้ำเพื่อทำการอุปโภค-บริโภค สำหรับราษฎรในบริเวณหมู่บ้านดังกล่าวได้ตลอดปี
>>อ่านต่อ...
ในปี 2538 กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ออกมาสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่ ซึ่งต่อมาได้มีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1162/2539 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เรื่องให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการได้ให้นายพนม พงษ์สุวรรณ นักวิชาการป่าไม้ 7 ว. ส่วนอุทยานแห่งชาติไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูลเพิ่มเติม และจัดตั้งพื้นที่ป่าอนุรักษ์บางส่วนของ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงพันนา ป่าดงพระเจ้า ท้องที่อำเภอส่องดาว ป่าภูวง ท้องที่อำเภอวาริชภูมิ อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอกุดบาก ป่าแก่งแคน ท้องที่อำเภอกุดบาก ป่าหนองหญ้าไซ ท้องที่อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดธานี ผนวกป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูพาน ท้องที่อำเภอคำม่วง อำเภอสมเด็จ ป่าแก้งกะอาม ท้องที่อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
>>อ่านต่อ...