• ข้อมูลทิศทางการพัฒนาภาคฯ (พ.ศ.2560-2564)
Click
  • ข้อมูลแนวทาง/ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคฯ
Click
  • ข้อมูลกลุ่มโครงการที่หน่วยงานกลางกำหนด
Click
  • ข้อมูลดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) พ.ศ.2560
Click
  • ผังโครงสร้างการแบ่งงาน
Click
  • กลไกและรูปแบบการบริหารงานเชิงพื้นที่
Click