ข้อมูลโครงการพระราชดำริพื้นที่จังหวัดสกลนคร
๘ ประเภท ๒๘๖ โครงการ
๑. ประเภทแหล่งน้ำ ๒๓๑ โครงการ
๒. ประเภทการเกษตร ๓ โครงการ
๓.ประเภทสิ่งแวดล้อม ๖ โครงการ
๔. ประเภทส่งเสริมอาชีพ ๒๕ โครงการ
๕. ประเภทสาธารณสุข ๐ โครงการ
๖. ประเภทคมนาคมและสื่อสาร ๑๑ โครงการ
๗. ประเภทสวัสดิการสังคมและการศึกษา ๓ โครงการ
๘. ประเภทบูรณาการและอื่นๆ ๗ โครงการ
 
แหล่งข้อมูล : กอ.รมน.จังหวัด ส.น. ประกาศใช้ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๗ (เบอร์ติดต่อ ๐ ๔๒๗๑ ๑๓๙๓)
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่
 

 

 

 


by torranin

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1065 แฟกซ์. 0 4271 1065 e-mail : sakon_spd@hotmail.com