ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
1. แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
2. กำหนดการ
3. แบบตอบรับ
 
นโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 1. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2 /ว 14 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2559
- 2. แบบ จ.1, และแบบ จ.1-1
- 3. แบบ จ.2, แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด และแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย
- 4. แบบ จ.3
 
การประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
- บันทึกการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด ครั้งที่ 19 (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ครั้งที่ 20
   
       
   
   
รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 16/2560
รายงานการประชุม ก.ร.อ. ครั้งที่ 15/2560
รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 14/2560
รายงานการประชุม ก.ร.อ. ครั้งที่ 13/2560
รายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ 12/2560
รายงานการประชุม ก.ร.อ. ครั้งที่ 11/2560
   
การเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ สปป.ลาว และ สส.เวียดนาม โบว์ชัวร์ ตามรอย... หลวงปู่มั่น
การประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดสกลนคร
ตามรอย... หลวงปู่มั่น
       
   
วิดีทัศน์นำเสนอ "เทือกเขาภุพาน ประตูสู่ AEC"  
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจ
ออกแบบรายละเอียด โครงการฟื้นฟูหนองหาร ของ ม.เกษตรฯ

เทือกเขาภูพาน ประตูสู่ AEC (Phupan Tunnel : Gateway to AEC)

โครงการศึกษารูปแบบที่เหมาะสม เส้นทางเรียบหนองหาร ระยะที่ 1(VDO)
   
รายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาหนองหาร ครั้งที่ 3 / 2560
   
การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมของจังหวัดสกลนคร  
- แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรมของจังหวัดสกลนคร
- พื้นที่เพาะปลูกสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดสกลนคร
แผนบริหารความต่อเนื่องสำนักงานจังหวัดสกลนคร
สำนักจังหวัดสกลนคร ได้จัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อเนื่องของสำนักงานจังหวัด
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป
แผนบริหารความต่อเนื่องจังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ได้ศึกษาและจัดทำแผนบริหารความพร้อมต่อเนื่องจังหวัดสกลนคร
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไป

 

Untitled Document
ด่วนที่สุด ที่ มท0211.5/ว3639 ลงวันที่ 24 ต.ค. 57 เรื่อง การดำเนินการโครงการ "เมืองสะอาดคนในชาติมีสุข"
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/ว 0000 ลว. 00 ต.ค. 56 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ไปพลางก่อน
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/ว 6816 ลว. 26 เม.ย. 56 เรื่อง การดำเนินการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/ 1015 ลว. 17 เม.ย. 56 เรื่อง ประชุมจัดท่องเที่ยว ตามรอย...หลวงปู่มั่น
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/ ว6284 ลว. 17 เม.ย. 56 เรื่อง VDO Conference การใช้งานระบบติดตามประเมินผล Padme
ด่วนที่สุด ที่ สน 0017.2/ ว6210 ลว. 17 เม.ย. 56 เรื่อง ประชุมคณะทำงานฯ ท่องเที่ยวเชิงธรรมะ 2/56
 
Untitled Document
   
รับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ smart city
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวพรพิรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City
เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการดำเนินโครงการปรับปรุงถนน
วันนี้ 14/12/60 เวลา 10.00 น. น.ส.พรพิรมย์ ศิริชนม์ ผอ.กล่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการดำเนินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายภูตะคาม - หนองกุง
ณ เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง ตำบลส่องดาว จังหวัดสกลนคร
ร่วมประชุม Video Conference
วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวพรภิรมย์ ศิริชนม์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ด้วยระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)
ประชุม ก.บ.จ.
วันที่14 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 16/2560 ณ ห้องเทสรังสี
ศาลากลางจังหวัดสกลนครในการนี้นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร และนางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ เข้าร่วมประชุมด้วย
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 

 

 

 

Website Hit Counters
เริ่มนับวันที ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖
by torranin

 


สำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1065 แฟกซ์. 0 4271 1065 e-mail : strategy_sn@hotmail.com