การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3 / 2559
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1 / 2559
     
    การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 5 / 2559
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4 / 2559
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3 / 2559
     
    การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 9 / 2558
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 8 / 2558
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 7 / 2558
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 6 / 2558
     
    การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1 / 2557
     
    การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 6 / 2556
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 5 / 2556
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 4 / 2556
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 3 / 2556
   
    รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1 / 2556

 

 

 


by torranin

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1065 แฟกซ์. 0 4271 1065 e-mail : sakon_spd@hotmail.com