Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
   

การประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ  9 จังหวัด
การประชุมผู้บริหารระดับสูง ครั้งที่ 20 (ณ แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว)
บันทึกข้อตกลงฯ

   
การเสวนา "แนวโน้มจีนต่อ AEC บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ตะวันตก"
เอกสารประกอบการบรรยาย
   
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมจังหวัดสกลนครเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
กำหนดการจัดการฝึกอบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
“ประเทศไทยและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

“การพัฒนาโลจิสติกส์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกุล
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการหอการค้าไทย
“การเพิ่มศักยภาพด้านการเกษตรปลอดภัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย เกษตรจังหวัด

“การศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

“การเพิ่มศักยภาพสินค้า OTOP ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย พัฒนาการจังหวัดสกลนคร

“การเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดย ททท. นครพนม
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


by torranin

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1065 แฟกซ์. 0 4271 1065 e-mail : sakon_spd@hotmail.com