- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตจังวหัดสกลนคร

- แผนบริหารความต่อเนื่องจังหวัดสกลนคร

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


by torranin

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดสกลนคร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. 0 4271 1065 แฟกซ์. 0 4271 1065 e-mail : strategy_sn@hotmail.com