ลักษณะสำคัญขององค์การ


คำสั่งมอบอำนาจและที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๘
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๙
แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑๐
กำหนดตำแหน่งประธานกรรมการ
ตามกฎก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖

แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการ
ดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
--------------------------------
มอบอำนาจ
รักษาราชการแทน
การดำเนินการทางวินัย
แบบ ดว.๑ (ข้อ ๑๙)
แบบ ดว.๒ (ข้อ ๒๐)
แบบ ดว.๓ (ข้อ ๓๑)
แบบ ดว.๔ (ข้อ ๓๑)
แบบ ดว.๕ (ข้อ ๔๐)
แบบ ดว.๖ (ข้อ ๕๓)
 

Untitled Document
ครงการฝึกอบรมหลักสูตร"เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional in Presention Technique: PPT) " โดยคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำโครงการเพื่อฝึกอบรมวิธีการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ จำนวน ๓๕ คน ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๓-๒๓๓๖ ,๐๘-๓๔๒๐๘๔๒
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กกลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ (Strategies for Professional Project Management and Evaluation: SPME) " โดยโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของภาครัฐและเอกชน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อฝึกจัดทำโครงการโดยนำกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒-๖๑๓-๒๓๓๖ ,๐๘-๓๔๒๐๘๔๒
   

เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานผู้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดสกลนคร (PMQA) วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

ผลการสำรวจการพัฒนาองค์การ (Organization Development Survey) ครั้งที่ ๒
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง : สายงานประเภทวิชาการ
 

Untitled Document
นร ๑๐๐๖/ว ๔ การกำหนดคุณสมบัติของบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ และการรับเงินประจำตำแหน่ง
นร ๑๐๐๘.๑/๓๕ การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน
นร ๑๐๐๖/ว ๒๑ การบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
นร ๑๐๐๖/ว ๒๐ การบรรจุผู้เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญกลับเข้ารับราชการ
นร ๑๐๐๘.๑/ว ๑๙ การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
นร ๑๐๐๘/ว ๑๕ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๖
นร ๑๐๐๘.๑/๓๐๗ การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีได้รับปริญญาเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบัติทั่วไปหรือมีลักษณะต้องห้ามฯ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการพลเรือน (แบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖)
แนวทางการพิจารณาเบื้องต้นในการกำหนดตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากรม ในภารกิจด้านบริหารงานคลังเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖
 
   
Untitled Document
นายจำเริญ ยุติธรรมสกุล ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  เขต ๑๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๕ มกราาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น๓ ศาลากลางจังหวัดสกลนค
 

 

 

 

 

 


Website counter
เริ่มนับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
by :pinluthaiสำนักงานจังหวัดสกลนคร 
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร  ๔๗๐๐๐
โทร. ๐๔๒ ๗๑๑๗๖๓ แฟกส์ : ๐๔๒ ๗๑๑๗๖๓   e-mail  : xxxxxxxx@gmail.com