การลดระยะเวลาในการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๖
 
                            คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลฯ
 
                            หนังสือแจ้งแผนลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ
 
                            แผนลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
                                        ** แผนลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑
                                        **แผนลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๒
 
                            หลักเกณฑ์การประเมินผล
 
                           ผลการดำเนินงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ
 
                           ผลการดำเนินงานลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติงานฯ รอบ ๖ เดือน
                                                                  
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."