Km จังหวัดสกลนคร
 
            รายงานผลการจัดการองค์ความรู้ ปี ๒๕๕๖
            แผนการจัดการความรู้ ปี ๒๕๕๖
            ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและผลการดำเนินงาน
               ของตัวชี้วััดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
            
           
               
                     
                      
 
                                            
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."