>>> การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
 
      >>> แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง นายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนและกำกับดูแลแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๗
    
     >>> การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ (เพิ่มเติมครั้งที่ 8)
     
      >>> การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ (เพิ่มเติมครั้งที่ 9 )