สถานที่ติดต่อ

                 สำนักงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
                 ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
                 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม
                 อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
                 ๔๗๐๐๐

เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๒๗๑๑๙๙๑         มือถือ  ๐๘๙๒๐๓๓๙๖๗
วาระงานรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ภาพกิจกรรมของผู้บริหาร