Untitled Document
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่2/2 พร้อมผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 11 ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 11 และคณะ ตรวจติดตามโครงการขุดลอกหนองย่างชิ้น บ้านหนองแอก ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง และโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำโสกนกเต้น บ้านสระแก้ว ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครมอบให้นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับและร่วมติดตามโครงการ โดยนายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมติดตามด้วย
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัด เข้าร่วมพิธีด้วย วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัดจังหวัดสกลนคร นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงพระกรุณาโปรดให้นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้แทนพระองค์ ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ณ วัดแจ้งแสงอรุณพระอารามหลวง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร และนายชรัญญา หย่องเอน ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมพิธีด้วย
วันที่ 19 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายนราวุฒิ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายอร่าม ศรีด้วง นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ นางสุภัค วรรณการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมงานด้วย วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 น. นายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 11 พร้อมคณะ เดินทางมาประชุมตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ และผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมด้วย วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร/หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 4ปี รอบใหม่ (พ.ศ.2561-2564) ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนครโดยมีส่วนราชการ จากจังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เข้าร่วมประชุม
วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบให้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนคร ออกตรวจชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม ในช่วงวันเข้าพรรษา ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร ผลปรากฎว่าได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ซึ่งมีผู้ประกอบการเพียงบางราย ที่ไม่ติดหรือแสดงฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจง อธิบาย แนะนำให้ผู้ประกอบการ ติดหรือแสดงฉลากฯให้ถูกต้องและชัดเจนแล้ว ในการนี้นายณฐกร สิงห์ศรี และนายอธิป คำคุณเมือง เจ้าหน้าที่ สคบ. ประจำจังหวัดสกลนคร ร่วมออกตรวจด้วย

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี และดร.กฤษณ์ กาญจนกุญชร ราชเลขาธิการ ในโอกาสเดินทางมาเปิดโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4 โดยเดินทางไปวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ในการสักการะพระธาตุเชิงชุม หลวงพ่อองค์แสน และเดินทางไปวัดป่าสุทธาวาส สักการะรูปหล่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และรูปหล่อหลวงปู่หลุย จันทสาโร ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับด้วย
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 น. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร มอบให้นายชรัญญา หยองเอ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคประจำจังหวัดสกลนคร ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายนราวุฒิ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ในฐานะเลขานุการและคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ย เข้าร่วมประชุมด้วย วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานแถลงข่าวจังหวัดสกลนครประจำสัปดาห์ ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นายสัมฤทธิ์ พุฒศรี ปลัดจังหวัดสกลนคร นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ในฐานะรองโฆษกจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมด้วย
วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนในพื้นที่และติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย ในการนี้นายนราวุฒิ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นางสาวหงษ์ทอง อภิวงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ นายชรัญญา หยองเอ่น ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล นางชุติมา มุ้งทอง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมทบทวนข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี รอบใหม่ ณ ห้องพระธาตุเชิงชุม ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้นางสาวพรพิรมย์ ศิริชนม์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด เข้าร่วมประชุมด้วย
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมภารกิจสำนักงานจังหวัดสกลนคร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสกลนคร และสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องภูริทัตโต ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ในการนี้มีวาระการประชุม ได้แก่การแนะนำข้าราชการใหม่ การปรับโครงสร้างสำนักงานจังหวัด พร้อมทั้งภารกิจในการดำเนินงานของสำนักงานจังหวัด เป็นต้น วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการนี้นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมด้วย
   

Untitled Document
 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ว ๒๘๐)
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสกลนคร
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑
 โครงการ "๑๒๐ ปี กระทรวงมหาดไทย : ศูนย์ดำรงธรรมนำรอยยิ้มสู่ประชาชน (smile line smile team 1567)
   
   
Untitled Document

วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานงานรัฐพิธี วันฉัตรมงคล ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นวันที่ระลึุกในการครบรอบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี มีปฐมบรมราชโองการในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยนชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยาม" ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

ถวายพวงดอกไม้พระราชทาน
      วันที่ 27 เมษายน 2559 นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้ารอรับการอัญเชิญพวงดอกไม้พระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณลานหินหน้าเทสกเจดีย์ เทสรังสีอนุสรณ์ วัดถ้ำขาม

 

 

 

 

 เริ่มนับ ๒๓   เมษายน ๒๕๕๖
Free Hit Counters
HTML Counter


สำนักงานจังหวัดสกลนคร 
ศาลากลางจังหวัดสกลนคร  อ.เมือง  จ.สกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐๔๒ ๗๑๑๗๖๓ แฟกส์ : ๐๔๒ ๗๑๑๗๖๓   e-mail  : sakonnakhon@moi.go.th