สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
                             
                              แบบรายงานการตรวจสอบทรัพย์สินย์
                             
                            
 
 
                            
 
                             
                            
 
                             
 
                            
            ศาลากลางจังหวัดชั้น 4   โทร/โทรสาร ๐๔๒ ๗๑๓ ๙๗๒     
                             
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."