รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียด
                              รายงานผลการกำหนดราคากลางและรายละเอียด
                             
                              รายละเอียด
                             
                               รายละเอียด ต่อ
 
                                        รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ (ภายนอกอาคาร)
                            
                              รายละเอียดและเงื่อนไขการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโดยรอบ (ภายนอกอาคาร) ต่อ
                             
                             โครงการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                            
                      
                             
 
                            
            สำนักงานจังหวัดสกลนคร กลุ่มงานอำนวยการ  โทร/โทรสาร ๐๔๒ ๗๑๑ ๗๖๓     
                             
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."