คณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
จังหวัดสกลนคร
                             
                              รายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
                             
                              รายงานการประชุมย้อนหลัง
 
                                        การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
                            
                              หนังสือสั่งการและแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
                             
                              เกณฑ์ราคาและคุณลักษณะ
                            
                             ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
                             
 
                            
            สำนักงานจังหวัดสกลนคร กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  โทร/โทรสาร ๐๔๒ ๗๑๑ ๒๕๐        
                             
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."