สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
                             
                              1.PresentationEDITED
                             
                              2.PresentationEDITED
 
                              3.NESOB
                            
                              4.NESOB
                             
             
                            
  
                             
 
                            
            สำนักงานจังหวัดสกลนคร กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด โทร/fax : ๐๔๒-๗๑๑๐๖๕
                             
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."