หนังสือสั่งการและแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๑๗๔๘/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสกลนคร

CLICK

หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/๑๖๕๘๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัด

CLICK

หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/๑๖๕๙๑ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดสกลนคร CLICK
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๖๘๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย CLICK
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๔๑๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง การพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย CLICK
หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๘๙๒๙ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย CLICK
หนังสือจังหวัดสกลนคร ที สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๘๙๓๐ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย CLICK
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๑๑๘ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวทางการพิจารณาโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย CLICK
หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๔๒๘๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อถือปฏิบัติ CLICK
๑๐ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๒๑๐.๕/๗๖๔ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อถือปฏิบัติ CLICK
๑๑  หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๗๐๗๒ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ CLICK
๑๒ หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๗๐๗๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ CLICK
๑๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๙๗๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ CLICK
๑๔ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๗๔๐๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ CLICK
๑๕ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๗๔๑๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ CLICK
๑๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๙๘๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง ข้อกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์สำหรับงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ CLICK
๑๗ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๒๐๕๖๕ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การตั้งชื่อโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียน CLICK
๑๘ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๔๔๕๙ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานผลการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ CLICK
๑๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๓๔๒๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เรื่อง รายงานผลการจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ CLICK
๒๐ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๓๗๒๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ CLICK
๒๑ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๖๘๒๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ CLICK
๒๒ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๖๘๒๒ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ CLICK
๒๓ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๑๕๖๐ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ CLICK
๒๔  หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๔๗๘๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ CLICK
๒๕ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๔๗๘๑ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การปฏิบัติตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ CLICK
๒๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๑๘๗๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ เรื่อง ตอบข้อหารือการพิจารณาใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ CLICK
๒๗ หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๑๑๙๖ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย CLICK
๒๘ หนังสือจังหวัดสกลนคร ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๑๑๙๗ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย CLICK
๒๙ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๒๗๑๘ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เรื่อง ทบทวนแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย CLICK
๓๐ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๖๕๒๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเสนอหนังสือขออนุมัติโครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ CLICK
๓๑ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๖๔๙๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและแท็บเล็ต CLICK
๓๒ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๖๔๙๔ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและแท็บเล็ต CLICK
๓๓  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๑๐.๕/ว ๔๒๑๘ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกระดานอิเล็กทรอนิกส์ กระดานอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กและแท็บเล็ต CLICK
๓๔ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๗๑๔๕ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบให้จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท CLICK
๓๕ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๖.๑/ว ๑๗๑๔๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบให้จังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท CLICK
๓๖ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ สน ๐๒๑๐.๕/ว ๔๔๑๘ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบให้ส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ภายในวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท CLICK
๓๗ หนังสือจังหวัดสกลนคร ที่ สน ๐๐๑๗.๑/ว ๑๔๙๘๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ CLICK
๓๘ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย CLICK