>>>วันที่ 14-09-60 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ รายการ
                             
  >>>วันที่ 20-09-60 (ฉบับจริง) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ รายการ
 
  >>>วันที่ 21-11-60 (???????????????????) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอัเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 
                            
            สำนักงานจังหวัดสกลนคร กลุ่มงานอำนวยการ  โทร/โทรสาร ๐๔๒ ๗๑๑ ๗๖๓
                             
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."