>>>วันที่ 14-09-60 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ รายการ
                             
  >>>วันที่ 20-09-60 (ฉบับจริง) ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดสกลนคร จำนวน ๕ รายการ
 
                           
 
 
                            
            สำนักงานจังหวัดสกลนคร กลุ่มงานอำนวยการ  โทร/โทรสาร ๐๔๒ ๗๑๑ ๗๖๓
                             
"...อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร..."