สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของสำนักงานจังหวัดสกลนคร

ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

มกราคม

มกราคม

กุมภาพันธ์ กุมภาพันธ์
มีนาคม มีนาคม
เมษายน เมษายน
พฤษภาคม พฤษภาคม
มิถุนายน มิถุนายน
กรกฎาคม เดือน กรกฎาคม 
สิงหาคม เดือน สิงหาคม
กันยายน เดือน กันยายน
ตุลาคม เดือน ตุลาคม
พฤศจิกายน เดือน พฤศจิกายน
ธันวาคม เดือน ธันวาคม