สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม  
เดือนเมษายน เดือนเมษายน เดือนเมษายน เดือนเมษายน เดือนเมษายน เดือนเมษายน  
เดือน พฤษภาคม เดือน พฤษภาคม เดือน พฤษภาคม เดือน พฤษภาคม เดือน พฤษภาคม เดือนพฤษภาคม  
เดือน มิถุนายน เดือน มิถุนายน เดือน มิถุนายน เดือน มิถุนายน เดือน มิถุนายน เดือนมิถุนายน  
เดือน กรกฎาคม   เดือน กรกฎาคม  เดือน กรกฎาคม  เดือน กรกฎาคม  เดือน กรกฎาคม  เดือนกรกฎาคม  
เดือน สิงหาคม เดือน สิงหาคม เดือน สิงหาคม เดือน สิงหาคม เดือน สิงหาคม เดือนสิงหาคม  
เดือน กันยายน เดือน กันยายน เดือน กันยายน เดือน กันยายน เดือน กันยายน เดือนกันยายน  
เดือน ตุลาคม เดือน ตุลาคม เดือน ตุลาคม เดือน ตุลาคม เดือน ตุลาคม เดือนตุลาคม  
เดือน พฤศจิกายน เดือน พฤศจิกายน เดือน พฤศจิกายน เดือน พฤศจิกายน เดือน พฤศจิกายน เดือนพฤศจิกายน  
เดือน ธันวาคม เดือน ธันวาคม เดือน ธันวาคม เดือน ธันวาคม เดือน ธันวาคม เดือนธันวาคม