สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน เดือนเมษายน เดือนเมษายน เดือนเมษายน เดือนเมษายน
เดือน พฤษภาคม เดือน พฤษภาคม เดือน พฤษภาคม เดือน พฤษภาคม เดือน พฤษภาคม
เดือน มิถุนายน เดือน มิถุนายน เดือน มิถุนายน เดือน มิถุนายน เดือน มิถุนายน
เดือน กรกฎาคม   เดือน กรกฎาคม  เดือน กรกฎาคม  เดือน กรกฎาคม  เดือน กรกฎาคม 
เดือน สิงหาคม เดือน สิงหาคม เดือน สิงหาคม เดือน สิงหาคม เดือน สิงหาคม
เดือน กันยายน เดือน กันยายน เดือน กันยายน เดือน กันยายน เดือน กันยายน
เดือน ตุลาคม เดือน ตุลาคม เดือน ตุลาคม เดือน ตุลาคม เดือน ตุลาคม
เดือน พฤศจิกายน เดือน พฤศจิกายน เดือน พฤศจิกายน เดือน พฤศจิกายน เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม เดือน ธันวาคม เดือน ธันวาคม เดือน ธันวาคม เดือน ธันวาคม