สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร.

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

เดือน มกราคม

เดือน มกราคม

เดือนกุมภาพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์
เดือนมีนาคม เดือนมีนาคม
เดือนเมษายน เดือนเมษายน
เดือน พฤษภาคม เดือน พฤษภาคม
เดือน มิถุนายน เดือน มิถุนายน
เดือน กรกฎาคม   เดือน กรกฎาคม 
เดือน สิงหาคม เดือน สิงหาคม
เดือน กันยายน เดือน กันยายน
เดือน ตุลาคม เดือน ตุลาคม
เดือน พฤศจิกายน เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม เดือน ธันวาคม