นายพัณณ์เดชน์ ศรีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในนามผู้แทนจังหวัดสกลนคร

เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร )

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมปรินซ์ บอลรูม ๒ – ๓ อาคาร ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

 

*************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

***********************************

 

                   ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบ ในส่วนกลางระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) และในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด  (หนึ่งจังหวัด หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และเพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานของรัฐในกระทรวง และจังหวัดนั้นๆ ได้ศึกษาเป็นต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการใน ซึ่งจังหวัดสกลนครได้พิจารณาคัดเลือกศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของสำนักงานจังหวัดสกลนครเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดังกล่าว             จากการที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกตรวจประเมินเพื่อให้คะแนนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ผลปรากฏว่าสำนักงานจังหวัดสกลนคร ได้คะแนน ๒๘๗ คะแนน (จากคะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๖ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการประจำจังหวัดสกลนคร และได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือใน (MOU) การเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐระดับจังหวัด ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และและได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

                   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ในงานสัมมนาทางวิชาการประจำปีของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายพัณณ์เดชน์ -ศรีจันทร์) เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมปรินซ์ บอลรูม ๒ – ๓ อาคาร ๑ ชั้น ๑๑ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

                   อนึ่ง มีบุคลากรของสำนักงานจังหวัดสกลนคร ได้แก่ นายจันทร คำศรี ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ได้รับมอบประกาศเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากการผ่านการทดสอบตามโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕

                        ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จังหวัดสกลนครได้พิจารณาส่ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร และสำนักงานสถิติจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมโครงการพัฒนาหน่วยงานต้นแบบของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคาดว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานต้นแบบต่อไป

 

 

*******************************