มติคณะรัฐมนตรี/มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมา ใช้ในการพิจารณา
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี โครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ( ๓๐ บาท รักษาทุกโรค)
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ประมวลข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ภัยแล้ง
ประมวลข้อมูลมติ คณะรัฐมนตรี การรับจำนำข้าว

ประมวลข้อมูลมติ คณะรัฐมนตรี การรับจำนำข้าว ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ ๑

ประมวลข้อมูลมติ คณะรัฐมนตรี การรับจำนำข้าว ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ ๒

การแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

การทำการเกษตรแบบมีสัญญา

การให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

<br/>

<br/>

<br/>

<br/>

รวมประมวลมติคณะรัฐมนตรี