ที่ตั้งสำนักงาน

 

ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัดสกลนคร

สำนักงานจังหวัดสกลนคร : ศาลากลางจังหวัดชั้น 2
ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง   จังหวัดสกลนคร 47000
โทร./โทรสาร 0-4271-1065
e-mail : sakonnakhon@moi.go.th