::::::::เว็บไซต์จังหวัดทั่วประเทศ::::::::::


ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

จังหวัดสกลนคร เข้ารับมอบโล่รางวัลหน่วยงานต้นแบบในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

ระเบียบสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณ

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

Official Information Act, B.E. 2540

ประกาศที่ออกตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร  

สำนักนายกรัฐมนตรี  

สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)

ตรวจสอบภายใน

 

มาตรา 9(1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณา วินิจฉัยดังกล่าว(คำสั่งอนุมัติ/อนุญาต รายงานการประชุม)

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

มาตรา 9(2)

นโยบายของหน่วยงาน/นโยบายของผู้บริหารหน่วยงาน

-นโยบายในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดสกลนคร

-ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒

มาตรา 9(3)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

-แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร

มาตรา 9(4)
คู่มือ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่
มาตรา 9(5)
สิ่งพิมพ์ที่มีการอ้างอิงถึงในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 วรรคสอง (ไม่มีภารกิจ)
มาตรา 9(6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุกกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

- สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารศาลากลางจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

มาตรา 9(7)
มติคณะรัฐมนตรี/มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมา ใช้ในการพิจารณา
มาตรา 9(8)

1 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา
2 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.๑)

3 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (ไม่มีภารกิจ)กฏ มติ ครม. ข้อบังคับ และข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗

 

โครงสร้าง อำนาจ หน้าที่

สถานที่ตั้ง

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ (ฉบับปรับปรุง)
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๕๒
นโยบายในการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัดสกลนคร

 

 


 

 

พัฒนาและออกแบบโดย

Free Hit Counters
จำนวนผู้เข้าชม
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังงหวัด   สำนักงานจังหวัดสกลนคร
webmaster>>> 042 711 065 มท. 48523 E-Mail Address >>> sakonnakhon@moi.go.th
Power by:::::Deeply_Pisces@hotmail.com