สถานที่ตั้ง: สำนักงานจังหวัดสกลนครชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนหน้าศูนย์ราชการ        ต.ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ.สกลนคร       
 
   
 
 
   
 
  ระเบียบสำนักงาน ก.พ.ร. ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณ         
  พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
        Official Information Act, B.E. 2540
         ประกาศที่ออกตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
   
 
     ประกวดราคา
     สอบราคา
     E-Auction
     สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    สำนักนายกรัฐมนตรี
        สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
        ตรวจสอบภายใน
      
   
 
     กระทรวงมหาดไทย
   - สำนักงานจัุงหวัดสกลนคร
   - ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร
   - ที่ดินจังหวัดสกลนคร
   - พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
   - โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสกลนคร
     กระทรวงการคลัง
   - สำนักงานคลังจังหวัด
     กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   - เกษตรจังหวัดสกลนคร
   - เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
   - สหกรณ์จังหวัดสกลนคร
   - ประมงจังหวัดสกลนคร
   - ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
     กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
   - แรงงานจังหวัดสกลนคร
   - สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
   - ประกันสังคมจังหวัดสกลนคร
   - จัดหางานจังหวัดสกลนคร
     กระทรวงพาณิชย์
   - พาณิชย์จังหวัดสกลนคร
     กระทรวงอุตสาหกรรม
   - อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร
     กระทรวงสารธารณสุข
   - สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
     กระทรวงศึกษาธิการ
   - เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1
   - เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2
   - เขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
     กระทรวงคมนาคม
   - ขนส่งจังหวัดสกลนคร
     กระทรวงยุติธรรม
   - คุมประพฤติจังหวัดสกลนคร
   - บังคับคดีจังหวัดสกลนคร
   - เรือนจำจังหวัดสกลนคร
     กระทรวงเทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   - สถิติจังหวัดสกลนคร
     กระทรวงงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   - พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
     กระทรวงวัฒนธรรม
   - วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร
     กระทรวงพลังงาน
   - พลังงานจังหวัดสกลนคร
     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาิติและสิ่งแวดล้อม
   - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   - ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   - สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร
     สำนักนายกรัฐมนตรี
   - ประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
     อำเภอ
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ิ่น
   - องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
   - เทศบาลเมืองสกลนคร
   
 
Web Design Factory
จำนวนผู้เยี่ยมชม
 
              
 
   
 
         
 

ติดต่อเรา >>>> สำนักงานจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนหน้าศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร โทร./โทรสาร 0-4271-1065