๑. ให้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครวันละ ๔ คน  โดยให้มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัดสกลนคร จำนวน ๒ คน และ เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการต่างๆ ให้มาปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สัปดาห์ละ ๑ วัน วันละ ๒ ส่วนราชการ  
     
   ๒. หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร    
  ๒.๑ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการแก่ประชาชน  
  ๒.๒ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติราชการ อื่นๆ  
  ๒.๓ รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากทุกช่องทาง ดังนี  
  (๑) ประชาชนมาร้องเรียนด้วยตนเองต่อผู้ว่าราชการจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร  
  (๒) ร้องเรียนทางโทรศัพท์  
  (๓) จดหมายหรือหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร  
  (๔) ส่วนราชการส่งเรื่องให้ดำเนินการ เช่น สำนักราชเลขาธิการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยหรืออื่นๆ  
       - ช่องทางออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์จังหวัดสกลนคร http://www.sakonnakhon.go.th สื่อสังคมออนไลน์ (facebook,Line)  
       - เว็บไซต์ศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร http://www.sakonnakhon.go.th/damrongtham  
  ๓. แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร  
  ๓.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและวิธีการปฏิบัติราชการให้ดำเนินการดังนี้  
  (๑) สอบถามประชาชนที่มาขอรับบริการ วิเคราะห์ตรวจสอบเรื่อง  
  (๒) อธิบาย ชี้แจง แนะนำ หรือประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล  
  (๓) บันทึกลงในทะเบียนเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย/วิธีการปฏิบัติราชการ  
  (๔) ขอความร่วมมือประชาชนที่มาขอรับบริการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการ  
  ๓.๒ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ มีขั้นตอนดำเนินการดังต่อไปนี้  
  ๓.๒.๑ การวิเคราะห์เรื่อง  
  (๑) กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ (ไม่มีชื่อ - สกุลผู้ร้อง ไม่มีที่อยู่ผู้ร้อง หรือข้อมูลอื่นที่สามารถติดต่ได้) ไม่ให้รับเรื่องไว้พิจารณาและจำหน่ายเรื่องออกจากสารบบ เว้นแต่กรณีมีพยานแวดล้อมปรากฎชัดเจนตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนให้รับเรื่องไว้พิจารณา  
 

(๒) กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ไม่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้ดำเนินการดังนี้

 
       - สอบถามรายละเอียด ตรวจสอบเบื้องต้นว่าเรื่องดังกล่าวมีส่วนราชการใดที่เป็นผู้ร้บผิดชอบ เพื่อประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  
       - หากวิเคราห์เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้วไม่ทราบแน่ชัดว่าเรื่องอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ให้เสนอหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนครเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการ  
       - กรณีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มีส่วนราชการรับผิดชอบหลายส่วนราชการ ให้ประสานทุกส่วนราชการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
  ๓.๒.๒ การประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
  (๑) ให้โทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศุนย์ดำรงธรรมของส่วนราชการนั้นๆ มารับเรื่องที่ศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครในทันที แล้วให้บันทึกในทะเบียนที่ศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครจัดไว้ โดยกำหนดให้รายงานผลภายใน ๗ วันทำการ และให้บันทึก ชื่อ-สกุล และเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่มารับเรื่องไว้  
  (๒) ส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ตามข้อ ๓.๒.๒ (๑) ให้หัวหน้าส่วนราชการผ่านทาง Line หรือโทรสาร (FAX) หรือโทรศัพท์ประสานหัวหน้าส่วนราชการนั้นโดยตรง พร้อมทั้งแจ้งระยะเวลากำหนดรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบภายใน ๗ วันทำการ  
  (๓) กรณีมีเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ในพื้นที่ระดับอำเภอ และอำเภอไม่สามารถเดินทางมาชี้แจงได้ในทันที ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ใช้การสื่อสารทางโชเซียลมีเดีย ส่งข้อมูลตรงถึงนายอำเภอ แล้วจึงส่งเอกสารแจ้งตามระบบปกติ และให้นายอำเภอรายงานผลการดำเนินการให้ทราบทางโซเซียลมีเดีย ภายใน ๗ วัน และแจ้งเป็นเอกสารตามระบบปกติในภายหลัง  
  ๓.๒.๓ การรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
  (๑) เมื่อส่วนราชการได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครผ่านทางระบบ Line หรือช่องทางอื่นใด ให้ส่วนราชการรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครทราบผ่านทางระบบ Line หรือช่องทางอื่นใดมาที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร (ID Line คือ damrongthamsakon) หรือประสานเจ้าหน้าที่ฯ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ภายใน ๗ วันทำการ โดยต้องมีข้อมูลสาระสำคัญ คือ มูลเหตุของปัญหา และ/หรือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ ข้อเสนอแนะ  
  (๒) การเสนอหรือรายงานเป็นเอกสาร ให้ส่วนราชการที่ได้รับเรื่องจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สรุปสาระสำคัญ คือ มูลเหตุของปัญหา และ/หรือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น พร้อมทั้งแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา ผลการชี้แจงให้ผู้ร้องทราบ ข้อเสนอแนะ แจ้งศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ภายใน ๗ วันทำการ  
  (๓) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพิจารณารายงานตามข้อ ๓.๒.๒ (๒) แล้วมีความเห็นหรือสั่งการประการใด ให้สำเนาเรื่องดังกล่าวส่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครอีกครั้ง  
  (๔) ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดสกลนครที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำศุนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบประจำสัปดาห์ และสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้พิจารณาสั่งการให้รายงาน  
  ๓.๒.๔ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รายงานผลการดำเนินงาน โดยไม่แจ้งปัญหา/อุปสรรค/ ขอขยายระยะเวลา ให้สำนักงานจังหวัดสกลนคร ดำเนินการ ดังนี้  
  (๑) แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ผ่านทางระบบ Line ถึงหัวหน้าส่วนราชการ ดดยกำหนดให้รายงานภายใน ๕ วันทำการ แล้วให้แจ้งเป็นหนังสือตามปกติ  
  (๒) หากยังไม่ได้รับรายงาน ให้แจ้งเตือนครั้งที่ ๒ ผ่านทางระบบ Line ถึงหัวหน้าส่วนราชการ โดยกำหนดให้รายงานภายใน ๓ วันทำการ แล้วให้แจ้งเป็นหนังสือตามปกติ  
  (๓) หากยังไม่ได้รับรายงาน ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนครจะรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป  
  ๔. การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศุนย์ดำรงธรรมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติหรือปรับใช้ตามแนวทางนี้  
     
     
     
     
 
สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐๔๒-๗๑๒๐๙๔ , ๐๙๒-๔๐๙๒๒๕๖
 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
page counter