คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๔๖๙/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ให้มาปฏิบัติงานที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร (เดือนกันยายน ๒๕๕๗)
 
      คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๒๗๐/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้มาปฏิบัติงานที่ศูนย์ดำรงธรมจังหวัดสกลนคร
 
      คำสั่งจังหวัดสกลนคร ที่ ๒๑๕๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ดำรงธรรม
 
 
     
     
     
 
     
      ประกาศจังหวัดสกลนคร ฉบับที่ ๒๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
     
     
     
     
 
สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร
ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐
โทร. ๐๔๒-๗๑๒๐๙๔ , ๐๙๒-๔๐๙๒๒๕๖
 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม
Web Counters
page counter