ทำเนียบรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
จังหวัด
หมายเหตุ
1
นายพิบูลย์ ธุรภาคพิบูล                                       ถึง 31 ตุลาคม 2518
สน.
2
นายเสถียร จันทรจำนงค์ 1 พฤศจิกายน 2518       ถึง 31 ตุลาคม 2519
สน.
 
3
นายจริญญา พึ่งแสง 1 พฤศจิกายน 2519       ถึง 15 ตุลาคม 2522
สน.
 
4
นายสมพงษ์ พันธ์สุวรรณ 16 ตุลาคม 2522           ถึง 30 กันยายน 2523
สน.
 
5
นายสงัด จันทร์แช่มช้อย 1 ตุลาคม 2523             ถึง 31 มีนาคม 2534
สน.
 
6
พันตรีอรุณ สังฆสุบรรณ 1 เมษายน 2524            ถึง 1 ตุลาคม 2528
สน.
 
7
เรืออากาศตรีประกฤติ ร่วมวงค์ 1 ตุลาคม 2528             ถึง 30 กันยายน 2531
สน.
 
8
ร้อยตรีบุญเลิศ โรจนาลักษณ์ 1 ตุลาคม 2530             ถึง 30 กันยายน 2531
สน.
 
9
นายอำนวย ยอดเพชร 1 ตุลาคม 2531             ถึง 30 กันยายน 2533
สน.
 
10
ร้อยตรีวิชัย โพธิ์สุพรรณพงศ์ 1 ตุลาคม 2532             ถึง 2 ตุลาคม 2533
สน.
 
11
ร้อยตรีประวัติ อธิปัญญา 3 ตุลาคม 2533             ถึง 30 กันยายน 2538
สน.
เกษียณปี 38
12
นายประภา ยุวานนท์ 3 ตุลาคม 2533             ถึง 30 กันยายน 2535
สน.
 
13
นายนรินทร์ พานิชกิจ 2 ตุลาคม 2535          ถึง 30 พฤศจิกายน 2536
สน.
 
14
นายอุบล เอื้อศรี 1 ธันวาคม 2536           ถึง 30 กันยายน 2537
สน.
 
15
นายชนินทร์ บัวประเสริฐ 1 ตุลาคม 2537             ถึง 21 กันยายน 2540
สน.
 
16
นายสุนทร จัตุชัย 1 ตุลาคม 2538             ถึง 19 ตุลาคม 2540
สน.
 
17
นายพนัศ ศกุนตนาค 22 กันยายน 2540         ถึง 19 ตุลาคม 2540
สน.
 
18
นายบุญสอด วิเชียรสวรรค์ 20 ตุลาคม 2540           ถึง 30 กันยายน 2541
สน.
 
19
นายสุธี มากบุญ 20 ตุลาคม 2540           ถึง 30 กันยายน 2541
สน.
 
20
นายวีรศักดิ์ พรพิบูลย์ 1 ตุลาคม 2541             ถึง 3 ตุลาคม 2542
สน.
 
21
นายวิทย์ ลิมานนท์วราไชย 1 ตุลาคม 2541             ถึง 3 ตุลาคม 2542
สน.
 
22
ม.ลประทีป จรูญโรจน์ 4 ตุลาคม 2542             ถึง 30 กันยายน 2543
สน.
 
23
นายชูศักดิ์ กราบไกรแก้ว 4 ตุลาคม 2542             ถึง 30 กันยายน 2543
สน.
เกษียณปี 43
24
นายสุนทร จัตุชัย 2 ตุลาคม 2543             ถึง 30 กันยายน 2544
สน.
เกษียณปี 44
25
นายชวน รุ่งสิรินันท์พร 2 ตุลาคม 2543             ถึง 30 กันยายน 2546
สน.
 
26
นายยงยุทธ นิ่มสุวรรณ 1 ตุลาคม 2544             ถึง 30 กันยายน 2546
สน.
เกษียณปี 46
27
นายวีระ ชัยพิมลผลิน 1 ตุลาคม 2546             ถึง 30 กันยายน 2548
สน.
เกษียณปี 48
28
นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ 1 ตุลาคม 2546             ถึง 30 กันยายน 2547
สน.
 
29
นายวิรัช พ่วงทิพากร 1 ตุลาคม 2547             ถึง ปัจจุบัน
สน.
 
30
นายชัยวัฒน์ รัฐขจร 25 ตุลาคม 2548           ถึง ปัจจุบัน
สน.