ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
 
   
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
จังหวัด
หมายเหตุ
1
พระยาประจันตะประเทศธานี
-
สน.
2
พระพิษัยสิทธิกรรม
-
สน.
3
พระเลิศแหล่งหล่ม
1 เมษายน 2451          ถึง 31 มีนาคม 2454
สน.
4
พระยาสกลกิจวิจารย์
1 เมษายน 2454          ถึง 26 กันยายน 2471
สน.
5
พระอนุบาลสกลเขต
8 กันยายน 2471          ถึง 31 มีนาคม 2473
สน.
6
พ.ท. พระณรงค์ฤทธี
1 เมษายน 2474          ถึง 26 กันยายน 2474
สน.
7
พระตราษบุรีศรีสมุทรเขต
1 มีนาคม 2474           ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2476
สน.
8
หลวงบริบาลนิคมเขต
14 มีนาคม 2476         ถึง 31 มีนาคม 2478
สน.
9
พ.ต.ท. หลวงไกลกลางณรงค์
1 เมษายน 2478          ถึง 11 พฤษภาคม 2480
สน.
10
หลวงเกษม  ประศาสน์
12  พฤษภาคม 2480   ถึง   1 สิงหาคม 2481
สน.
11
พระบรรณศาสน์สาธร
2   สิงหาคม 2481        ถึง   31 มีนาคม 2482
สน.
12
นายสุข   ฉายาชวลิต
1 เมษายน 2482          ถึง 30 เมษายน 2484
สน.
13
ขุนศุภกิจวิเลขการ
1 พฤษภาคม 2484      ถึง 31 พฤษภาคม 2487
สน.
14
นายเติม ศิลปี
1 มกราคม 2488         ถึง   30 กันยายน 2489
สน.
15
พ.ต.ท. หลวงนเรนทร เสนี
1 พฤษภาคม 2489      ถึง 30 ตุลาคม 2490
สน.
16
นายชู  สุคนธมัติ
24 พฤษภาคม 2490    ถึง 15 ธันวาคม 2490
สน.
17
นายเพชร    บูรณะวรศิริ
23 ธันวาคม 2490       ถึง 2 กันยายน 2493
สน.
18
พ.ต.อ. เสนาะศักดิ์  คิวสกุล
4 กันยายน 2493         ถึง 13 ตุลาคม 2495
สน.
19
พ.ต.อ. เนื่อง  รายะนาค
4 พฤศจิกายน 2495     ถึง 22 พฤษภาคม 2500
สน.
20
พ.ต.อ. นิรันดร   ชัยนาม
23 พฤษภาคม 2500    ถึง 8 มกราคม 2503
สน.
21
นายเที่ยง   เฉลิมช่วง
9 มกราคม 2503         ถึง 2 มกราคม 2505
สน.
22
นายสุพัฒน์   วงษ์วัฒนะ
3 มกราคม 2505         ถึง 1 พฤษภาคม 2506
สน.
23
นายโบแดง   จันตะเสน
6 ธันวาคม 2506          ถึง 30 พฤศจิกายน 2511
สน.
24
นายจรูญ   โลกะกะลิน
24 ตุลาคม 2511         ถึง 30 กันยายน 2514
สน.
25
นายสอน   สุทธิสาร
4 ตุลาคม 2514           ถึง 30 กันยายน 2518
สน.
26
นายพิบูลย์   ธุรภาคพิบูล
1 ตุลาคม 2518           ถึง 1 ตุลาคม 2519
สน.
27
นายสมพร   กลิ่นพงษา
1 ตุลาคม 2519           ถึง 30 กันยายน 2520
สน.
28
นายวิเชียร   วิมลศาสตร์
1 ตุลาคม 2520           ถึง 30 กันยายน 2521
สน.
29
นายสายสิทธิ  พรแก้ว
1 ตุลาคม 2521           ถึง 30 กันยายน 2524
สน.
30
นายปรีชา    พงศ์อิศวรานันท์
1 ตุลาคม 2524           ถึง 30 กันยายน 2527
สน.
31
นายพีระ   บุญจริง
1 ตุลาคม 2547           ถึง 30 กันยายน 2531
สน.
32
นายถนอม   ชาญนุวงศ์
1 ตุลาคม 2531           ถึง 30 กันยายน 2534
สน.
33
นายสุพร   สุภสร
1 ตุลาคม 2534           ถึง 30 กันยายน 2535
สน.
34
นายอำนวย   ยอดเพชร
1 ตุลาคม 2535           ถึง 30 กันยายน 2536
สน.
35
เรือตรีสุนัย   ณ อุบล
1 ตุลาคม 2536           ถึง 30 กันยายน 2538
สน.
36
นายเกียรติพันธ์ น้อยมณี
1 ตุลาคม 2538           ถึง 30 กันยายน 2539
สน.
37
นายโยธิน   เมธชนัน
1 ตุลาคม 2539           ถึง 19 ตุลาคม 2540
สน.
38
์นายรุ่งฤทธิ์   มกรพงศ์
16 ตุลาคม 2540         ถึง 31พฤษภาคม 2543
สน.
39
นายชัยสิทธิ์   โหตระกิตย
1 มิถุนายน 2543         ถึง 30 กันยายน 2544
สน.
40
นายทวีป   เทวิน
1 ตุลาคม 2544           ถึง 27 ตุลาคม 2545
สน.
41
นายพีรพล   ไตรทศาวิทย์
28 ตุลาคม 2545         ถึง 4 มิถุนายน 2546
สน.
42
นายปานชัย   บวรรัตนปราณ
5 มิถุนายน 2546         ถึง 30 กันยายน 2548
สน.
43
นายปรีชา   กมลบุตร
1 ตุลาคม 2548           ถึง 30 กันยายน 2550
สน.
44
นายไพรัตน์   สกลพันธ์ 1 ตุลาคม 2550           ถึง 5 พฤษภาคม 2551
สน.
45
นายสุวัฒน์ ตันประวัติ 6 พฤษภาคม 2551      ถึง 19 ตุลาคม 2551
สน.
46
นายวิทยา ผิวผ่อง 20 ตุลาคม 2551         ถึง 15 มีนาคม 2552
สน.
47
นายสมบัติ   ตรีวัฒน์สุวรรณ 16 มีนาคม 2552         ถึง 13 กันยายน 2553
สน.
48
นายอำนาจ  ผการัตน์ 1 ตุลาคม 2553           ถึง 30 กันยายน 2554
สน.
49
นายจรินทร์  จักกะพาก
28 พฤศจิกายน 2554    ถึง 7 ตุลาคม 2555
สน.
50
นายบุญส่ง   เตชะมณีสถิตย์ 8 ตุลาคม 2555            30 กันยายน 2558
สน.
51
นายอดิศักดิ์   เทพอาสน์ 1 ตุลาคม 2558    30 กันยายน 2559
สน
52
นายวิทยา   จันทร์ฉลอง 1 ตลาคม 2559  ถึง 30 กันยายน 2562
สน
52
นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ 1 ตลาคม 2562  ถึง 30 กันยายน 2564
สน
53
นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ 1 ตลาคม 2564  ถึง ปัจจุบัน
สน