การควบคุมภายใน

 -  ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายในพ.ศ. ๒๕๔๔
 -  รูปแบบการรายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ (ข้อ ๕)
  -   ตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. 2544 เล่มที่ 2 (รายงานตามระเบียบฯ ข้อ 6) รวมทั้งแบบประเมินและแบบรายงาน
  -  ตอบข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบและมาตรฐานการควบคุมภายใน
  - powerpoint ระบบควบคุมภายใน
  - powerpoint การประเมินผลระบบควบคุมภายใน
   - คำแนะนำการใช้แบบฟอร์มต่าง ๆ