[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by Programmer - Thailand.


 
 • ประวัติความเป็นมา
 • แหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัด
 • สภาพทั่วไป พื้นที่ อาณาเขต
 • ประเพณี วัฒนธรรม
 • แผนที่จังหวัดสกลนคร
 •  
 • ผู้บริหาร
 • นัดงานผู้บริหาร
 • ทำเนียบผู้บริหาร
 •  
 • แผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี
 • โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 • คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 • การจัดการองค์ความรู้ (KM)
 • การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
 • การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 • การประกาศหลักเกณฑ์วิธีการประเมิน ประจำปี
 •  
 • ศูนย์ข้อมูลกลางจังหวัด
 • การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
 • แบบรายงานทรัพย์สินกลุ่มจังหวัดฯ
 • ระบบ GIS
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จังหวัดสกลนคร
 • แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • สรุปทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ •   
  หนังสือนำคำสั่งการมอบอำนาจ
  สรุป มติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ผลการประกวดคำขวัญ ภายใต้แนวคิด "Zero tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"จังหวัดสกลนคร
  เชิญชวนส่งผลงานการประกวดคำขวัญภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่่ทนต่อการทุจริต"
  คำสั่งการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 18)
  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลิกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง
  คำสั่งการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด(แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 17)
  หนังสือเวียนคำสัั่งมอบอำนวจ การจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลืกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
  แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม 4 ข้อของนายกรัฐมนตรี
  หนองหาร : การขับเคลื่อนแผนแม่บทการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลสคร (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
  สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร
  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
  ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหัดสกลนคร พ.ศ.
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท (อาคารพาณิชย์ประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัด
  แผนปฏิบัติราชการด้านการปราบปรามทุจริจ ปี 2560
  รายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตของงาน (TOR : Term of reference) โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดสกลนคร กิจกรรมประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมประเพณีสกลนครเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่สากล
  แบบแสดงความคิดเห็น เรื่องการออกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย และร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท (อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง) ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
  ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหัดสกลนคร พ.ศ.
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสกลนคร
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สำนักงานจังหวัดสกลนคร
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
  (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)
  ข้อมูลการนำเสนอขอรับรางวัล PMQA ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559
  โครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการของจังหวัดสกลนคร กิจกรรม : จังหวัดสกลนครใสสะอาด
  ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องผลการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2559
  การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ e-GP และลดความเสี่ยงทางละเมิด
  การดำเนินการเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
  การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง มิติใหม่ใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
  การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การป้องปรามการทุจริต ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานพัสดุภาครัฐ
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  Search Googles ค้นหาในเว็บจังหวัดสกลนคร
   
     © จังหวัดสกลนคร  
      ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ถนนศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ โทรศัพท์/โทรสาร. ๐๕๒-๗๑๑๗๖๓
      sakonnakhon provincial hall soonratchakarn road    Mueang Sakon nakhon Tell./Fax 042-711763
  เริ่มนับวันที่ ๒๓ เม.ย. ๕๖
  Free Hit Counter
  Website Hit Counter